داوران

Rewier list: 

نام داور سمت سازمانی شهر لینک publones
1- خانم دکتر مریم شیربیگی استادیار، عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور کرمانشاه، کرمانشاه، ایران کرمانشاه، کرمانشاه AAC60482022
2- خانم دکتر خدیجه ابوالمعالی الحسینی دانشیار عضو هیات علمی دانشگاه آزاد رودهن، رودهن، ایران رودهن، تهران W-3241-2019
3- دکتر نگین مددزاده  استادیار عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد آستارا  گیلان آستارا  T-2885-2017
4- دکتر زهرا عباس پور آذر استادیار، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد تهران شمال تهران  
5- دکتر صدیقه پاک سرشت دانشیار، عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی گیلان رشت، گیلان E-7486-2017
6- دکتر پریسا حسینی کوکمری استادیار، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد خوی آذربایجان غربی ABP-3771-2022
7- دکتر زهرا علی بخشی  استادیار، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد واحد بومهن تهران  
8- دکتر رویا سفرکار استادیار، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اردبیل اردبیل  
9- دکتر ماهدخت طاهری دانشیار، عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی گیلان رشت  AAV-2718-2020
10- دکتر مریم دیده دار استادیار، عضو هیات علمی     
11- دکتر بیوک تاجری  دانشیار، عضو هیات علمی واحد شهر قدس کرج  AGA-6425-2022
12- دکتر رویا آفتاب  دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن تهران  
13- دکتر محمد قنبری طلب عضو هیات علمی دانشگاه شیراز شیراز  
14- دکتر طیبه مالمیر دانشگاه ازاد اسلامی واحد رودهن رودهن  
15- دکتر حمیده پاک مهر عضو هیات علمی دانشگاه آزاد واحد یزد یزد  
16- دکتر نرگس زمانی  دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان همدان  
17- دکتر حسن عبدی عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود شاهرود  
18- حسنی کریمی  دکتری روانشناسی عمومی، مدرس دانشگاه فرهنگیان تهران تهران   HKM-4877-2023