دوره و شماره: دوره 11، شماره 3 - شماره پیاپی 30، مقالات، مهر 1400، صفحه 11-200 

مقاله پژوهشی

اثربخشی برنامه مستخرج از مدل علی درگیری تحصیلی بر فرسودگی تحصیلی

صفحه 11-23

فاطمه ساعتی معصومی؛ هوشنگ جدیدی؛ یحیی یاراحمدی؛ مریم اکبری


رابطه گرایش به خیانت جنسی با کیفیت زندگی زناشویی با میانجی‌گری رضایت جنسی زنان

صفحه 176-186

حمیده غفاریان روح پرور؛ عاطفه ایزدی؛ الناز فروغی؛ داوود راضی رودی؛ جعفر طالبیان شریف