بررسی تاثیر آموزش مهارت های محاسبات دارویی بر نحوه عملکرد دارویی(تغییرآگاهی و نگرش)پرستاران شاغل

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مربی ،گروه پرستاری، دانشگاه ازاد اسلامی واحد ساری، ساری، ایران.

2 مرکز تحقیقات تالاسمی ، پژوهشکده هموگلوبینوپاتی ، دانشگاه علوم پزشکی مازندران ، ساری ، ایران.

3 استادیار، گروه پرستاری، واحد ساری، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران

10.22034/fh.2024.712229

چکیده

مقدمه : دادن دارو به عنوان پر مسئولیت ترین وظیفه پرستار محسوب میشود. بعضی از دلایل اجرای ناقص محاسبات دارویی شامل ضعف مهارت , فاکتور های عدم آموزش صحیح محاسبات دارویی در دانشگاهها می باشد.هدف از مطالعه حاضر بررسی تأثیرمداخله مهارت های محاسبات دارویی بر عملکرد پرستاران شاغل در بخش های ویژه بود .
روش کار : این مطالعه از نوع نیمه تجربی بود که جامعه مورد مطالعه را پرستاران شاغل در بخش های ویژه بیمارستان فاطمه الزهرا شهر ساری تشکیل دادند و 45 نفر به روش تصادفی طبقه ای - تصادفی انتخاب شدند. ابزار جمع‌آوری اطلاعات پرسشنامه محقق ساخته بود .اطلاعات جمع آوری شده با استفاده از نرم افزار SPSS و روش های آمار توصیفی و استنباطی مورد بررسی و تجزیه تحلیل قرار گرفت.
یافته ها : میانگین (± انحراف معیار) و میانه به ترتیب برابر با 6/15 (± 3/1) و 16 سوال بدست آمد. آزمون آماری paired t-test افزایش معنی داری را در تعداد پاسخ های صحیح بعد از آزمون در مقایسه با تعداد پاسخ های صحیح قبل از آزمون نشان داد (Mean Difference: 5.91، 95% CI= 5.15 - 6.68؛ p-value: <0.0001). میانگین نمرات کسب شده از پیش آزمون از20% به میانگین 100% در پرسشنامه بعد از مداخله افزایش یافته است .
نتیجه گیری: نتایج نشان می دهد که پرستاران اطلاعات و مهارتهای محاسباتی دارویی کافی را ندارند و به مسئولین پیشنهاد می شود که کارگاه های آمورشی برای انها برگزار گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of training program on drug dosage calculation skills

نویسندگان [English]

 • somaye talebi 1
 • sekine poorhoseinfookolai 1
 • hadi darvishkhezri 2
 • Kolsom AkbarNataj 3
 • Homyra Akbarzade 1
 • Homeyra tahmasebi 1
1 Department of Medicine, Sari Branch, Islamic Azad University, Sari, Iran
2 2 Thalassemia Research Center (TRC), Hemoglobinopathy Institute, Mazandaran University of Medical Science, Mazandaran, Iran
3 Assistant Professor, Department of nursing, Sari Branch, Islamic Azad University, Sari, Iran
چکیده [English]

Abstract
Introduction: drug administration is one of the most important duty of a nurse. Some of the reasons for incomplete implementation of pharmaceutical calculations are poor skill and lack of proper training in pharmaceutical calculations in universities. The aim of this study was to investigate the effect of drug calculation skills education on the performance of nurses working in the Intensive Care Units.
Methods: This quasi-experimental study was conducted in Intensive Care Units of Fatemeh Al-Zahra Hospital in Sari (north of Iran). 45 nurses among study population were selected by stratified-random sampling method. The data collection tool was a researcher-made questionnaire. The collected data was analyzed using SPSS software and descriptive and inferential statistical methods.
Results: Mean (standard deviation) and median were equal to 15.6 (± 1.3) and 16 questions, respectively. Paired t-test showed a significant increase in the number of correct answers after the test compared to the number of correct answers before the test (Mean Difference: 5.91, 95% CI = 5.15 - 6.68; p-value: <0.0001). The mean scores obtained from the pre-test increased from 20% to the mean of 100% in the questionnaire after the intervention.
Conclusion: The results show that nurses do not have sufficient information and calculational skills of medicine and the authorities are suggested to hold training workshops for them.

کلیدواژه‌ها [English]

 • intervention
 • training in pharmaceutical skills
 • nurses' performance
 1. References:

  1.Di Simone E, Giannetta N, Auddino F, Cicotto A, Grilli D, Di Muzio M. Medication Errors in the Emergency Department: Knowledge, Attitude, Behavior, and Training Needs of Nurses. Indian J Crit Care Med. 2018;22(5):346-52. doi: 10.4103/ijccm.IJCCM_63_18.

