پیش‌بینی سلامت روان بر اساس ترس از ارزیابی منفی، کمرویی و عزت بدنی.

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای سلامت، گروه روان شناسی، پردیس ارس، دانشگاه تهران، ارس، ایران (نو یسنده مسئول)

2 دانشیار، گروه علوم شناختی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

10.22034/fh.2023.708831

چکیده

مقدمه: بررسی وضعیت سلامت روانی دانشجویان که قشر جوان و فعال جامعه بوده و دارای جایگاهی خاص در برنامه‌های سلامتی جامعه است، دارای اهمیت بسیاری است. هدف این مطالعه بررسی وضعیت سلامت روان دانشجویان و همچنین عوامل موثر بر آن است.
روش پژوهش: جامعه آماری این پژوهش شامل دانشجویان دانشگاه شیراز که در سال 1401 مشغول به تحصیل بودند و نمونه آماری این تحقیق از 271 نفر (128 پسر، 139 دختر) تشکیل شد که به روش نمونه‌گیری در دسترس از بین دانشجویان دانشکده‌های علوم انسانی، علوم پایه، کشاورزی و فنی مهندسی انتخاب شدند.
ابزارهای این پژوهش شامل پرسشنامه‌های سلامت روان لاویبوند و لاویبوند (1995)، مقیاس ترس از ارزیابی منفی واتسون و فرند (1969)، مقیاس کمرویی چیک و باس (1983) و مقیاس عزت بدنی فرانزوئی و شیلدز (1984) بود برای آزمون فرضیه-های پژوهش از ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چندگانه استفاده شد.
یافته‌ها: نتایج نشان داد هر سه متغیر کمرویی، ترس از ارزیابی منفی و عزت به طور همزمان، 22 درصد از واریانس افسردگی، 31 درصد از واریانس اضطراب و 20 درصد از واریانس استرس را در سطح معناداری 01/0p= پیشبینی می‌کنند. همچنین از بین سه متغیر پیشبین، سهم متغیر کمرویی در پیشبینی سلامت روان بیشتر از دو متغیر پیشبین دیگر است (01/0, p< 56/0r=).
نتیجه‌گیری: با توجه به نتایج می‌توان گفت، هر سه متغیر کاهش کمرویی و ترس از ارزیابی منفی و افزایش عزت بدنی از عوامل موثر در سلامت روان (اضطراب، افسردگی، استرس) هستند که با توجه به اهمیت سلامت روان در بین دانشجویان پیشنهاد می‌شود تلاش‌های بیشتری در جهت کاهش کمرویی و ترس از ارزیابی منفی و افزایش عزت بدنی در این قشر مهم اجتماع صورت گیرد

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Prediction of mental health based on fear of negative evaluation, shyness and body esteem.

نویسندگان [English]

  • samira gholami keneshti 1
  • Manije Firozi 2
1 Health PhD student, Department of Psychology, Aras Campus, University of Tehran, Aras, Iran (corresponding author)
2 Associate Professor, Department of Cognitive Sciences, Faculty of Psychology and Educational Sciences, University of Tehran, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Abstract:
Introduction: Examining the state of mental health of students, who are the young and active segment of the society and have a special place in the health programs of the society, is very important. The purpose of this study is to investigate the state of mental health of students and also the factors affecting it.
Research method: The current research is a correlational study in terms of methodology, and the statistical population of this research includes students of Shiraz University who were studying in 2022, and the statistical sample of this research consisted of 267 people (128 boys, 139 girls) who were Available sampling was selected from the students of humanities, basic sciences, agriculture and technical engineering faculties. The tools of this research included Lavibond and Lavibond mental health questionnaires, Watson and Friend's fear of negative evaluation scale, Cheek and Bass shyness scale, and French and Shields' body esteem scale. For data analysis, Pearson's correlation coefficient and multiple regression analysis were used using SPSS version 22 software.
Findings: The results showed that all three variables of shyness, fear of negative evaluation and self-esteem simultaneously predict 22% of the variance of depression, 31% of the variance of anxiety and 20% of the variance of stress at a significance level of p=0.01. Also, among the three predictor variables, the contribution of the shyness variable in predicting mental health is higher than the other two predictor variables (r=0.56, p<0/01).
Conclusion: According to the results, it can be said that all three variables of reducing shyness and fear of negative evaluation and increasing body self-esteem are effective factors in mental health (anxiety, depression, stress), which considering the importance of mental health among students, it is suggested that efforts More should be done to reduce shyness and fear of negative evaluation and increase body esteem in this important segment of society.

کلیدواژه‌ها [English]

  • body esteem
  • fear of negative evaluation
  • Mental health
  • shyness

Prediction of mental health based on fear of negative evaluation, shyness and body esteem

Samira Gholami*[1], Manijeh Firoozi[2]

 

[1] - Health PhD student, Department of Psychology, Aras Campus, University of Tehran, Aras, Iran. (corresponding author),  samiragholami_k@yahoo.com

[1] - Associate Professor, Department of Cognitive Sciences, Faculty of Psychology and Educational Sciences, University of Tehran, Tehran, Iran.

Abstract:

Introduction: Examining the state of mental health of students, who are the young and active segment of the society and have a special place in the health programs of the society, is very important. The purpose of this study is to investigate the state of mental health of students and also the factors affecting it.

