مقایسه سلامت عمومی، ویژگی‌های شخصیتی و خودکارآمدی تحصیلی در دانش‌آموزان پیش‌دانشگاهی مدارس عادی و فرزانگان تحصیلی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 نویسنده مسئول، استادیار گروه علوم تربیتی دانشگاه گیلان، رشت، ایران farhad.asgari@gmail.com

2 کارشناس ارشد مشاوره دانشگاه آزاد رشت، رشت، ایران. nazi.eska67@gmail.com

چکیده

مقدمه: از جمله مسائلی که در رابطه با نظام آموزشی هر کشوری باید به آن توجه کرد، تفاوت برنامه‌ریزی دروس و شیوه آموزش در دانش‌آموزان عادی و فرزانگان است. از همین رو، هدف از پژوهش حاضر مقایسه سلامت عمومی، ویژگی‌های شخصیتی و خودکارآمدی تحصیلی در دانش‌آموزان پیش‌دانشگاهی مدارس عادی و فرزانگان تحصیلی بود.
روش پژوهش: نمونه‌ی این پژوهش متشکل از 240 دانش‌آموز دختر مدارس پیش‌دانشگاهی در شهر رشت بودند که با توجه به جدول مورگان و به صورت تصادفی انتخاب شدند. تحقیق حاضر بر اساس هدف، کاربردی و از نظر روش، میدانی و از نوع علّی- مقایسه‌ای بوده است.
یافته‌ها: یافته‌های پژوهش نشان داد که بین میانگین سلامت عمومی و ویژگی‌های شخصیتی (برون گرایی، خوشایندی، وظیفه‌شناسی، تهییج‌پذیری و آزاداندیشی) دانش‌آموزان دختر پیش‌دانشگاهی مدارس رشت تفاوت مثبت و معناداری وجود دارد (در سطح معناداری 03/0)، اما در مورد خودکارآمدی تحصیلی صدق نمی‌کند و تفاوتی بین خودکارآمدی تحصیلی در دانش‌آموزان عادی و فرزانگان به چشم نمی‌خورد (در سطح معناداری 03/0).
نتیجه‌گیری: با توجه به این یافته‌ها به نظر می‌رسد که دانش‌آموزان مدارس عادی در قیاس با دانش‌آموزان مدارس فرزانگان از ویژگی‌های شخصیتی متفاوت و سلامت عمومی کمتری برخوردارند. از این‌رو، توصیه می‌شود که دانش‌آموزان مدارس عادی توسط روانشناسان، مشاوران و سایر کارکنان و نیز خانواده‌های‌شان، مورد توجه بیشتری قرار گیرند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison of General health, Personality Traits and Academic Self- efficacy in Pre-university Students of Normal Schools and Academics

نویسندگان [English]

  • Farhad Asghari 1
  • Nazi Eskandari 2
1 Corresponding Author, Assistant Professor, Department of Educational Sciences, University of Guilan, Rasht, Iran, farhad.asgari@gmail.com
2 - Master of Counseling, Rasht Azad University, Rasht, Iran, nazi. Eska67@gmail.com
چکیده [English]

Introduction: One of the issues that should be considered in relation to the educational system of each country is the difference between the planning of courses and the method of education in ordinary students and sages. Therefore, the aim of the present study was to compare general health, personality traits and academic self-efficacy in pre-university students of normal schools and academics.
Methods: the sample of this study consisted of 240 female students of pre-university schools in Rasht who were randomly selected according to Morgan's table. The present study was applied in terms of purpose and in terms of method, field and casual-comparative.
Results: The findings showed that there was a positive and significant difference between the mean of  general health and personality traits (extraversion, pleasantness, conscientiousness, excitability and open-mindedness) of female pre-university students in Rasht schools (at a significance level of 0.03), but in terms of self-efficacy. Academic does not apply and there is no difference between academic self-efficacy in normal students and sages (at a significance level of 0.03).
Conclusion: According to these findings, it seems that normal school students have different personality traits and less general health compared to Farzanegan schools. Therefore, it is recommended that regular school students be given more attention by psychologists, counsellors and other staff as well as their families.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Academic efficiency " General Health" Personality Characteristics" Normal students