بایسته های تربیت اعتقادی فرزند ازمنظر فقه تربیتی

نوع مقاله : کیفی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، واحد سمنان، دانشگاه آزاد اسلامی، ‌سمنان، ایران

2 نویسنده مسئول، دانشیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، واحد سمنان، دانشگاه آزاد اسلامی، ‌سمنان، ایران

3 استادیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، واحد سمنان، دانشگاه آزاد اسلامی

چکیده

مقدمه: هدف این پژوهش بررسی بخش‌هایی از احکام؛ وظایف و مسئولیت‌های والدین در حیطه تربیت فردی و اجتماعی فرزند است که به‌صورت یک مجموعه‌ی نظام‌مند، با ادبیاتی روان به مخاطبان، به‌ویژه والدین و متولیان امر تعلیم و تربیت عرضه نماید.
روش پژوهش: روش این پژوهش، تحلیلی و استنباطی است بدین گونه ابتدا مفهوم تربیت و عقیده و سپس معنای اصطلاحی تربیت اعتقادی  موردبررسی قرار گرفت و در گام بعدی دلایل وجوب تربیت اعتقادی فرزندان بر والدین از منظر فقهی درآیات و روایات بیان و تحلیل شد.
یافته ها: یافته‌ها حاکی از آن است برای اثبات «وجوب تربیت اعتقادی فرزندان بر والدین» از بین شش دلیل بررسی‌شده، سه دلیل دوم مخدوش است؛ برخلاف سه دلیل اول که به شایستگی بر مُدعا دلالت داشت. همچنین اثبات شد که دستورات دین الهی صحیح‌ترین و قابل‌اعتمادترین نسخه برای تعلیم و تربیت انسان بوده که هم رضای الهی را در بردارد و هم تضمین‌کننده سعادت دنیا و آخرت بشر است
نتیجه گیری: در فرایند تربیت نیز ممکن است امتثال تربیت اعتقادی به مقدمات علمی و عملی متوقف باشد که از باب مقدمه واجب، اتیان آن‌ها نیز واجب است؛ یعنی چه بسا خود پدر نیاز به دانش اندوزی داشته باشد تا بتوان به شکل صحیح اعتقادات را به فرزندش منتقل نماید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The requirements of the child's religious upbringing from the point of view of educational jurisprudence

نویسندگان [English]

 • Shirin Mohammadi Panah 1
 • Maryam Aghaie Bajestani 2
 • Reza Kohsari 3
1 PhD student, Department of Fiqh and Fundamentals of Islamic Law, Semnan Branch, Islamic Azad University, Semnan, Iran,
2 Corresponding author, Associate Professor, Department of Fiqh and Fundamentals of Islamic Law, Semnan Branch, Islamic Azad University, Semnan, Iran
3 Assistant Professor, Department of Jurisprudence and Fundamentals of Islamic Law, Semnan Branch, Islamic Azad University, Semnan, Iran
چکیده [English]

Abstract
Introduction: The purpose of this research is to examine parts of the rulings; the duties and responsibilities of parents in the field of personal and social education of the child are to be presented to the audience, especially parents and guardians of education, in the form of a systematic collection, with fluent literature.
Method: The method of this research is analytical and inferential, in this way first the concept of education and belief and then the term meaning of religious education were examined and in the next step the reasons for the obligation of children's religious education on parents from a jurisprudential point of view were expressed and analyzed in verses and traditions.
Findings: The findings indicate that in order to prove the "obligation of children's religious education on parents", among the six investigated reasons, the second three reasons are distorted; Contrary to the first three reasons that indicated the merit of the defendant. It was also proved that the commands of the divine religion are the most correct and reliable prescriptions for the education of human beings, which both receive the pleasure of God and guarantee the happiness of this world and the hereafter.
Conclusion: In the process of education, it is possible that the compliance of religious education with scientific and practical prerequisites is stopped, which is also obligatory due to the obligatory introduction; it means that maybe the father himself needs to acquire knowledge in order to be able to convey the beliefs to his child in the correct way.

کلیدواژه‌ها [English]

 • children
 • jurisprudence
 • religious education
 • traditions
 • verses
 1. Arafi A. The rules of parenting, second edition, Qom, Eshraq and Irfan Cultural Institute; 2013. [In Persian]
 2. Mazloumi R.A. A step in the path of Islamic education, second volume, Tehran, Afaq publication; 2001. [In Persian]
 3. Document on the Fundamental Transformation of Education and Training, Printing and Publishing Center of the Ministry of Education and Training, Tehran, Iran; 2013 [In Persian]
 4. Moin M. Farhang Moin. 21st edition, Tehran, Amir Kabir; 2013. [In Persian]
 5. Al-Bastanab F.A. Farhang Abjadi Al-Fabaei Persian Arabic, complete translation of Al-Munjam A.A. Translated by Reza Mahyar, Tehran, Islamic Publications; 1991[In Arabic]
 6. Arafi, Alireza; Mousavi, Seyyed Taghi, Educational Jurisprudence: Learning Science and Religion. Qom, Ishraq and Irfan Cultural Institute; 2014. [In Persian]
 7. Mousavi, Seyyed Naqi, Duties of parents in raising children, 1392, Qom, Ishraq and Irfan Cultural Institute; 2013. [In Persian]
 8. Harani H. T.A Modaresin Society; 1987. [In Arabic]
 9. Kilini M.B.Y. Al-Kafi. Tehran, Dar al-Kitab al-Islamiya; 1997. [In Arabic]
 10. Motaghi Handi A.H., K.A., Haqq Bakri Hayani, Safwa al-Saqqah, author's introduction, Beirut, Al-Risalah Foundation, fifth edition; 1992[In Persian]
 11. Hor Ameli M.B.H. Tafseel al-Wasal al-Shi'a until Tahsil al-Sharia' issues. Qom, Al-Al-Bayt Institute; 1988. [In Arabic]
 12. Majlesi M.B. Bihar al-Anwar, Beirut: Al-Wafa Institute; 1978. [In Arabic]