اثربخشی زوج درمانی رفتاری تلفیقی بر صمیمیت جنسی و دلزدگی زناشویی زوجین دارای تعارض زناشویی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مشاوره، واحد سنندج، دانشگاه آزاد اسلامی، سنندج، ایران

2 استادیار گروه مشاوره، واحد سنندج، دانشگاه آزاد اسلامی، سنندج، ایران E-mail: moradioma@gmail.com

3 استادیار گروه مشاوره، واحد سنندج، دانشگاه آزاد اسلامی، سنندج، ایران

4 استادیار گروه مشاوره، واحد سنندج، دانشگاه آزاد اسلامی، سنندج، ایران.

چکیده

مقدمه: آمار موجود در چند سال اخیر گویای این امر است که یکی از دلایل مراجعه زوجین به مراکز مشاوره خصوص شکست در برقراری ارتباط می باشد که در نهایت با علائمی چون؛ دلزدگی زناشویی را در از پا افتادگی های روانی و عاطفی و.... خود را نمایان می کند لذا هدف از انجام این پژوهش  اثربخشی زوج درمانی رفتاری تلفیقی بر صمیمیت جنسی و دلزدگی زناشویی زوجین دارای تعارض زناشویی بود.
روش پژوهش: پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ روش شبه‌آزمایشی از نوع پیش‌آزمون- پس ‌آزمون با گروه کنترل استفاده شد. جامعه آماری این پژوهش، کلیه زوجین ناسازگار مراجعه کننده به مراکز مشاوره پویش  شهر سنندج در6 ماهه اول سال 1398 بودند. نمونه پژوهش شامل 20 زوج از این افراد بود که ابتدا به صورت هدفمند انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش (20نفر) و گروه کنترل (20نفر). انتخاب شدند و برای کسب اطلاعات در راستای تحقیق از دو پرسشنامه استاندارد؛ صمیمیت جنسی و دلزدگی زناشویی استفاده شد و بر مبنای اطلاعات کسب شده از آنان در طی 10 جلسه (90 دقیقه ای) به صورت هفتگی یک جلسه در طی دو ماه، آموزش زوج درمانی رفتاری تلفیقی دریافت کردند و برای گروه کنترل هیچ مداخله‌ای انجام نگرفت و در تجزیه و تحلیل داده‌ها از تحلیل کوواریانس یکراهه و چندراهه استفاده شد.
یافته‌ها: نتایج این پژوهش نشان داد که زوج درمانی رفتاری تلفیقی درمانی می‌تواند به طور معناداری موجب بهبود بر صمیمیت جنسی و دلزدگی زناشویی گردد (001/0< p).
نتیجه گیری: بر اساس یافته‌های به دست آمده، می‌توان نتیجه گرفت که زوج درمانی رفتاری تلفیقی است که می‌توان به عنوان یک مداخله مؤثر برای بهبود بر صمیمیت جنسی و دلزدگی زناشویی مدنظر قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effectiveness Integrative Behavioral Couple Therapy on Sexual Intimacy and Marital Burnout in Conflicting Couple’s Marital in Kermanshah

نویسندگان [English]

  • Bakhtiyar Mahmoodi 1
  • Omid Moradi 2
  • Mahmood Goodarzi 3
  • Asrin Seyedoshohadai 4
1 General Psychology of Islamic Azad University, Sanandaj Branch, Sanandaj, Iran.
2 Assistant Professor of Psychology, Department of Counseling, Sanandaj Branch, Islamic Azad University, Sanandaj, E-mail: moradioma@gmail.com
3 Assistant Professor of Psychology, Department of Counseling, Sanandaj Branch, Islamic Azad University, Sanandaj, Iran,
4 Assistant Professor of Psychology, Department of Counseling, Sanandaj Branch, Islamic Azad University, Sanandaj, Iran
چکیده [English]

Introduction: The statistics available in the last few years show that one of the reasons for couples to go to counseling centers is the failure to communicate, which ultimately leads to symptoms such as; Marital boredom manifests itself in psychological and emotional disabilities, so the purpose of this study was the effectiveness of combined behavioral couple therapy on sexual intimacy and marital boredom of couples with marital conflict.
Method: The present study was used in terms of applied purpose and in terms of quasi-experimental method of pre-test-post-test with control group. The statistical population of this study was all maladapted couples who referred to Pooyesh counseling centers in Sanandaj in the first 6 months of 1398. The research sample consisted of 20 couples of these individuals who were first purposefully selected and randomly divided into two experimental groups (20 people) and control group (20 people). Were selected and to obtain information for research from two standard questionnaires; Sexual intimacy and marital boredom were used. They received and no intervention was performed for the control group and one-way and multivariate analysis of covariance were used in data analysis.
Results: The results of this study showed that couple behavioral therapy combined therapy can significantly improve sexual intimacy and marital boredom (p <0.001).
Conclusion: Based on the findings, it can be concluded that couple therapy is a behavioral combination that can be considered as an effective intervention to improve sexual intimacy and marital boredom.

کلیدواژه‌ها [English]

  • behavioral couple therapy" sexual intimacy" marital burnout