ارائه مدل تعیین حجم کاری زنان هیات علمی ‌دانشگاه آزاد اسلامی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مدیریت آموزشی، گروه تخصصی مدیریت آموزشی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

2 دانشیار گروه مدیریت، دانشکده بهداشت، علوم پزشکی تهران، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران، پست الکترونیکی: m-szamani@iautmu.ac.ir

3 استاد، گروه تخصصی مدیریت آموزشی، دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات تهران، ایران،

4 دانشیار، گروه تخصصی مدیریت آموزشی، دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات تهران، ایران

چکیده

مقدمه: تضییع حقوق اعضاء هیئت علمی‌سرخوردگی عدم امکان رشد و شکوفایی در همه ابعاد و در نهایت افت کیفیت آموزشی دانشگاه‌ها شود لذا این پژوهش با هدف تحقیق، ارایه مدلی جهت تعیین جهت حجم کاری زنان هیات علمی‌ دانشگاه آزاد اسلامی ‌همدان انجام گرفت.
روش پژوهش: پژوهش حاضر یک مطالعه ترکیبی چند مرحله‌ای بود که در 2 مرحله اجرا شد. در مرحله اول طی یک مطالعه کیفی، با 15 نفر از زنان هیات علمی ‌دانشگاه آزاد اسلامی ‌واحد همدان مصاحبه عمیق نیمه ساختارمند صورت گرفت و با استفاده از رویکرد تحلیل محتوا و به روش گرانهایم و لاندمن مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. سپس ارائه مدل تعیین حجم کاری، با روش تصادفی طبقه‌ای و جدول مورگان 384 نفر به عنوان حجم نمونه انتخاب شدند. جهت گردآوری داده‌ها از پرسشنامه‌ استفاده شد که روایی آن با نظرات خبرگان و پایایی با آلفای کرونباخ مورد تائید قرار گرفت.به منظور تجزیه و تحلیل داده‌ها از روش تحلیل محتوای کیفی و معادلات ساختاری استفاده شد.
یافته‌ها:نتایج نشان داد که ابعاد مدل اولیه از رویکرد تحلیل محتوا در 7 مقوله آموزش و تدریس، پژوهش، فعالیت‌های تخصصی خارج از دانشگاه، ابعاد کارآفرینی، توسعه فردی، فرهنگی و فعالیت‌های اجرایی و مدیریتی زیر مقوله‌های هر یک شناسایی شدند و مدل مورد نظر دارای ابعاد اصلی آموزش و تدریس، پژوهش، فعالیت‌های تخصصی خارج از دانشگاه، توسعه فردی،کارآفرینی، فرهنگی و فعالیت‌های اجرایی می‌باشد و از برازش مناسبی برخوردار است.
نتیجه‌گیری: با توجه به یافته‌های پژوش می‌توان گفت، دانشگاه‌های آزاد استان همدان در مقوله‌های اصلی پژوهش، کارآفرینی، توسعه فردی و فرهنگی هنوز نتوانسته‌اند فعالیت‌های مناسبی را جهت اعضای هیات علمی زنان ‌در نظر بگیرند و اغلب فعالیت‌هایی که اساتید بدان توجه دارند و از نظر دانشگاه‌ها مورد قبول است مربوط به فعالیت‌های آموزش و تدریس و فعالیت‌های اجرایی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Presenting a model for Determining the Workload of Women Faculty Islamic Azad University

نویسندگان [English]

  • Azam GHavidel 1
  • Mohammad Sahebazzamani 2
  • Nadar GHolighaoochiyan 3
  • Afsaneh Zamanimoghadam 4
1 Ph.D. Candidate in Educational Management, Research Sciences Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 Associate Professor, Tehran Medical Sciences, Islamic Azad University, Tehran, Iran; Email: m_szamani@iautmu.ac.ir
3 Professor, Faculty of Management and Economics, Research Sciences Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
4 Associate Professor, School of Management and Economics, Research Sciences Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Introduction: Deprivation of faculty members' rights, frustration, impossibility of growth and prosperity in all dimensions and ultimately decline in the quality of education in universities.
Methods: The present study was a multi-stage combined study that was conducted in two stages. In the first stage, during a qualitative study, 15 women faculty members of the Islamic Azad University of Hamadan were conducted in-depth semi-structured interviews and analyzed using the content analysis approach by Granheim and Landman method. Then, presenting the workload determination model, by stratified random method and Morgan table, 384 people were selected as the sample size. A questionnaire was used to collect data, the validity of which was confirmed by expert opinions and reliability by Cronbach's alpha. In order to analyze the data, qualitative content analysis and structural equations were used.
Results: The results showed that the dimensions of the initial model of content analysis approach in 7 categories of education and teaching, research, specialized activities outside the university, dimensions of entrepreneurship, personal development, culture and executive and managerial activities were identified under each category and the model It has the main dimensions of education and teaching, research, specialized activities outside the university, personal development, entrepreneurship, culture and executive activities and has a good fit.
Conclusion: According to the findings, it can be said that the free universities of Hamadan province in the main categories of research, entrepreneurship, personal and cultural development have not yet been able to consider appropriate activities for women faculty members and most of the activities that professors pay attention to. The opinion of the universities is acceptable. It is related to education and teaching activities and executive activities.

کلیدواژه‌ها [English]

  • education and teaching" entrepreneurship dimensions" personal and cultural development" executive and managerial activities