بررسی تطبیقی تحول مفهوم شهروندی و حقوق خانواده در گفتمان دولت های جمهوری اسلامی

نوع مقاله : کیفی

نویسندگان

1 نویسنده مسئول، عضو هیات علمی گروه علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم

2 عضو هیات علمی گروه علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم، .dr.amohseni@gmail.com

3 دانشجوی دکتری علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم mfeijani@chmail.ir

چکیده

چکیده
مقدمه: این مقاله تحول مفهوم شهروندی را در ایران بعد از انقلاب و با توجه به گفتمان فکری دولتهای جمهوری اسلامی از ابتدا تا دولت روحانی بررسی می­کند.
روش­ پژوهش: این پژوهش از نظر هدف «کاربردی» و از نظر رویکرد پژوهشی، «کیفی» با  به کارگیری روش تاریخی است. روش پژوهش توصیفی-تحلیلی با رویکرد تاریخی و تطبیقی و روش گردآوری اطلاعات کتابخانه­ای(اسنادی) انجام شده است.
یافته­ها: می­توان گفت گفتمان اعتدال، بیش از آنکه ناظر بر باورها و نگرش‌های فرد باشد؛ ناظر بر عملگرایی و نوع رابطه فرد معتدل با دیگران است. با توجه به این تغییرات است که در دولت روحانی از منشور حقوق شهروندی پرده برداری می­شود و بر واژه شهروند تکیه می­شود پس می­توان گفت جمهوری اسلامی در اثر جهانی شدن و اقتضاعات روابط بین­الملل مدرن «موجب تقلیل کارکرد حاکمیتی دولتها، ایجاد تحول اساسی در مفهوم «وستفالی» دولتها و تغییر رابطه شهروندان با آنها،­ شکل گیری شهروند جهان­وطنی و گسترش الگوهای شهروند جهانی براساسی مولفه­های حکمرانی خوب شده است.
نتیجه­گیری: آنچه به عنوان نتیجه پژوهش استنتاج می­شود این است که سیر تحول گفتمانی دولتهای جمهوری اسلامی و نیز جایگاه حقوق شهروندی در قانون اساسی جمهوری اسلامی نشان داده شد و مشخص گردید که از گفتمان آرمانگرایی و ضدیت با غرب به گفتمان اعتدال حسن روحانی و مراوده با غرب جمهوری اسلامی مسیری را طی کرده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A comparative study of the evolution of the concept of citizenship and family rights in the discourse of the governments of the Islamic Republic

نویسندگان [English]

 • Mohammad Hasan Elahi Manesh 1
 • Ali Mohseni Moshtaghin 2
 • Mohsen Abaei Fijani 3
1 Corresponding author, member of the academic staff of the political science department of Islamic Azad University, Qom branch,
2 Member of the academic staff of the political science department of Islamic Azad University, Qom branch, dr.amohseni@gmail.com
3 Doctoral student of political science, Islamic Azad University, Qom branch, mfeijani@chmail.ir
چکیده [English]

Abstract
Introduction: This article examines the evolution of the concept of citizenship in Iran after the revolution and according to the intellectual discourse of the governments of the Islamic Republic from the beginning to the Rouhani government.
Research method: This research is "applied" in terms of its purpose and "qualitative" in terms of research approach, using the historical method. The descriptive-analytical research method has been carried out with historical and comparative approach and the method of collecting library information (documents).
Results: It can be said that the discourse of moderation is more about the individual's beliefs and attitudes; it oversees the pragmatism and type of moderate relationship with others. To put it bluntly, a moderate person may be extremist in his or her beliefs and ideologies, but his or her difference from an extremist is in the way he or she relates to others. It is in view of these changes that the Charter of Citizenship is unveiled in the Rouhani government and the word "citizen" is relied upon. Governments have fundamentally changed the concept of "Westphalian" states and changed the relationship of citizens with them, ‌ the formation of a global citizen and the expansion of global citizen models based on good governance components.
Conclusion: What can be deduced as a result of the research is that the evolution of the discourse of the governments of the Islamic Republic and also the position of citizenship rights in the constitution of the Islamic Republic was shown and it was found that from the discourse of idealism and opposition to the West to the discourse of Hassan Rouhani. The west of the Islamic Republic has taken a path.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Citizenship rights
 • city
 • governments of the Islamic Republic
 • citizenship in the history of Iran
 • discourse
 • family rights

