اثربخشی برنامه آموزشی کاربردی خانواده محور بر مهارت محاسبات دانش آموزان آهسته گام با نشانگان داون

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران ، تهران، ایران،

2 استاد ممتاز، گروه روانشناسی دانشگاه تهران، تهران، ایران

3 دانشیار، گروه روانشناسی دانشگاه تهران، تهران، ایران،

چکیده

مقدمه: با توجه به اینکه، ریاضی برای دانش آموزان آهسته گام باید منطبق بر واقعیت های جامعه باشد، مهارت محاسبات کاربردی می تواند مفاهیمی را شامل شود که دانش آموز به صورت عینی و مستقیم با آنها در جامعه برخورد دارد و نیازهای اورا به عنوان یک شهروند مدنظر قرار می دهد. هدف پژوهش حاضر اثربخشی برنامه آموزشی کاربردی خانواده محور بر مهارت محاسبات کودکان آهسته گام با نشانگان داون است.
روش پژوهش: پژوهش حاضر از نوع نیمه آزمایشی (پیش آزمون – پس آزمون با گروه کنترل) بود. 30 دانش آموز دبستانی آهسته گام با نشانگان داون مشغول تحصیل در مدارس استثنایی شهر تهران به روش نمونه گیری در دسترس گزینش شده و به شکل تصادفی به دو گروه آزمایش و گواه تقسیم شدند. گروه آزمایش در 11 جلسه 45 دقیقه ای بسته برنامه آموزشی کاربردی خانواده محور محقق ساخته (1396) جهت بهبود مهارت محاسبات شرکت کردند. هر دو گروه در مراحل پیش آزمون – پس آزمون با استفاده از مقیاس محاسبات کی مت (1976) مورد ارزیابی قرار گرفتند. برای تجزیه و تحلیل داده ها از تحلیل کوواریانس تک متغیری استفاده شده است.
 یافته­ ها: یافته ها نشان می دهد که برنامه آموزشی کاربردی خانواده محور منجر به افزایش میانگین نمرات مهارت محاسبات شرکت کنندگان گروه آزمایش نسبت به گروه گواه شده است (001/0P<).
 نتیجه ­گیری: نتایج پژوهش حاضر نشان داد که برنامه آموزشی کاربردی خانواده محور روش موثری برای بهبود مهارت محاسبات دانش آموزان آهسته گام با نشانگان داون است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effectiveness of Family-Based Functional Educational Program on Calculation Skill of Slow Paced Students with Down Syndromes

نویسندگان [English]

  • Horiyeh Poorhanifeh 1
  • Gholamali Afrooz 2
  • Aliakbar Arjmandnia 3
1 Ph.D. Student of Psychology and Exceptional Children Education, Science and Research Unit of Tehran, Islamic Azad University, Tehran, Iran, Mail:houripori@yahoo.com ,
2 Professor, Department of Psychology, University of Tehran, Tehran, Iran, Mail: afrooz@ut.ac.ir,
3 Associate Professor, Department of Educational Psychology & Counseling, University of Tehran, Tehran. Iran,
چکیده [English]

Introduction: Due to the fact that mathematics for slow-moving students should be in line with the realities of society, applied computing skills can include concepts that the student deals with objectively and directly in society and his needs as a citizen considers. The aim of the present study was to evaluate the effectiveness of a family-centered application curriculum on the computational skills of children with Down syndrome.
Methods: The present study was quasi-experimental (pre-test-post-test with control group). Thirty slow-moving elementary school students with Down syndrome studying in exceptional schools in Tehran were selected by convenience sampling method and randomly divided into experimental and control groups. The experimental group participated in 11 sessions of 45 minutes of Mohaghegh family-based application training package (1396) to improve computational skills. Both groups were evaluated in the pre-test-post-test stages using the Ki-Matt (1976) computational scale. Univariate analysis of covariance was used to analyze the data.
Results: The results show that the family-centered application curriculum has led to an increase in the mean scores of computational skills of the participants in the experimental group compared to the control group (P <0.001).
Conclusion: The results of the present study showed that the family-centered applied curriculum is an effective way to improve the computational skills of slow-moving students with Down syndrome.