بررسی وضعیت حرفه‌ای و ارزیابی عملکرد دانش‌آموختگان شرکت‌کننده در دوره‌های MPH دانشگاه علوم پزشکی تهران بعد از ده سال

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 نویسنده مسئول، پزشک عمومی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، Email: amnejad63@gmail.com

2 رئیس موسسه ملی تحقیقات سلامت و دانشیار گروه علوم مدیریت و اقتصاد بهداشت، دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران

چکیده

مقدمه: در این مطالعه با توجه به سابقه طولانی دانشکده بهداشت در برگزاری دوره‌های MPH و اهمیت این دوره در نظام سلامت کشور به بررسی وضعیت و عملکرد فارغ‌التحصیلان دوره MPH دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران پرداخته شد.
روش پژوهش: این مطالعه پیمایشی از نوع مقطعی با حجم نمونه 160 نفر از دانش‌آموختگان دوره MPH فارغ‌التحصیل سال‌های 1380-1383 دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران انجام شد. نمونه‌گیری با روش طبقه‌بندی تصادفی بر مبنای سال تحصیلی و جنس صورت گرفت. جهت سنجش دستاوردهای پژوهشی و مدیریتی و نیز ارزیابی رضایت دانش‌آموختگان از دوره از پرسشنامه‌ای که به این منظور طراحی‌شده و پایایی و روایی آن مورد تائید قرار گرفت استفاده شد.
یافته‌ها: میزان پاسخ‌دهی افراد 37% بوده است. میانگین میزان رضایت کلی شرکت‌کنندگان از دوره 13/2 ± 59/6 بوده است. (امتیاز قابل کسب 9-0 بوده است.) میانگین میزان نمره توانمندی فرد در انجام اقدامات مهم و اساسی مرتبط با نظام سلامت قبل از گذراندن دوره، 56/1 ± 67/4 و پس از گذراندن این دوره، 41/1 ± 18/7 بوده است. ارزیابی شرکت‌کنندگان در مطالعه از توانمندی خود پس از گذراندن دوره به میزان قابل‌توجهی بالاتر از قبل از گذراندن این دوره بوده است. 001/0 P<
نتیجه‌گیری:در این زمینه نیاز است که از طریق بررسی نیازهای جامعه و گردآوری نظرات دانش‌آموختگان عناوین و محتوای دروس و روش‌های تدریس به‌روز شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Professional and Performance Situation of Tehran University of Medical Sciences Graduated Students Attended to MPD Courses, after Ten Years

نویسندگان [English]

  • Atefeh Mohammad Nejad 1
  • Arash Rashidiyan 2
1 Corresponding Author, Physician, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran, amnejad63@gmail.com
2 Head of the National Institute of Health Research and Associate Professor, Department of Health Management and Economics, School of Public Health, Tehran University of Medical Sciences
چکیده [English]

Abstract
 
Introduction: Considering the long history of the MPH courses and the importance of this course in the health system of the country, this study conducted to assess the professional status and performance evaluation of graduates who attended to MPH at the Faculty of Health of Tehran University of Medical Sciences.
Methods: This cross-sectional survey included a sample size of 160 MPH graduated participants from Tehran University of Medical Sciences in 2002-2003. A stratified random sampling method was used based on the school year and gender. A researcher-made questionnaire used to assess the research and managerial achievements, as well as assess the satisfaction of the graduates from the course. The reliability and validity of the study were confirmed.
Results: The response rate was 37%. The mean of total satisfaction of participants was 6.59 ± 2.13. (of 9-0.) The average score of the person's ability to perform important and essential activities related to the health system before passing the course, (2.9 ± 2.67), 4.67 ± 1.66, and after passing this course, (3.19) was 7.8 ± 1.41. (The score was 9-0.) The evaluation of participants in the study of their ability after passing the course was significantly higher than before the course. (p< 0.001).
Conclusion: In this context, it is necessary to update the content of the curriculum and teaching methods by examining the needs of the community and collecting the views of the graduates of the titles and content of the courses and teaching methods.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Professional Status
  • Professional Practice
  • Physicians
  • Graduates
  • Tehran University of Medical Sciences