A comparative study of the evolution of the concept of citizenship and family rights in the discourse of the governments of the Islamic Republic

Elahi manesh M.H.,*[1] Mohseni Moshtagin A.,[2] Abaei Fijani M.[3]

Corresponding author, member of the academic staff of the political science department of Islamic Azad University, Qom branch, elahimanesh1400@vatanmail.ir

[1] - Member of the academic staff of the political science department of Islamic Azad University, Qom branch, dr.amohseni@gmail.com

[1] - Doctoral student of political science, Islamic Azad University, Qom branch, mfeijani@chmail.ir

Abstract

Introduction: This article examines the evolution of the concept of citizenship in Iran after the revolution and according to the intellectual discourse of the governments of the Islamic Republic from the beginning to the Rouhani government.

Research method: This research is "applied" in terms of its purpose and "qualitative" in terms of research approach, using the historical method. The descriptive-analytical research method has been carried out with historical and comparative approach and the method of collecting library information (documents).

Results: It can be said that the discourse of moderation is more about the individual's beliefs and attitudes; it oversees the pragmatism and type of moderate relationship with others. To put it bluntly, a moderate person may be extremist in his or her beliefs and ideologies, but his or her difference from an extremist is in the way he or she relates to others. It is in view of these changes that the Charter of Citizenship is unveiled in the Rouhani government and the word "citizen" is relied upon. Governments have fundamentally changed the concept of "Westphalian" states and changed the relationship of citizens with them, ‌ the formation of a global citizen and the expansion of global citizen models based on good governance components.

Conclusion: What can be deduced as a result of the research is that the evolution of the discourse of the governments of the Islamic Republic and also the position of citizenship rights in the constitution of the Islamic Republic was shown and it was found that from the discourse of idealism and opposition to the West to the discourse of Hassan Rouhani. The west of the Islamic Republic has taken a path.

Keywords: Citizenship rights, city, governments of the Islamic Republic, citizenship in the history of Iran, discourse, family rights

 

© 2020 The Author(s). This work is published by family and health as an open access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/). Non-commercial uses of the work are permitted, provided the original work is properly cited.

 1. Ashraf, A. Historical characteristics of urbanization in Iran during the Islamic period. Social science letter 1973; (4)
 2. Bashiriyeh, H. Political Sociology. Tehran Ney Publications; 2010
 3. Tarjoman F., and Ghafari M. Political rights of citizenship in the 9th and 10th governments (Ahmadinejad). Journal of Politics. 2020; (54): 651-668
 4. Tavasoli, Gh and Nejatihosseini, S. M. The social reality of citizenship in Iran. Journal of Sociology of Iran 2004; (2)
 5. Dehghanifiroozabadi S.J. Discourse evolution in the foreign policy of the Islamic Republic of Iran. Tehran: Iran Newspaper; 2005
 6. Delavar A. Research methods in psychology and educational sciences. Tehran: Payam Noor University Publications; 2006
 7. Saei A. Research method in social sciences. Tehran: Sam; 2015
 8. Sayfzadeh, S.H. Iran's foreign policy: theoretical approach / practical approach. Tehran: Mizan Publications; 2005
 9. Ghaedi, Y. Education of the future citizen. Educational innovations 2006; 17(5): 12
 10. Faulks K. Citizenship Translate by Delfourooz, M.T. Tehran: Kavir Publications; 2002
 11. Giddens A. Sociology Translate by Saboori, M. Tehran: Ney Publications; 1999
 12. Farmihanifarahani M. Citizenship education. Tehran: ­Ayez Publications; 2010
 13. Mahmoodabadi S.A and Ghaemmaghami, S. M. Citizenship in Faranghai city of Seleucid era Iran. Journal of historical research, 2009; (4): 1-20
 14. Naghib­zadeh M. A look at the philosophy of education. Tehran: Tahori Publications; 1995
 15. Naghizade M. Citizenship theory in Iranian culture and civilization. ­ Political & Economic Ettelaat, 2006: 183-184
 16. Balibar E. Propositions on Citizenship. Ethics, 2018; 98 (4): 21
 17. Elliott A. Social Theory. Routledge Tailor & Francis Group; 2010
 18. Halstead J, and Mark. A Citizenship and Moral Education; Values in action. Routledge, Tailor and Francis Group; 2006
 19. Mc lean I. Oxford Dictionary of Politics. Oxford University; 1996