اثربخشی درمان شناختی-رفتاری مذهب محور بر رضایت از زندگی و علاقه متقابل زنان دارای اختلال کمبود میل جنسی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه روانشناسی بالینی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران n.hamid@scu.ac.ir

2 دانشجوی دکتری روانشناسی بالینی ، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران Hadaf_1364@yahoo.com

چکیده

مقدمه: هدف مطالعه حاضر بررسی اثربخشی درمان شناختی- رفتاری مذهب محور بر رضایت از زندگی و علاقه متقابل زنان دارای اختلال کمبود میل جنسی بود.
روش پژوهش: جامعه آماری پژوهش شامل زنانی است که به دلیل کمبود میل جنسی به مرکز مشاوره محقق و نیز کلینیک های تخصصی زنان در شهر اهواز مراجعه کرده بودند، با روش نمونه گیری در دسترس تعداد 30 زوج انتخاب شدند. این افراد از لحاظ سن، وضعیت اجتماعی- اقتصادی، عدم ابتلا به بیماری­های حاد جسمانی و روانشناختی و سایر متغیرهای مورد نظر در پژوهش کاملاً همتاسازی شدند. ابزار مورد استفاده در پژوهش شامل مقیاس رضایت از زندگی دینر و مقیاس عشق و علاقه زوجین بوده است. داده‌های حاصل با روش آماری تحلیل کواریانس یک متغیری (آنکوا) و چند متغیری (مانکوا)  تجزیه و تحلیل شد.
یافته ها: نتایج نشان داد که میان زوجین گروه آزمایش و کنترل از لحاظ رضایت از زندگی و علاقه متقابل در مرحله پس آزمون با کنترل پیش آزمون، تفاوت معناداری یافت شد(0.01> P). در مرحله پیگیری نیز این نتایج کماکان به­طور معنی­داری تداوم یافت (0.01> P).
نتیجه گیری: به طور کلی نتایج پژوهش حاضر نشان داد که درمان شناختی- رفتاری مذهب محور بر رضایت از زندگی و علاقه متقابل زوجین تاثیر مثبت دارد. این یافته ها از اهمیت نقشی که رویکردهای مذهب­محور و عوامل عاطفی بر عملکرد جنسی زنان و مردان دارند، حمایت و بر نیاز برای ارزیابی این ابعاد و لحاظ کردن آن ها در پروتکل های درمانی جهت افزایش رضایت از زندگی تاکید می کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effectiveness of Cognitive Behavior Therapy based on Religious Believes on Life Satisfaction and Mutual Interest in the Women with Hypoactive Sexual Desire Disorder

نویسندگان [English]

  • Najmeh Hamid 1
  • Hamideh Ghasemi 2
1 Associate Professor of clinical psychology, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran, n.hamid@scu.ac.ir,
2 Ph.D. clinical psychology, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran, Email: Hadaf_1364@yahoo.com
چکیده [English]

Introduction: The aim of this research was to study the effectiveness of cognitive behavior therapy based on religious believes on life satisfaction and mutual interest in the women with hypoactive sexual desire disorder.
methods: The statistical population of the research included women who referred to the researcher counseling center and specialized women's clinics in Ahvaz due to lack of sexual desire. 30 couples were selected by available sampling method. They were completely matched in terms of age, socio-economic status, lack of acute physical and psychological diseases and other criteria considered in this study. The instruments included Diner Life Satisfaction Scale and Couples Love and Interest Scale. The data were analyzed by univariate analysis of covariance (ANCOA) and multivariate analysis (MANCOVA).
Results: The results revealed that there was a significant difference between experimental and control group in life satisfaction and mutual interest (p<0.001). The rate of life satisfaction and mutual interest in experimental group significantly were higher than pretest and control group. These results significantly persisted after three months fallow up (p<0.001).
 Conclusion: In general, the results showed that cognitive behavioral therapy based on religious believes have a positive effect on life satisfaction and mutual interest. These findings support the role of affective factors on the sexual performance of men and women and emphasis on considering these factors in the therapeutic protocols.

کلیدواژه‌ها [English]

  • cognitive behavior therapy based on religious believes" life satisfaction" mutual interest" hypoactive sexual desire disorder