مقایسه ویژگی‌های شخصیتی، سبک‌های حل تعارض و هوش هیجانی در زنان دارای روابط فرازناشویی با زنان بهنجار

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 روانشناسی شخصیت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی.تهران، ایران (نویسنده مسئول).

2 استادیار گروه روانشناسی- دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی،تهران، ایران mar.jafari_roshan@iauctb.ac.ir

3 روانشناسی شخصیت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی،تهران، ایران

4 روانشناسی بالینی، دانشگاه آزاد اسلامی، بوئین زهرا، ایران

5 روانشناسی تربیتی.

چکیده

مقدمه: هدف از این پژوهش مقایسه ویژگی‌های شخصیتی، سبک‌های حل تعارض و هوش هیجانی در زنان دارای روابط فرازناشویی با زنان بهنجار بود.
روش پژوهش: پژوهش حاضر از نوع پژوهش علی_مقایسه‌ای است. جامعه پژوهش حاضر شامل تمام زنان دارای روابط فرازناشویی و بهنجار  تهران و البرز بود. نمونه آماری شامل 60 نفر از زنان بهنجار و دارای روابط فرازناشویی بودند (هر گروه 30 نفر). زنان بهنجار به صورت نمونه گیری در دسترس و زنان متاهل دارای روابط فرازناشویی در دسترس و از طریق نمونه گیری گلوله برفی انتخاب شدند. جهت گردآوری داده‌ها از پرسشنامه پنج عاملی شخصیت، پرسشنامه تاکتیک‌های حل تعارض و پرسشنامه هوش هیجانی استفاده شد. داده‌های به دست آمده با استفاده از ضریب آزمون تی مستقل مورد تحلیل قرار گرفتند.
یافته‌ها: نتایج پژوهش حاضر نشان داد: بین مسئولیت پذیری دو گروه زنان دارای رابطه فرازناشویی و بهنجار تفاوت معناداری وجود دارد (01/0P<). بین دو گروه زنان دارای رابطه فرازناشویی و بهنجار مولفه های حل مسئله، شادمانی، تحمل استرس، احترام به خود، کنترل تکانه، خودشکوفایی، مسئولیت پذیری، و همدلی از هوش هیجانی تفاوت معناداری وجود دارد (01/0P<). همچنین بین سبک های حل تعارض در هر دو گروه تفاوت معناداری وجود دارد (01/0P<).
نتیجه گیری: بر اساس یافته های پژوهش بین مولفه های حل تعارض، ویژگی های شخصیتی و هوش هیجانی زنان دارای روابط بهنجار و فرازناشویی تفاوت وجود دارد به طوری که این تفاوت ها می تواند زمینه گرایش افراد به روابط بهنجار و نابهجار فراهم نماید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison of Personality Traits, Conflict Resolution Styles and Emotional Intelligence in Women with Infidelity and Normal Relationships

نویسندگان [English]

  • Afsaneh Omidi 1
  • Marjan Jafarirooshan 2
  • Arezoo Zareh 3
  • Mahboobeh ZiyaieBakhsh 4
  • Mohammad Ghanbaritalab 5
1 Personality Psychology, Islamic Azad University, Central Tehran Branch. Tehran, Iran (Corresponding Author).
2 Assistant Professor, Department of Psychology, Islamic Azad University, Central Tehran Branch, Tehran, Iran, mar.jafari_roshan@iauctb.ac.ir
3 Personality Psychology, Islamic Azad University, Central Tehran Branch, Tehran, Iran
4 Personality Psychology, Islamic Azad University, Central Tehran Branch, Tehran, Iran
5 Educational Psychology
چکیده [English]

Introduction: The purpose of this study was to compare personality traits, conflict resolution styles, and emotional intelligence women with Infidelity and healthy relationships. The method of this study is Causality-comparative research. The research population included all women with Infidelity and normal relations in Tehran and Alborz.
Method: The sample consisted of 60 women whit Infidelity and healthy relationships (each group was 30). Normal women were selected by the available sampling method, and women whit Infidelity relationships were selected through snowball sampling. Data were collect used to five factors of a personality questionnaire, conflict resolution tactics questionnaire, and emotional intelligence questionnaire. Data were analyzed using the independent t-test. The findings showed that there is a significant difference between the responsibility of two groups of women with Infidelity and healthy relationship (P <0.01). Results: There is a significant difference between two groups of women with Infidelity and standard components of problem-solving, happiness, stress tolerance, self-esteem, momentum control, self-actualization, accountability, and empathy of emotional intelligence (P <0.01). Also, there is a significant difference between the conflict resolution styles in both groups (P <0.01).Conclusion: According to the research findings, there is a difference between the components of conflict resolution, personality traits and emotional intelligence of women with normal and extramarital relationships, so that these differences can provide the basis for people to tend to normal and abnormal relationships.

کلیدواژه‌ها [English]

  • conflict resolution styles" emotional intelligence" Infidelity" personality traits" relationships