دوره و شماره: دوره 10، شماره 4 - شماره پیاپی 26، مقالات، اسفند 1399، صفحه 1-200 
ارائه مدل تعیین حجم کاری زنان هیات علمی ‌دانشگاه آزاد اسلامی

صفحه 83-102

اعظم قویدل؛ محمد صاحب الزمانی؛ نادر قلی قوچیان؛ افسانه زمانی مقدم