پیش‌بینی بهزیستی شغلی بر اساس موفقیت شغلی ادراک شده درکارکنان بیمارستانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته ی کارشناسی ارشد گروه مدیریت آموزشی، واحد بجنورد، دانشگاه آزاد اسلامی، بجنورد، ایران

2 استادیار گروه علوم تربیتی، واحد بجنورد، دانشگاه آزاد اسلامی، بجنورد، ایران (نویسنده مسئول) esmaeili@bojnourdiau.ac.ir)

چکیده

مقدمه: استفاده بهینه از نیروهای موجود در هر سازمانی مورد تأکید می‌باشد. فلذا توجه به سازه بهزیستی شغلی کارکنان رو به افزایش است. هدف پژوهش حاضر پیش‌بینی بهزیستی شغلی بر اساس موفقیت شغلی ادراک شده می‌باشد.
روش پژوهش: پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از لحاظ نوع پژوهش توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری شامل کلیه257 نفر کارکنان اداری بیمارستان امام رضا (ع) بجنورد می باشد.154 نفر به عنوان نمونه طبق جدول کرجسی و مورگان به روش تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزار پژوهش عبارت بود از پرسشنامه بهزیستی شغلی هنیکین (1998) و موفقیت شغلی ادراک شده گربنر و همکاران (2008) که روایی صوری و محتوایی آنها مورد تائید اساتید قرار گرفت و پایایی از طریق آلفای کرونباخ به ترتیب 89/0 و 77/0برآورد گردید. برای تجزیه‌وتحلیل داده‌ها از نرم‌افزار آماریspss21استفاده شد.
یافته ها: تحلیل داده ها نشان داد که مقدار ضرایب بتا برای موفقیت شغلی ادراک شده برابر با 49/0 است که به این معناست که به ازای یک واحد تغییر در انحراف استاندارد موفقیت شغلی ادراک شده به میزان 49 درصد تغییر در انحراف استاندارد بهزیستی شغلی ایجاد خواهد شد.
نتیجه گیری: با توجه به یافته ها می توان نتیجه گرفت که بهزیستی شغلی بر موفقیت شغلی ادراک شده کارکنان تاثیر دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Predict job well-being based on perceived job success in hospital staff

نویسندگان [English]

  • Nasibeh Firoozeh 1
  • Behrang Esmaili Shad 2
1 Department of educational management, Bojnourd branch, Islamic Azad University, Bojnourd, Iran
2 Assistant Prof. Department of educational sciences, Bojnourd branch, Islamic Azad University, Bojnourd, Iran (corresponding author)
چکیده [English]

Introduction: Optimal use of existing forces in any organization is emphasized. Therefore, attention to the job welfare structure of employees is increasing. The aim of this study is to predict job well-being based on perceived job success.
Method: The research is applied and descriptive correlational type. The statistical population included all 257 staff members of Imam Reza Hospital in Bojnourd, 154 people were selected by simple random sampling method according to Krejsi-Morgan table. The data were collected by Henikin’s job well-being Questionnaire (1998) and perceived career success by Grebner et al. (2008), their factual and content validity were confirmed by the professors and reliability was estimated to be 0.89 and 0.77 through Cronbach's alpha, respectively. SPSS 21 software was used to analyze the data.
Results: the amount of beta coefficients for perceived job success is 0.49.This means that for a unit of change, the standard deviation of perceived job success will be 49% of the change in the standard deviation of job prosperity.
Conclusion: The results showed the job well-being is predicted based on perceived job success.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Job well
  • being" Perceived job success" Positive organizational relationships