اثربخشی درمان فراتشخیصی بارلو بر خودکنترلی هیجانی نوجوانان مبتلا به نوموفوبیا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مشاوره و علوم تربیتی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد خمینی شهر، اصفهان، ایران

2 دانشیار، گروه روانشناسی و آموزش کودکان با نیازهای خاص، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی ، دانشگاه اصفهان ، اصفهان، ایران

3 استاد، گروه مشاوره خانواده، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران.

چکیده

هدف این مطالعه بررسی اثربخشی درمان فراتشخیصی بارلو بر خودکنترلی هیجانی نوجوانان 18-14 سال مبتلا به نوموفوبیا بود. طرح پژوهش نیمه تجربی با پیش آزمون-پس آزمون و پیگیری با گروه کنترل می‌باشد. 32 نوجوان دختر از بین نوجوانان 14-18 ساله شهر اصفهان به صورت در دسترس انتخاب شدند و سپس در دو گروه 16 نفری آزمایش و کنترل به صورت تصادفی جایگزین شدند. گروه آزمایش درمان فراتشخیصی بارلو و همکاران (2011)، را در قالب 12 جلسه 90 دقیقه ایی دریافت کرد. ابزارهای پژوهش پرسشنامه نوموفوبیا آزادمنش و همکاران (1395) و خودکنترلی هیجانی محقق ساخته (1402) بود. داده ها با روش تحلیل واریانس با اندازه گیری مکرر مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج پژوهش نشان داد که درمان فراتشخیصی بارلو بر خودکنترلی هیجانی موثر بود. بنابراین می‌توان استنباط نمود در کنار سایر درمانها می توان از درمان فراتشخیصی بارلو به ویژه برای خودکنترلی هیجانی نوجوانان مبتلا به نوموفوبیا استفاده کرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The effectiveness of Barlow's transdiagnostic treatment on the Emotional self-control of nomophobia

نویسندگان [English]

  • Fatemeh Karbasi zaheh 1
  • Ahmad Abedi 2
  • Mohammd Reza Abedi 3
1 Department of Counseling and Educational Sciences, Faculty of Humanities, Islamic Azad University, KhomeiniShahr Branch, Isfahan, Iran
2 Associate Professor, Department of Psychology and Education of Children with Special Needs, Faculty of Educational Sciences and Psychology, University of Isfahan, Isfahan, Iran.
3 Professor, Family Counseling Department, Faculty of Educational Sciences and Psychology, Isfahan University,Isfahan,Iran.
چکیده [English]

The aim of this study was to investigate the effectiveness of Barlow's transdiagnostic treatment on the Emotional self-control of 14-18-year-old adolescents with nomophobia. The research design is semi-experimental with pre-test-post-test and follow-up with a control group. 32 adolescent girls were selected from among adolescents aged 14-18 years old in Isfahan city and then randomly replaced in two groups of 16 people, experimental and control. The experimental group received Barlow et al.'s transdiagnostic treatment (2011) in the form 12 sessions of 90 minute. The research tools were Azadmanesh et al.'s nomophobia questionnaire (2015) and Emotional self-control questionnaire developed by the researcher (2023). The data was analyzed by the method of analysis of variance with repeated measurements. The results of the research showed that Barlow's transdiagnostic therapy was effective on emotional self-control. Therefore, it can be concluded that, along with other treatments, Barlow's transdiagnostic treatment can be used especially for Emotional self-control, of adolescents with nomophobia.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Barlow's transdiagnostic treatment"
  • " Emotional self-control"
  • "adolescents"
  • " Nomophobia"