اثربخشی روانپویشی کوتاه مدت و فشرده بر دشواری در تنظیم هیجان و سبک‌های دلبستگی در بیماران روانی-تنی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد، گروه روان شناسی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران.

2 کارشناسی ارشد ، گروه روان شناسی، واحد سمنان، دانشگاه آزاد اسلامی، سمنان، ایران. Farnazkelidari1998@gmail.com

3 کارشناسی ارشد ، گروه روان شناسی، واحد گرمسار، دانشگاه آزاد اسلامی، سمنان، ایران. M.musavi2087@gmail.com

4 دانشجو دکتری ، گروه روان شناسی، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران. Ghazalkf60@gmail.com

5 دانشجو کارشناسی ارشد ، گروه روان شناسی، دانشگاه بجنورد، خراسان شمالی، ایران.

10.22034/fh.2024.712466

چکیده

زمینه و هدف: بیماری‌های روان‌تنی به بیماری‌های جسمی گفته می‌شود که عوامل روانی در شروع یا تشدید آنها مؤثر باشد و درمان پویشی فشرده و کوتاه مدت می‌تواند نقش مؤثری در بهبود علائم روان‌شناختی داشته باشد؛ لذا پژوهش حاضر با هدف تعیین اثربخشی درمان پویشی فشرده و کوتاه‌مدت بر دشواری در تنظیم هیجان و سبک‌های دلبستگی در بیماران روانی-تنی انجام شد.
مواد و روش‌ها: روش پژوهش نیمه تجربی با طرح پیش‌آزمون - پس‌آزمون و پیگیری با گروه کنترل بود. جامعه پژوهش تمامی بیماران روانی-تنی مراجعه کننده به کلینیک‌های سایکوسوماتیک شهر تهران در سال 1402 بود. از میان آن‌ها، 30 نفر به روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل (15 نفر) گمارده شدند. گروه آزمایش درمان پویشی 15 جلسه 90 دقیقه‌ای دریافت کرد، درحالی‌که گروه کنترل مداخله‌ای دریافت نکرد. دو گروه با دشواری در تنظیم هیجان و سبک‌های دلبستگی در سه مرحله مورد ارزیابی قرار گرفتند. جهت تجزیه‌وتحلیل داده‌ها از آنالیز واریانس دوطرفه با اندازه-گیری‌های مکرر استفاده شد.
یافته‌ها: میانگین نمرات دشواری در تنظیم هیجان و سبک‌های دلبستگی قبل از مداخله به ترتیب در گروه درمان 25/72، 36/58، 08/24 و در گروه کنترل 12/72، 16/59، 52/23 بود (05/0p<)، اما پس از مداخله، میانگین نمرات سبک‌های دلبستگی در گروه درمان به صورت معنی‌ داری نسبت به گروه کنترل افزایش و در دشواری در تنظیم هیجان کاهش نشان داد (01/0p<).
نتیجه‌گیری: نتایج پژوهش حاکی از تأثیر مداخله درمان پویشی فشرده و کوتاه مدت بر بهبود علائم روان‌شناختی مورد بررسی در گروه آزمایش بود. با رعایت جانب احتیاط استفاده از این مداخله به‌عنوان درمان مکمل در بیماران روانی-تنی ک‌پذیر توصیه می‌شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The effectiveness of short-term and intensive psychodynamic therapy on the difficulty in regulating emotions and attachment styles in psychosomatic patients

نویسندگان [English]

 • erfan Abdullahi Chirani 1
 • Farnaz Kelidari 2
 • Sayeda Masoume Mousavi 3
 • Ghazal Kian Farid 4
 • Fatemeh Emami 5
1 Master&amp;amp;#039;s degree, Department of Psychology, Bo Ali Sina University, Hamadan, Iran.
2 Master&#039;s degree, Department of Psychology, Semnan Branch, Islamic Azad University, Semnan, Iran. Farnazkelidari1998@gmail.com
3 Master&#039;s degree, Department of Psychology, Garmsar Branch, Islamic Azad University, Semnan, Iran. M.musavi2087@gmail.com
4 PhD student, Department of Psychology, North Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran. Ghazalkf60@gmail.com
5 Master&#039;s student, Department of Psychology, Bojnord University, North Khorasan, Iran.
چکیده [English]

Background and purpose: Psychosomatic diseases are physical diseases that psychological factors are effective in starting or aggravating them, and intensive and short-term dynamic treatment can play an effective role in improving psychological symptoms; Therefore, the present study was conducted with the aim of determining the effectiveness of intensive and short-term dynamic therapy on the difficulty in regulating emotions and attachment styles in psycho-physical patients.
Materials and methods: The research method was semi-experimental with a pre-test-post-test design and follow-up with a control group. The research population was all psychosomatic patients referred to psychosomatic clinics in Tehran in 1402. Among them, 30 people were selected by available sampling and randomly assigned to two experimental and control groups (15 people).The experimental group received dynamic therapy 15 sessions of 90 minutes, while the control group did not receive any intervention. Two groups with difficulty in emotion regulation and attachment styles were evaluated in three stages. Two-way analysis of variance with repeated measurements was used to analyze the data.
Findings: The average scores of difficulty in emotion regulation and attachment styles before the intervention were 72.25, 58.36, 24.08 in the treatment group and 72.12, 59.16, 23.52 in the control group respectively. (p<0.05), but after the intervention, the average scores of attachment styles in the treatment group increased significantly compared to the control group and showed a decrease in difficulty in emotion regulation (p<0.01).
Conclusion: The results of the study indicated the effect of intensive and short-term dynamic therapy intervention on the improvement of psychological symptoms in the experimental group. With caution, it is recommended to use this intervention as a complementary treatment in psycho-physical patients.

کلیدواژه‌ها [English]

 • intensive and short-term dynamic therapy
 • emotion regulation
 • attachment styles
 • psycho-physical patients
دوره 14، شماره 1 - شماره پیاپی 39
مقالات
بهار 1403
خرداد 1403
 • تاریخ دریافت: 19 شهریور 1402
 • تاریخ بازنگری: 27 شهریور 1402
 • تاریخ پذیرش: 29 شهریور 1402