تبیین طلاق عاطفی بر اساس الگوهای ارتباطی و سبک های حل تعارض زنان شاغل در شهر تهران

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد روان‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد محلات، محلات، ایران.

2 نویسنده مسئول، استادیار گروه روان‌شناسی، دانشگاه پیام نور

10.22034/fh.2019.712949

چکیده

چکیده
مقدمه: در سال­های اخیر مسئله طلاق عاطفی به عنوان یکی از مشکلات اساسی در روابط زناشویی شناخته شده است. پژوهش حاضر با هدف تبیین طلاق عاطفی بر اساس الگوهای ارتباطی و سبک­های حل تعارض زنان شاغل در شهر تهران انجام شد.
روش پژوهش: روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری دربرگیرنده کلیه زنان شاغل شهر تهران در سال 1396 بود. 377 نفر به روش نمونه­گیری تصادفی خوشه­ای برای این پژوهش انتخاب شدند. ابزار اندازه‌گیری شامل پرسشنامه الگوهای ارتباطی (CPQ)، پرسشنامه طلاق عاطفی گاتمن (2008) و پرسشنامه سبک­های حل تعارض رحیم (ROCI-II) بود.
یافته ­ها: یافته­های پژوهش نشان داد بین الگوی ارتباطی اجتنابی، الگوی ارتباطی توقع / کناره­گیری، سبک حل تعارض مسلط و سبک حل تعارض اجتناب کننده با طلاق عاطفی ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد. اما، الگوی ارتباطی سازنده، سبک­های­ حل تعارض یکپارچگی، ملزم شده و مصالحه ارتباط منفی معناداری با طلاق عاطفی داشتند. نتایج رگرسیون گام­به­گام نشان داد به ترتیب الگوی ارتباطی توقع / کناره­گیری، الگوی ارتباطی اجتنابی، سبک حل تعارض مصالحه و سبک حل تعارض مسلط 26 درصد واریانس طلاق عاطفی را پیش­بینی می­کنند. بحث و نتیجه­ گیری: با توجه به نتایج به دست آمده به نظر می‌رسد آموزش الگوهای ارتباطی سازنده و سبک­های حل تعارض مثبت در مشاوره پیش از پیوند زناشویی و نیز در آموزش و درمان خانواده می‌تواند به پیشگیری از طلاق عاطفی در زوجین کمک نماید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Explaining of emotional divorce based on communication patterns and conflict resolution among employed women of Tehran city

نویسندگان [English]

  • Maryam Ameri 1
  • Hasan Sharifi 2
1 Graduated M.Sc., Psychology, Mahallat Branch, Islamic Azad University, Mahallat
2 Corresponding Author, Assistant Professor, , Payame Noor University,
چکیده [English]

Abstract
Introduction: In recent years, the issue of emotional divorce has been recognized as one of the main problems in marital relations. This study aimed to explaining the emotional divorce based on communication patterns and conflict resolution among employed women of Tehran city.
Method: This study was a correlational – descriptive design. The study population was consisted of all employed women of Tehran city in 2017. 377 employed women were selected by randomly random cluster sampling methods in this research. Instruments for gathering data were the relationship patterns questionnaire (CPQ), Guttman emotional divorce questionnaire (2008) and Rahim's conflict resolution styles (ROCI-II).
Results: The results showed that there is positive and statistically significant relationship between avoidance communication patterns, demand –withdraw communication patterns, dominating conflict resolution style and avoiding conflict resolution style with emotional divorce. But, constructive communication patterns, integrating conflict resolution style, obligating conflict resolution style and compromising conflict resolution style have negative and statistically significant relationship with emotional divorce. Also, the results of stepwise regression analysis indicated that demand –withdraw communication patterns, avoidance communication patterns, compromising conflict resolution style and dominating conflict resolution style significantly predicted 26 percent of variances in emotional divorce in employed women, respectively.
Conclusion: With regards to findings, it seems that constructive communication patterns and positive conflict resolution training in premarital counseling and treatment and training of family can help to preventing couples emotional divorce.

کلیدواژه‌ها [English]

  • communication patterns
  • conflict resolution
  • emotional divorce