اثربخشی آموزش شناختی – رفتاری بر میزان ترس و اضطراب ناشی از کرونا و اختلال وسواس فکری عملی زنان خانه دار در شرایط بیماری کووید 19

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب، تهران ، ایران

چکیده

مقدمه: اضطراب کرونا استرس ای است که از ترس مبتلا شدن به ویروس کرونا رو می دهد که بیشتر به دلیل مبهم بودن بیماری میباشد. این پژوهش با هدف بررسی اثربخشی آموزش شناختی – رفتاری بر میزان ترس و اضطراب ناشی از کرونا و اختلال وسواس فکری عملی زنان خانه دار در شرایط بیماری کووید 19انجام شد.
روش پژوهش: این پژوهش نیمه آزمایشی با دو گروه آزمایش و کنترل می باشد و جامعه آماری پژوهش کلیه جامعه ی پژوهش شامل تمـامی زنان خانه دار در فاصله سنی 25 تا 50 سال است کـه شـرایط ورود بـه مطالعـه را داشتند. با توجه به روش پژوهش با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس30 نفر انتخاب به طور تصادفی به دو گروه آزمایش و کنترل تقسیم شدند(15 نفربرای هر گروه) گمارده شدند. گردآوری داده ها توسط پرسشنامه های ترس و اضطراب ناشی از کرونا و اختلال وسواس فکری عملی انجام شد و مداخله توسط پروتکل طرحواره درمانی انجام شد. همچنین از روش آماری تحلیل کواریانس چند متغیره(مانکوا) جهت تحلیل داده ها استفاده شد.
یافته ها: نتایج حاکی از آن بود که در مجموع تفاوت معنادار بین نمره کل و خرده مقیاس های دو پرشسنامه ترس و اضطراب ناشی از کرونا و اختلال وسواس فکری عملی در پیش آزمون و پس آزمون در دوگروه آزمایش و کنترل در زنان خانه دار وجود داشت.
نتیجه گیری: بر اساس یافته ها می توان نتیجه گرفت که آموزش شناختی رفتاری بر تمامی متغیرهای وابسته تأثیرگذار بوده است و بیشترین تاثیر آن بر متغیر وسواس فکری عملی بوده است و باعث کاهش وسواس فکری عملی شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The effectiveness of cognitive-behavioral training on the level of fear and anxiety caused by corona and practical obsessive-compulsive disorder of housewives in the condition of covid-19 disease

نویسنده [English]

  • Nasrin Bigdlo
Master of Clinical Psychology, Islamic Azad University, Tehran West Branch, Tehran, Iran
چکیده [English]

Introduction: Corona anxiety is the stress caused by the fear of contracting the corona virus, which is mostly due to the vagueness of the disease. This research was conducted with the aim of investigating the effectiveness of cognitive-behavioral training on the level of fear and anxiety caused by Corona and practical obsessive-compulsive disorder of housewives in the condition of covid-19 disease.
Research method: This is a semi-experimental study with two experimental and control groups, and the statistical population of the study includes all housewives between the ages of 25 and 50 who met the conditions to enter the study. According to the research method, 30 people were randomly selected and divided into two experimental and control groups (15 people for each group). Data collection was done by questionnaires of fear and anxiety caused by Corona and practical obsessive-compulsive disorder, and the intervention was done by schema therapy protocol. Also, the statistical method of multivariate covariance analysis (MANCOVA) was used to analyze the data.
Findings: The results indicated that there was a significant difference between the total score and the subscales of the two questionnaires of fear and anxiety caused by Corona and obsessive-compulsive disorder in the pre-test and post-test in the experimental and control groups in housewives.
Conclusion: Based on the findings, it can be concluded that cognitive behavioral training has had an impact on all dependent variables, and its greatest impact has been on the variable of practical obsession and has reduced practical obsession.

کلیدواژه‌ها [English]

  • cognitive-behavioral
  • fear and anxiety caused by Corona
  • practical obsessive-compulsive disorder
  • obsession
دوره 13، شماره 3 - شماره پیاپی 37
مقالات
پاییز 1402
آبان 1402
  • تاریخ دریافت: 21 اسفند 1401
  • تاریخ بازنگری: 16 فروردین 1402
  • تاریخ پذیرش: 19 فروردین 1402