هزینه های بررسی و چاپ مقاله

این نشریه مبلغ 1650000ریال بابت داوری 

و مبلغ 3850000ریال بابت پذیرش و چاپ دریافت می کند