تعیین رابطه بین طرحواره‌‌های جنسی و تصویر تن با میانجی‌گری کمال‌گرایی و باورهای ناکارآمد در افراد مبتلا به بدشکلی بدن در کلینیک‌‌های زیبایی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه روان‌شناسی، واحد تنکابن، دانشگاه آزاد اسلامی، تنکابن، ایران

2 دانشیار دانشیار، روانشناسی، واحد تنکابن، دانشگاه آزاد اسلامی، تنکابن، ایران

3 دانشیار، روانشناسی، واحد تنکابن، دانشگاه آزاد اسلامی، تنکابن، ایران

10.22034/fh.2024.2017963.1271

چکیده

مقدمه: افراد مبتلا به اختلال بدشکلی بدن در اثر عیوب ادراک شده خود دچار پریشانی در حوزه‌های مختلف زندگی می‌شوند و اغلب تصاویر و افکار مزاحم یا ناخوانده‌ای درباره ظاهر جسمانی بر آنها هجوم می‌آورد و در نتیجه کیفیت زندگی و کارکرد روزانه آنها کاهش می‌یابد، لذا پژوهش حاضر با هدف بررسی تعیین رابطه بین طرحواره‌‌های جنسی و تصویر تن با میانجی‌گری کمال‌گرایی و باورهای ناکارآمد در افراد مبتلا به بدشکلی بدن در کلینیک‌‌های زیبایی استان مازندران انجام شد.
روش‌ پژوهش: روش پژوهش حاضر همبستگی و از نوع مدل یابی معادلات ساختاری (SEM) است. جامعه آماری پژوهش را افراد مراجعه کننده به کلینیک‌‌های زیبایی استان مازندران (شهر‌های آمل، بابل، ساری و قائم شهر) تشکیل دادند. حجم نمونه بر اساس نظر کلاین 330 نفر به روش هدفمند و تصادفی انتخاب شد. ابزار گردآوری داده‌ها مقیاس پرسشنامه طرح‌واره جنسی اندرسون و سیروانوسکی (1994)، پرسشنامه رضایت از تصویر تن سوئوتو و گارسیا (2002)، پرسشنامه کمال‌گرایی تری‌شورت و همکاران (1995) و مقیاس باور‌های ناکارآمد وایزمن و بک (1982) بود. در این پژوهش برای تجزیه و تحلیل اطلاعات بدست آمده از مدل‌یابی معادلات رگرسیونی ساختاری و از نرم افزار SPSS22 و Amose23 استفاده شد.
یافته‌ها: نتایج حاصل از تحقیق نشان داد بین دو متغیر کمال‌گرایی و باورهای ناکارآمد به عنوان متغیر میانجی بین طرحواره جنسیتی و تصویر تن حد پایین 46/0 و حد بالای آن 65/0 است. سطح اطمینان برای این فاصله اطمینان 95 است. با توجه به اینکه صفر بیرون از این فاصله اطمینان قرار می‌گیرد، این رابطه واسطه‌ای معنی‌دار است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Determining the Relationship between Sexual Schemas and Body Image with the Mediation of Perfectionism and Dysfunctional Beliefs in People with Body Deformities in Beauty Clinics

نویسندگان [English]

  • Roghaye Eslamnia 1
  • Javad Khalatbari 2
  • Shahreh GhorbanShiroudi 3
1 PhD student, Department of Psychology, Tonkabon Branch, Islamic Azad University, Tonkabon, Iran
2 Associate Professor, Psychology, Tonkabon Branch, Islamic Azad University, Tonkabon, Iran
3 Associate Professor, Psychology, Tonkabon Branch, Islamic Azad University, Tonkabon, Iran
چکیده [English]

Introduction: People with body deformity disorder suffer from anxiety in different areas of their life due to their perceived defects and they are often attacked by disturbing or unwanted images and thoughts about their physical appearance, and as a result, their quality of life and daily functioning decreases, so the research The purpose of this study was to determine the relationship between sexual schemas and body image through the mediation of perfectionism and dysfunctional beliefs in people with body deformities in the beauty clinics of Mazandaran province.
Method: The current research method is correlational and structural equation modeling (SEM). The statistical population of the research was made up of people who referred to the beauty clinics of Mazandaran province (the cities of Amol, Babol, Sari and Qaimshahr). Based on Klein's opinion, the sample size was 330 people selected in a purposeful and random way. The data collection tool was Anderson and Siranoski's (1994) gender schema questionnaire, Ten Sooto and Garcia's (2002) body image satisfaction questionnaire, Trishort et al.'s (1995) perfectionism questionnaire, and Wiseman and Beck's (1982) dysfunctional beliefs scale. In this research, SPSS22 and Amose23 software were used to analyze the information obtained from structural regression equation modeling.
Findings: The results of the research showed that the lower limit is 0.46 and the upper limit is 0.65 between the two variables of perfectionism and ineffective beliefs as mediating variables between gender schema and body image. The confidence level for this confidence interval is 95. Considering that zero is outside this confidence interval, this relationship is a significant mediator.

کلیدواژه‌ها [English]

  • sexual schemas
  • body image
  • perfectionism
  • dysfunctional beliefs
  • people with body deformities