نویسنده = افسانه امیدی
مقایسه ویژگی‌های شخصیتی، سبک‌های حل تعارض و هوش هیجانی در زنان دارای روابط فرازناشویی با زنان بهنجار

دوره 9، شماره 2، شهریور 1398، صفحه 13-29

افسانه امیدی؛ مرجان جعفری روشن؛ آرزو زارع؛ محبوبه ضیایی بخش؛ محمد قنبری طلب


مقایسه ابعاد شخصیت و سبک های حل تعارض و رضایت زناشویی زنان متاهل در ازدواج سنتی و ازدواج سفید

دوره 9، شماره 1، خرداد 1398، صفحه 52-69

آرزو زارع محمدی؛ افسانه امیدی؛ مرجان جعفری روشن؛ علی قنبری