مقایسه اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد و رویکرد تلفیقی طرحواره درمانی مبتنی بر پذیرش و تعهد بر کاهش میل به طلاق زوجین متقاضی طلاق

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 نویسنده مسئول، روانشاسی،دانشگاه آزاد اسلامی واحد تربت جام، تربت جام، ایران. آدرس پستی ، خراسان رضوی ، تربت جام ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تربت جام، دانشکده علوم انسانی گروه روانشناسی ایمیل: Mahdialami2000@gmail.com

2 دانشیار روانشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تربت جام، تربت جام، ایران.

3 استادیار روانشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی و احد بیرجند، بیرجند، ایران.

4 دانش آموخته کارشناسی روانشناسی، دانشگاه پیام نور واحد فریمان، فریمان، ایران،

چکیده

مقدمه: طلاق یکی از عوامل ایجاد کننده آشفتگی در زندگی انسانهاست. هدف پژوهش حاضر مقایسه اثر بخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد و رویکرد تلفیقی طرحواره درمانی مبتنی بر پذیرش و تعهد  بر کاهش میل به طلاق زوجین متقاضی طلاق بود.
 روش پژوهش: برای این منظور طی یک پژوهش نیمه آزمایشی از نوع پیش آزمون - پس آزمون و گروه گواه 90 نفر از زوجین مراجعه کننده به مرکز مداخله در بحران شهر مشهد در زمستان 1397 به روش نمونه گیری داوطلبانه انتخاب و به صورت تصادفی در سه گروه 30 نفری آزمایش و گروه گواه کاربندی شدند. گروه­های آزمایشی، در 12 جلسه رویکرد درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد و 10 جلسه پروتکل تلفیقی طرحواره درمانی مبنتی بر پذیرش و تعهد مورد آموزش قرار گرفتند در حالی­که گروه کنترل تحت هیج مداخله­ای قرار نگرفتد. هر سه گروه مقیاس میل به طلاق را در مراحل پیش آزمون و پس آزمون تکمیل کردند. داده ها با روش تحلیل کوواریانس و با استفاده از نرم افزار اس پی اس اس تجزیه و تحلیل شدند.
یافته ها: نتایج نشان داد هر دو روش درمانی در کاهش میل به طلاق زوجین به طور معناداری مؤثر بودهp <0.01)) اما اثربخشی طرحواره درمانی مبتنی بر پذیرش و تعهد بر کاهش میل به طلاق زوجین به طور معنا داری بیشتر بود(p <0.01 ). 
نتیجه گیری: با توجه به افزایش نرخ طلاق در کشور، رویکرد تلفیقی طرحواره درمانی مبتنی بر پذیرش و تعهد می­تواند در کاهش میل به طلاق زوجین متقاضی طلاق موثر باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Comparative Effectiveness of Acceptance and Commitment Therapy (ACT) and an Integrated Approach of Schema Therapy Based on Acceptance and Commitment Therapy on Reduction of Divorce Tendency in Divorce Applicant Couples

نویسندگان [English]

  • Mehdi Aalami 1
  • Saed Teymoori 2
  • GHasem Ahi 3
  • Mohammad Hosein Bayazi 4
  • Motahhareh Rajabi 4
1 Psychology, Torbatjam Branch, Islamic Azad University, Torbatjam, Iran. Email: Mahdialami2000@gmail.com,
2 Associate Professor, Department of Psychology, Torbatjam Branch, Islamic Azad University, Torbatjam, Iran.
3 Assistant Professor, Department of Psychology, Birjand Branch, Islamic Azad University, Birjand, Iran.
4 Assistant Professor, Department of Psychology, Torbatjam Branch, Islamic Azad University, Torbatjam
چکیده [English]

Introduction: Divorce is one of the most disturbing factors in human life. This study aimed to determine the comparative effectiveness of acceptance and commitment therapy (ACT) and an integrated approach of schema therapy based on acceptance and commitment therapy (ACT) on reduction of divorce tendency in divorce-seeking couples.
 Methods: For this purpose, during quasi-experimental research in form of pretest-posttest and control group, 90 couples who referred to the intervention crisis center of Mashhad in winter 2019 with convenience method were selected and were assigned randomly being divided into three groups of 30 subjects were assigned to the experimental and control group. Experimental groups were educated by 12 sessions of acceptance and commitment therapy protocol and 10 sessions integrated protocol of Schema therapy based Acceptance and commitment therapy, and the control group was not under any intervention. All three groups were requested to answer Divorce Tendency Scale, and Data were analyzed using covariance analysis and SPSS software.
 Results: The results showed that both treatments have been significantly effective in reducing the divorce tendency in divorce applicant couples (P <0.01) but schema therapy based on acceptance and commitment therapy (ACT) was significantly more effective in reducing divorce tendency (P <0.01). 
Conclusions: Since the divorce rate is increasing in our country, this therapeutic integrated approach can help couples to the reduction of divorce tendency