دوره و شماره: دوره 14، شماره 1 - شماره پیاپی 39، مقالات، خرداد 1403، صفحه 11-300 (بهار 1403) 
بررسی تاثیر آموزش مهارت های محاسبات دارویی بر نحوه عملکرد دارویی(تغییرآگاهی و نگرش)پرستاران شاغل

صفحه 89-100

10.22034/fh.2024.712229

سمیه طالبی؛ سکینه پورحسین فوکلایی؛ هادی درویش خضری؛ کلثوم اکبرنتاج بیشه؛ حمیرا اکبرزاده؛ حمیرا طهماسبی


اثربخشی روانپویشی کوتاه مدت و فشرده بر دشواری در تنظیم هیجان و سبک‌های دلبستگی در بیماران روانی-تنی

10.22034/fh.2024.712466

عرفان عبداللهی چیرانی؛ فرناز کلیدری؛ سیده معصومه موسوی؛ غزال کیان‌فرید؛ فاطمه امامی