نقش حمایت اجتماعی در رابطه بین سبکهای کنار آمدن و احساس تنهایی در زوجین مواجه شده با بی‌وفایی زناشویی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه روان شناسی تربیتی، واحد تنکابن

2 کارشناسی ارشد روان شناسی

3 کارشناس ارشد روان شناسی بالینی

10.22034/fh.2024.712411

چکیده

پیش زمینه: وجود احساس تنهایی بر روابط زوجین تاثیرگزار است. پژوهش‌های انجام‌شده حاکی از آن هستند که بین احساس تنهایی زوجین و سبکهای کنار آمدن رابطه وجود دارد، اما در مورد نقش حمایت اجتماعی شکاف پژوهشی وجود دارد. هدف: پژوهش حاضر با هدف تعیین نقش حمایت اجتماعی در رابطه بین سبکهای کنار آمدن و احساس تنهایی زوجین مواجه شده با بی-وفایی زناشویی انجام شد. روش: روش پژوهش از نوع توصیفی(غیر آزمایشی) و همبستگی بود. جامعه آماری این پژوهش شامل تمامی زوجین سنین 30-50 ساله، ساکن در منطقه پنج تهران بود. تعداد 100 نفر از زوجین با فرمول پلنت، با روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. ابزار پژوهش شامل احساس تنهایی راسل( ۱۹۷۸)، سبکهای کنار آمدن اندلر و پارکر(1990) و حمایت اجتماعی زیمنت و همکاران (۱۹۸۸) بود و جهت تحلیل آماری داده ها ضمن رعایت مفروضه های آزمون آماری رگرسیون سلسله مراتبی استفاده شد. یافته ها: نتایج نشان داد که سبک مسئله مدار به طور منفی و معکوس، (4/29 درصد) و سبک هیجان مدار(2/36 درصد) و سبک اجتناب‌مدار (4/39 درصد)، از واریانس احساس تنهایی را ، به صورت مستقیم و مثبت، در زوجین مواجه شده با بی‌وفایی زناشویی را تبیین و پیش بینی کرد. در ادامه با ورود حمایت اجتماعی به معادله پیش بینی احساس تنهایی، 59 درصد، از واریانس احساس تنهایی را ، به صورت مستقیم و مثبت، در زوجین مواجه شده با بی‌وفایی زناشویی پیش بینی شد. نتیجه گیری: با تقویت سبک کنار آمدن مسئله‌مدار و حمایت اجتماعی می توان احساس تنهایی را در زوجین مواجه شده با بی وفایی زناشویی کاهش داد.
واژگان کلیدی: احساس تنهایی، حمایت اجتماعی، سبکهای کنار آمدن، زوجین مواجه شده با بی‌وفایی

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Role of Social Support on relationship between Coping Styles and feeling of loneliness in couples faced with marital infidelity

نویسندگان [English]

  • ali yoosefi 1
  • atefeh zahiri 2
  • behnaz Azarpisheh 3
1 psychology group
2 دانشگاه آزاد اسلامی
3 ma. clinical psychology
چکیده [English]

Background: The presence of feeling of loneliness has an effect on couples' relationships. The researches have indicated that there is a relationship between couples' feelings of loneliness and coping styles but there is a research gap regarding the role of social support. Aim: The present study was conducted with the aim of determining the role of social support in the relationship between coping styles and feelings of loneliness of couples faced with marital infidelity. Method: The research method was descriptive (non-experimental) and correlational. The statistical population of this research included all couples aged 30-50 years, living in Panj district of Tehran. A number of 100 couples were selected with the Plant formula, using a targeted sampling method. The research tools included Russell's feeling of loneliness (1978), Endler and Parker's coping styles (1990), and Ziment et al.'s social support (1988). to analyze the data while observing the assumptions of the statistical analysis used Pearson correlation and hierarchical regression. Findings: The results showed that the problem-oriented style directly and positively (29.4 percent) and the emotion-oriented style (36.2 percent) and the avoidance style (39.4 percent) indirectly and negatively explained and predicted to the variance of the feeling of loneliness in couples faced with marital infidelity. Further, by entering social support into the equation of predicting loneliness, (59%) of the variance of loneliness was directly and positively predicted in couples faced with marital infidelity. Conclusion: So, by strengthening the problem-oriented coping style and social support, the feeling of loneliness can be increased in couples faced with marital infidelity, and creating an environment conducive to social support is related to better performance in married life.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Coping Styles
  • Feeling of Loneliness
  • Social Support
  • couples faced with marital infidelity