آموزش مهارت‌های استفاده از شبکه‌های اجتماعی مجازی بر رضایت زناشویی زوجین متقاضی طلاق

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد مشاوره و راهنمایی، گروه مشاوره، واحد رودهن ، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

2 استادیار گروه مشاوره، واحد الکترونیک، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران،

3 استاد گروه مشاوره، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران، ashfiabadi@yahoo.com

چکیده

مقدمه: امروزه افراد بسیاری در شبکه‌های اجتماعی مجازی جذب شده‌اند و این نفوذ و گستردگی، شبکه‌های اجتماعی مجازی را به بخشی از زندگی روزمره افراد تبدیل کرده لذا این پژوهش با هدف پژوهش حاضر تعیین آموزش مهارت‌های استفاده از شبکه­های اجتماعی مجازی بر رضایت زناشویی انجام گرفت.
روش پژوهش: پژوهش حاضر یک مطالعه نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری پژوهش حاضر را زوجین شاغل در ادارات دولتی منطقه 12 شهرتهران در سه ماهه اول سال 1395 تشکیل دادند. روش نمونه‌گیری به شیوه در دسترس بود؛ به این صورت از بین زوجین متقاضی طلاق که به دادگاه مفتح شهر تهران مراجعه کردند 16 زوج به صورت تصادفی در دو گروه شامل 8 زوج در گروه آزمایش و 8 زوج در گروه کنترل قرار گرفتند. جهت گردآوری داده­های پیش آزمون و پس آزمون ابزار پژوهش شامل مقیاس زناشویی اِنریچ (1983) بود. گروه آزمایش 8 جلسه 90 دقیقه­ای مهارت‌های استفاده از شبکه­های اجتماعی مجازی را دریافت کردند. برای تجزیه و تحلیل آماری داده‌ها از تحلیل کوواریانس استفاده شد.
یافته ­ها: نتایج پژوهش حاضر نشان داد آموزش مهارت‌های استفاده از شبکه‌های اجتماعی مجازی بر افزایش میزان رضایت زناشویی در افراد گروه آزمایش مؤثر بوده است.
نتیجه­ گیری: مهارت‌های استفاده از شبکه‌های اجتماعی مجازی، از ﻃــﺮﯾﻖ اﻓﺰاﯾﺶ ﺧﻮدآﮔﺎﻫﯽ ﻫﺮ ﯾﮏ از زوﺟﯿﻦ، ﺑﺎﻋﺚ آﮔﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﻧﯿﺎزﻫﺎ، ﺗﻮﻗّﻌﺎت و امیال ﺷﺨﺼﯽ می‌شود؛ اﯾﻦ آﮔﺎﻫﯽ ﺑﻪ نوبه ﺧﻮد، و از ﻃﺮﯾﻖ مهارت‌های ارﺗﺒﺎﻃﯽ، ﺑﻪ ﻫﻤﺴﺮ اﺑﺮاز ﺷﺪه و ﺑﺎﻋﺚ درک ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﻣﯽ­ﮔﺮدد ﮐﻪ اﯾﻦ روﻧﺪ، ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﯾﺶ رﺿﺎﯾﺖ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ می­شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Training in the skills of using virtual social networks on the marital satisfaction of couples seeking divorce

نویسندگان [English]

  • Roghayeh Keshavarz hedayati 1
  • Mohammadreza Keshavarzi 2
  • Abdollah Shafiabadi 3
1 Master of Counseling and Guidance, Department of Counseling ,Rudehen Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 Assistant Professor, Department of Consulting, Electronics Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran , mohammadrezakeshavarzi@gmail.com
3 Professor of Counseling, Allameh Tabatabai University, Tehran, Iran, ashfiabadi@yahoo.com
چکیده [English]

Introduction: Today, many people have been attracted to virtual social networks and this influence and spread has made virtual social networks as a part of people's daily lives. Therefore, the aim of this study was to determine the skills of using virtual social networks on marital satisfaction.
Methods: The present study was a quasi-experimental study with a pretest and posttest design with a control group. The statistical population of the present study consisted of couples working in government offices in the 12th district of Tehran in the first quarter of 2016. Sampling method was available; thus, among the couples seeking divorce who referred to the Moftah Court of Tehran, 16 couples were randomly divided into two groups, including 8 couples in the experimental group and 8 couples in the control group. To collect pre-test and post-test data, the research tool included Enrich Marital Scale (1983). The experimental group received 8 sessions, each session 90-minute, of virtual social networking skills. Analysis of covariance was used for statistical analysis of data.
Results: The results of the present study showed that training in the skills of using virtual social networks has been effective in increasing the level of marital satisfaction in the experimental group.
Conclusion: The skills of using virtual social networks, by increasing the self-awareness of each couple, cause awareness of personal needs, expectations and desires. This awareness, in turn, is expressed to the spouse through communication skills and leads to mutual understanding that this process increases marital satisfaction.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Marriage" Satisfaction" Marriage" Social Networks