اهداف و چشم انداز

نشر و ترویج یافته های پژوهشی در حوزه خانواده، سلامت جسمانی و روانی اعضای خانواده

افزایش سلامتی اعضای خانواده

بومی سازی و ترویج خانواده

 ایجاد پیوندهای مستمر و ملموس بین  پژوهش و خانواده