دوره و شماره: دوره 8، شماره 2 - شماره پیاپی 16، مقالات، شهریور 1397، صفحه 11-200