بررسی تاثیر آداپتوژن ها بر اضطراب، استرس و خستگی؛ مطالعه مرور سیستماتیک

نوع مقاله : مروری

نویسندگان

1 دانشگاه ازاد اسلامی یزد

2 پیام نور

3 دانشگاه علوم پزشکی

چکیده

مقدمه:آداپتوژن‌ها گیاهانی با قابلیت تقویت‌کننده‌ی طبیعی برای سیستم عصبی بدن از طریق تاثیر بر محورهیپوتالاموس_هیپوفیز_آدرنال و کنترل و کاهش سطح ترشح کورتیزول(هورمون استرس) و افزایش سطح ترشح اندورفین دارای اثر کاهشی بر استرس و اضطراب می گردد و همچنین بطور طبیعی سبب بهبود و افزایش مقاومت بدن در برابر خستگی می گردند ولی باید برای اثبات اثربخشی آنها جهت ایجاد و افزایش آرامش و در نتیجه بالا بردن کیفیت زندگی جامعه ضرورت دارد مطالعات علمی و سیستماتیک صورت پذیرد بنابراین هدف از مطالعه حاضر، بررسی تاثیر مصرف آداپتوژن های گیاهی بر سه پدیده اضطراب، استرس و خستگی است.
روش:مطالعه حاضر یک مرور سیستماتیک است و کارآزمایی‌ها و مطالعات مختلف با استفاده از عبارات جستجوی تعریف شده و از طریق پایگاه های داخلی و خارجی مشخص در عنوان مقالات بازیابی گردید. از جمله معیارهای ورود به مطالعه، مقالات چاپ شده انگلیسی یا فارسی در بازه زمانی سال2000 تا 2023 و بیشتر بر جنبه کارآزمایی بالینی تمرکز داشتندو معیار خروجی مقالات، مطالعاتی که در مداخله ترکیبی از داروی شیمیایی استفاده شده بود.جهت غربالگری و مدیریت منابع از نرم افزارEndNote ورژن 7 استفاده گردید و از بین 2707مقاله مرتبط، در مجموع27 مقاله واجد شرایط کامل برای ورود مطالعه مورد بررسی قرارگرفت .
یافته:مجموع یافته ها اثربخشی تاثیر آداپتوژن های گیاهی را در حمایت از عملکرد فیزیکی و افزایش مقاومت بدن در برابرخستگی و همچنین سبب سلامت روان در ابعاد اثرات استرس و اضطراب را به اثبات می رسانند.
نتیجه گیری:با فراهم سازی امکانات مناسب جهت بکارگیری این گیاهان در رژیم غذایی انسان ها و یا در محصولات دارویی در جهت ارتقای سلامت روان جامعه گام برداشت.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigating the effect of adaptogens on anxiety and stress ; a systematic review study

نویسندگان [English]

  • maryam hajipoor 1
  • motahhareh heidari kkebriti 2
  • bagher sadeghian 3
1 islamic azad university
2 payame noor
3 University of Medical Sciences
چکیده [English]

Adaptogens are a group of plants known for their innate ability to fortify the body's nervous system. They achieve this by influencing the hypothalamus-pituitary-adrenal axis, regulating cortisol secretion( stress hormone) and enhancing endorphin production. By bolstering the body's resilience against fatigue, adaptogens hold promise in improving the overall quality of life. However, it is imperative to substantiate their efficacy through rigorous scientific investigation, thereby fostering tranquility and enhancing societal well-being. Consequently, this study aims to examine the impact of utilizing plant adaptogens on three key phenomena: anxiety, stress, and fatigue.
The current study takes the form of a comprehensive systematic review, where an assortment of trials and studies were meticulously gathered using well-defined search terms. These were sourced from both internal and external databases, with a particular emphasis on article titles. The inclusion criteria encompassed articles published in either English or Farsi between the years 2000 to 2023. Moreover, the focus primarily revolved around the clinical trial aspect,. Additionally, the articles selected for analysis were those that involved a combined intervention of chemical medicine. To aid in the screening and management of resources, EndNote version 7 software was employed diligently. Findings:
Out of the 2707 pertinent articles, a meticulous examination led to the inclusion of 27 fully qualified articles in this study.
The comprehensive evidence substantiates the efficacy of botanical adaptogens in bolstering performance, enhancing the body's resilience against fatigue, and fostering mental well-being in the face of stress.
By affording appropriate opportunities for the utilization of these plants in the human diet or medicinal formulations, a significant stride is taken towards enhancing the collective mental well-being of society.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Adaptogens
  • stress
  • anxiety
  • fatigue