دوره و شماره: دوره 10، شماره 2 - شماره پیاپی 22، مقالات، شهریور 1399، صفحه 11-200