  1. Farzi S, Alimohammadi N, Moladoost A. Medication errors by the intensive care units' nurses and the Preventive Strategies. Anesthesiology and Pain. 2016;6(4):33-45. URL: http://jap.iums.ac.ir/article-1-5231-en.html.
  2. Jember A, Hailu M, Messele A, Demeke T, Hassen M. Proportion of medication error reporting a nd associated factors among nurses: a cross sectional study. BMC nursing. 2018;17(1):9. DOI:10.1186/s12912-018-0280-4.
  3. Dirik HF, Samur M, Seren Intepeler S, Hewison A. Nurses’ identification and reporting of medication errors. J Clin Nurs. 2019;28(5-6):931-8. https://doi.org/10.1111/jocn.14716.
  4. Kim KS, KWON SH, KIM JA, Cho S. Nurses’ perceptions of medication errors and their contributing factors in South Korea. Journal of nursing management. 2011;19(3):346-53. https://doi.org/10.1111/j.1365-2834.2011.01249.
  5. Wright K. Do calculation errors by nurses cause medication errors in clinical practice? A literature review. Nurse education today. 2010;30(1):85-97. DOI:10.1016/j.nedt.2009.06.009.
  6. Clark LA. A study of the relationship between student nurse characteristics and calculation abilit]; 2009 Available from: https://doi.org/10.1016/j.nedt.2009.06.009.
  7. Coyne E, Needham J, Rands H. Enhancing student nurses' medication calculation knowledge; integrating theoretical knowledge into practice. Nurse Educ Today. 2012; 8. [Epub ahead of print]. DOI:10.1016/j.nedt.2012.04.006.
  8. Abedi HA (Ph.D) - Ghavi MR (MSc.) - Mannani R (Ph.D). Empowerment of Nurses Drug Calculations. 9 January 2014. URL: http://ijnr.ir/article-1-1334-en.html.
  9. Yousefiasl M, naderi R, Baghaei R, khalkhali H R, cheraghi R. The relationship between ethnical commitment and medication error among nurses in centers affilated to urmia university of medical sciences in 2018- 9. Nursing and Midwifery Journal 2020; 17 (11) :878-88. URL: http://unmf.umsu.ac.ir/article-1-4009-en.html.
  10. Hogan CA. Pediatric Patient Safety: Factors pediatric nurses identify as contributing to medication administration errors: Loyola University Chicago; 2006. DOI:

  https://doi.org/10.22100/jkh.v7i1.64

  1. Cleary-Holdforth J, Leufer T. Thestrategic role of education in the prevention of medication errors in nursing: Part 2. Nurse Educ Practice 2013;13(3): 217-20. DOI: 10.1016/j.nepr.2013.01.012.
  2. Kim MS, Kim CH. Canonical correlations between individual self-efficacy/organizational bottom-up approach and perceived barriers to reporting medication errors: a multicenter study BMC Health Serv Res. 2019;19(1). DOI:10.1186/s12913-019-4194-y
  3. Deitzen DM. Mathematical calculation ability of registered nurse. [cited 2007 Dec 10]; 2008 Available from: http://proquest.umi.com/pqdweb?index=0&did=743238771&SrchMode=1&sid=1&Fmt=6&VInst=PRD&VType=PQD&RQT=309&VName=PQD&TS=1197361302&clientId=48024 O.
  4. Glaister K. The presence of mathematics and computer anxiety in nursing students and their effects on medication dosage calculations. Nurse Education Today. 2007;27(4):341-7. DOI:10.1016/j.nedt.2006.05.015
  5. Miracle VA. Medication errors. Dimensions of Critical Care Nursing, 2009: 51-80.

  17.Robyn Fairhall.et al. Numeracy skills of nursing students. Nurse Education Today, 2011; 20 (2):815-818. DOI:10.1016/j.nepr.2005.12.002

  1. khajeali n, baghaei r. Comparison of pharmacological knowledge and skills in pharmaceutical calculations in nurses of general and ICU wards in educational hospitals in Ahvaz. Quarterly Journal of Nersing Management. 2014;2(4):48-55. URL: http://ijnv.ir/article-1-146-en.html.
  2. Alteren J, Hermstad M, White J, Jordan S. Conflicting priorities: observation of medicine administration. J Clin Nurs.2018;27(19-20):3613-21. DOI:10.1111/jocn.14518.
دوره 14، شماره 1 - شماره پیاپی 39
مقالات
بهار 1403
خرداد 1403
 • تاریخ دریافت: 10 اسفند 1401
 • تاریخ بازنگری: 19 اردیبهشت 1402
 • تاریخ پذیرش: 11 خرداد 1402