مقایسه ویژگی‌های زیستی مادران نوزادان کم‌وزن با مادران نوزادان دارای وزن مطلوب

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

کارشناس ارشد روانشناسی عمومی، گروه روانشناسی، واحد آزادشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، گلستان، ایران،

چکیده

مقدمه: یکی از شاخص‌هایی که توسط مجامع بهداشتی بر آن تأکید می‌شود وزن هنگام تولد نوزاد است. مطالعه حاضر با هدف مقایسه ویژگی‌های زیستی مادران نوزادان کم‌وزن با مادران نوزادان دارای وزن مطلوب است.
روش پژوهش: این پژوهش از نوع علی مقایسه‌ای بود که در سال 98-1397 بر روی 325 نوزاد تازه متولدشده و مادران آن‌ها در شهر گرگان انجام گرفت. با استفاده از نمونه‌گیری تصادفی تعداد 171 نوزاد کم‌وزن و 154 نوزاد با وزن مطلوب به همراه مادرانشان از بین جامعه پژوهش انتخاب شدند و موردبررسی قرار گرفتند.ابزار پژوهش شامل پرسشنامه ویژگی‌های زیستی و روانی و اجتماعی والدین بود.‌‌  داده‌های پژوهش با استفاده از روش آماری خی دو و ضریب فای توسط نرم‌افزار SPSS نسخه 22 تحلیل شدند.
یافته ها: یافته‌های آزمون کای دو (X2) نشان داد بین دو گروه مادران نوزادان کم‌وزن ومادران نوزادان با وزن مطلوب ازنظر سابقه سقط‌جنین (۰٫۰۰۱P<)، خونروی در دوران بارداری (۰٫۰۰۱P<)، تحرک و استراحت مناسب (۰٫۰۰۱P<) و وضعیت تغذیه (۰٫۰۰۱P<) تفاوت معناداری وجود دارد؛ اما بین آن‌ها ازنظر سابقه فشارخون (۰٫۰۰۱P>) تفاوت معناداری مشاهده نشد.
نتیجه‌گیری: نتایج این پژوهش حاکی از آن است که برخی از ویژگی‌های زیستی مادران بر کم‌وزنی هنگام تولد نوزادان، تأثیر قابل‌توجهی داشتند و می‌توانند در برنامه‌های پیشگیری از تولد نوزادان کم‌وزن موردتوجه بیشتری قرار گیرند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison of biological characteristics of mothers of infants with low birth weight (LBW) with mothers of infants with optimal weight

نویسندگان [English]

  • Sahar Shokoohifar
  • Fatemeh molaghabe be Ghinoos Malekzadeh
Master of General Psychology; Department of Psychology, Azadshahr Islamic Azad University, Golestan, Iran (Corresponding Author), saharshokoohi@yahoo.com
چکیده [English]

Introduction: The birth weight of infants is an indicator indicated by health organizations. This study attempts to compare the biological characteristics of mothers of infants with low birth weight (LBW) with mothers of infants with normal weight.
 
Methods: This work was a comparative-causal study conducted on 325 infants and their mothers in Gorgan from 2018 to 2019. For this, a total of 171 infants with LBW and 154 infants with normal weight and their mothers were selected from the study population by random sampling. The research tool was a questionnaire on the biological, psychological, and social characteristics of parents (Afrooz, 2004). The Chi-square method and Phi coefficient were used to analyze the data in IBM SPSS Statistics V22.0.
 
Results: The results of the chi‐square (χ 2) test showed a meaningful difference between the two groups, i.e., mothers of infants with LBW and mothers of infants with normal weight in terms of the history of abortion (P<0.001), bleeding during pregnancy (P<0.001), optimal mobility and rest (P<0.001) and nutritional status (P<0.001). However, no significant difference was observed between them in terms of the history of hypertension (P>0.001).
 
Conclusion: From the results, some biological characteristics of mothers exert a meaningful impact on LBW and can be given more attention in LBW prevention programs.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Biological characteristics" pregnant mothers" low
  • birthweight (LBW) infants" normal
  • weighted infants