تدوین الگوی خلاقیت بر اساس ادراک از سبک تربیتی خانواده و هوش‌های سه‌گانه با میانجی‌گری تفرد در دانش‌آموزان دختر تیزهوش تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری روانشناسی عمومی، دانشکده روانشناسی، دانشگاه آزاد رودهن، رودهن، ایران r.nazizadeh@yahoo.com

2 نویسنده مسئول، دانشیار و عضو هیئت علمی، دانشکده روانشناسی، دانشگاه آزاد رودهن، رودهن، ایران

3 استاد دانشگاه، عضو دایمی انجمن بین المللی پژوهش در پرورش و تعالی استعداد akazemih@gmail.com

چکیده

مقدمه: خانواده به عنوان نخستین واحد اجتماعی، وظایف و کارکردهای متفاوتی بر عهده دارد و مکان اصلی تربیت و اجتماعی شدن انسان ها است. این پژوهش با هدف تدوین الگوی خلاقیت براساس ادراک از سبک تربیتی و هوش های سه گانه با میانجی‌گری تفرد در دانش­آموزان دختر تیزهوش تهران انجام یافت.
روش پژوهش: روش پژوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری این پژوهش تمامی دانش آموزان دختر تیز هوش 15 تا 17 ساله شهر تهران در سال 1398 بود. از این جامعه آماری نمونه ای به حجم 276 نفر به صورت نمونه گیری خوشه ای چند مرحله‌ای انتخاب و آزمودنی ها به پرسشنامه تفکر خلاق تورنس (1974)، پرسشنامه تفرد (1394)، پرسشنامه سبک­های تربیتی والدین (1989)، مکعب های کهس (1971)و فرم B کتل (1994 )پاسخ دادند.
یافته ها: برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش ضریب همبستگی پیرسون و معادلات استفاده شد. یافته­ها نشان داد خلاقیت با هوش تحلیلی (001/0=p، 275/0=r) و هوش تحصیلی (034/0=p، 127/0=r) ضریب همبستگی مثبت دارد. اما بین تفرد باسبک های تربیتی و خلاقیت رابطه معناداری مشاهده نشد (387/0=p، 052/0=r). نتایج حاصل از مدل­یابی معادلات ساختاری هم نشان داد که ضریب مسیر مستقیم هوش تحصیلی (015/0=P، 175/0=β) و هوش تجربی (020/0=P، 158/0=β) بر تفرد و همچنین هوش تحلیلی بر خلاقیت (001/0=P، 194/0=β )مثبت و معنادار بود.
نتیجه گیری: با توجه به نتایج این پژوهش خلاقیت فقط یک پدیده ثانویه نیست که محصول تجارب مثبت یا منفی زندگی یا ویژگی های شخص و غیره باشد بلکه باید با دید تعاملی وهمه جانبه به آن نگریست.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Developing a Creativity Model Based on Perceptions of Family Parenting Style and Triple Intelligence by Individualism mediation in Tehran's Talented Girl Students

نویسندگان [English]

  • Robabeh Nazizadeh 1
  • Narges Babakhani 2
  • Naseaddin Kazemihaghighi 3
1 PhD general psychology, department of psychology, Rudehen Branch, Islamic Azad University, Rudehen, Iran, r.nazizadeh@yahoo.com,
2 Associated professor and faculty member, department of psychology, Rudehen Branch, Islamic Azad University, Rudehen, Iran, (corresponding author), babakhani.n461@gmail.com
3 Professor of university, permanent member of International Research Association for Talent Development and Excellence, akazemih@gmail.com,
چکیده [English]

Introduction: The family, as the first social unit, has different duties and functions and is the main place of education and socialization of human beings. This study aimed to develop a model of creativity based on perceptions of family parenting style and triple intelligence by individuality mediation in talented female students in Tehran.
Method: the methodology of this research was descriptive-correlational. The statistical population of this study was all 15-17-year old talented girl students in Tehran in 2019. One sample out of this statistical population with 276 people was selected by multi-stage cluster sampling method, and the participants responded to Torrance's creative thinking test (1974), individualism questionnaire (2015), parenting styles questionnaire (1989), and Knox cubes (1971), and Cattell Intelligence Test (Form B) (1994).
Results: Pearson correlation coefficient method and equations were used to analyze the data. Findings showed that creativity has a positive correlation with analytical intelligence (p = 0.001, r = 0.275) and academic intelligence (p = 0.034, r = 0.127). However, there was no significant relationship between individuality, parenting styles, and creativity (p = 0.387, r = 0.052). In addition, the results of structural equation modeling (SEM) showed that the direct path coefficient of academic intelligence (P = 0.015, β = 0.175) and experimental intelligence (P = 0.020, β = 0.158) with individualism, and analytical intelligence had positive and significant effect on creativity (P = 0.001, β = 0.194).
Conclusion: According to the results of this research, creativity is not just a secondary phenomenon to be the product of positive or negative life experiences or personal characteristics, etc., it should be considered by an interactive and comprehensive view. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • creativity" talented girls " family parenting style" individualism