اثربخشی آموزش ساز ایرانی بر خودشکوفایی و ذهن آگاهی دختران نوجوان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد روان‌شناسی عمومی، گروه روان‌شناسی، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران nazaninseyf2@gmail.com

2 نویسنده مسئول، استادیار گروه روان‌شناسی، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران. ahmadbas@gmail.com

چکیده

مقدمه: موسیقی به عنوان وسیله ارتباطی می­تواند عامل ابراز عواطف و نگرش­ها و احساسات باشد. هدف پژوهش حاضر تعیین میزان اثربخشی آموزش ساز ایرانی بر خودشکوفایی و ذهن آگاهی دختران نوجوان بود.
روش پژوهش: روش پژوهش نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون- پس آزمون و با گروه کنترل بود. جامعه آماری پژوهش حاضر را دختران منطقه 2 محله پونک تشکیل می­دادند که به تازگی نواختن و آموزش ساز را در آموزشگاه­های این منطقه شروع کرده بودند که از میان آن­ها 30 نفر انتخاب شده و به طور تصادفی در گروه آزمایش تحت آموزش ساز ایرانی و گروه گواه قرار گرفتند. ابزار پژوهش پرسشنامه ذهن آگاهی و شاخص خودشکوفایی نسخه کوتاه بود که در دو مرحله پیش آزمون و پس آزمون اجرا شد. گروه آزمایش تحت آموزش با ساز ایرانی مبتنی بر کتاب استاندارد آموزشی سنتور در 12 جلسه قرار گرفتند. داده­ها با استفاده از روش تحلیل کوواریانس تحلیل شدند.
یافته ­ها: نتایج پژوهش حاضر نشان داد آموزش ساز ایرانی بر مؤلفه­های ذهن آگاهی و خودشکوفایی در سطح 01/0 اثربخش بود و بر آن­ها اثر افزاینده داشت.
نتیجه­ گیری: براساس نتایج حاصل از پژوهش حاضر آموزش ساز ایرانی برای دانش آموزان و نوجوانان که موجب افزایش ذهن آگاهی و خودشکوفایی آن­ها می­شود، از جمله تلویحات و پیشنهادات کاربردی پژوهش حاضر است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effectiveness of Iranian musical instrument education on self-actualization and mindfulness of adolescent girls

نویسندگان [English]

  • Nazanin Hajseifollah 1
  • Ahmad Baser 2
1 Master of General Psychology, Department of Psychology, North Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran. nazaninseyf2@gmail.com
2 Corresponding Author, Assistant Professor, Department of Psychology, North Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran. ahmadbas@gmail.com
چکیده [English]

Introduction: Music as a means of communication can be a means of expressing emotions, attitudes and feelings. The aim of this study was to determine the effectiveness of Iranian musical instrument education on self-actualization and mindfulness of adolescent girls.
Methods: The research method was quasi-experimental with pre-test-post-test design and with control group. The statistical population of the present study consisted of girls from District 2 of Punak neighborhood who had just started playing and training in schools in this area, from which 30 people were selected and randomly in 2 experimental group trained by an Iranian instrument and control group. The research tools were mindfulness questionnaire and Short Index of Self-Actualization, which was administered in two stages: pre-test and post-test. The experimental group underwent training with an Iranian musical instrument based on Santoor standard training book in 12 sessions. Data were analyzed using analysis of covariance.
Results: The results of the present study showed that the Iranian musical instrument education was effective on the components of mindfulness and self-actualization at the level of 0.01 and had an increasing effect on them.
Conclusion: Based on the results of the present study, the Iranian musical instrument education for students and adolescents, which increases their mindfulness and self-actualization, is one of the implications and practical suggestions of the present study.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Iranian musical instrument" mindfulness" self
  • actualization