Research method: The current research is a correlational study in terms of methodology, and the statistical population of this research includes students of Shiraz University who were studying in 2022, and the statistical sample of this research consisted of 267 people (128 boys, 139 girls) who were Available sampling was selected from the students of humanities, basic sciences, agriculture and technical engineering faculties. The tools of this research included Lavibond and Lavibond mental health questionnaires, Watson and Friend's fear of negative evaluation scale, Cheek and Bass shyness scale, and French and Shields' body esteem scale. For data analysis, Pearson's correlation coefficient and multiple regression analysis were used using SPSS version 22 software.

Findings: The results showed that all three variables of shyness, fear of negative evaluation and self-esteem simultaneously predict 22% of the variance of depression, 31% of the variance of anxiety and 20% of the variance of stress at a significance level of p=0.01. Also, among the three predictor variables, the contribution of the shyness variable in predicting mental health is higher than the other two predictor variables (r=0.56, p<0/01).

Conclusion: According to the results, it can be said that all three variables of reducing shyness and fear of negative evaluation and increasing body self-esteem are effective factors in mental health (anxiety, depression, stress), which considering the importance of mental health among students, it is suggested that efforts More should be done to reduce shyness and fear of negative evaluation and increase body esteem in this important segment of society.

Keywords: body esteem, fear of negative evaluation, mental health, shyness

Citation: Gholami S,  Firoozi M. Prediction of mental health based on fear of negative evaluation, shyness and body esteem, Family and health, 2023; 13(3): 11-24

Received: 10/ July/ 2023              Accepted: 19/ August/ 2023

Introduction:

Students are faced with various consequences and challenges in the field of academic, social and personal adaptations, which affect their independence, lifelong friendships, acquisition of new skills and employment (1), which in turn can lead to high levels of stress and anxiety to create in the person (2). Therefore, this period of life is the period of increased risk of the onset of mental health problems (3). According to recent research, it is estimated that up to 50% of university students may be affected by mental health problems (4). Mental health is defined as "a person's emotional, psychological and social well-being" (5). In fact, mental health is a state of psychological well-being that causes improvement, growth and perfection of human personality and helps a person to be compatible with himself and others (6).Therefore, mental health seeks to reduce negative feelings such as anxiety, depression and hopelessness and to prevent the occurrence of morbid symptoms in people (7). Meanwhile, body esteem, which has a great impact on the level of motivation, perseverance and learning, can be one of the most important factors affecting the mental health of students (8). Body esteem is the emotional dimension of body image and is related to the feeling a person has about his body and his level of satisfaction about the various functions of his body (9). A decrease in body self-esteem leads to an increase in emotional and psychological stress and sleep problems (10), as well as the initiation of high-risk behaviors for health, such as drug and alcohol abuse (11).

Fear of negative evaluation is also one of the other factors affecting mental health (12), which is a clear and continuous fear of one or more situations or social functions in which a person is faced with unfamiliar people or may be the subject of their curiosity. (13).Also, fear of negative evaluation, apprehension and anxiety caused by worries about disappointing judgment or opposition from others are also defined (14), which leads to social withdrawal and various negative consequences such as depression, low self-esteem and more social isolation (15). Therefore, in the context of interpersonal relationships, people's concern about others' inappropriate evaluation of them (as an intra-individual inhibiting factor) and its reflection in a range of social-psychological phenomena such as homogeneity, self-expression, social anxiety, self-impairment and social isolation (16) and then the negative consequences in mental health deserve attention.

Hypocrisy is also one of the factors affecting mental health, which refers to extreme self-attention and fear of facing others, which is a type of fear or social anxiety in which a person avoids facing unfamiliar people and social connections (17).In fact, shyness is excessive caution in interpersonal relationships, which leads shy people to be afraid of expressing themselves, to be very sensitive about the way others react to them, and to get flustered quickly, and physical signs of anxiety such as increased heart rate, blushing, and experience (18).

Considering the importance of mental health among students and examining the role of negative evaluation factors, shyness and body esteem in predicting mental health and its components, there are currently few studies in this field, among which the researches of Naz et al. (19) ) pointed out that in a study aimed at investigating the effect of body acceptance and social appearance anxiety on satisfaction, they showed that social appearance anxiety negatively and body acceptance positively and significantly predict life satisfaction. Vasudeva (20) also showed in a research that there is a significant and positive correlation between shyness and depression symptoms (p<0.01). Swamy et al. (21) also showed that body image is related to dating anxiety. Also, Liu et al. (22) reported that the fear of negative evaluation leads to an increase in social anxiety symptoms. Maleki (23) also reported the role of self-esteem in predicting depression symptoms in university students in a study conducted on university students.Therefore, considering the importance of this research and the role of negative evaluation components, shyness and body esteem in predicting mental health, this research seeks to find out whether each of the negative evaluation factors, shyness and body esteem separately can affect mental health and its components. Predict it among students? Also, can all three variables of negative evaluation, shyness and body esteem simultaneously predict mental health?

Research method:

The research method was a correlational study, and the statistical population of this research included students of Shiraz University who were studying in 2022, and the statistical sample of this research consisted of 128 male students and 139 female students, who were selected from among the students using available sampling method. Faculties of humanities, basic sciences, agriculture and technical engineering were selected. Data analysis was done using multiple linear regression test and the following tools were used to measure research variables.

1- Mental health scale (depression, anxiety and stress): this questionnaire was designed and presented by Lavibond and Lavibond1 (24). It contains 21 questions and three equal parts (7 questions for each subscale). Abroad, the validity and reliability of this questionnaire has been confirmed by Anthony et al. (1998) and Cronbach's alpha values ​​of depression, anxiety and stress components have been reported as 0.97, 0.92, and 0.95, respectively In Iran, the validity and reliability of this questionnaire has been investigated by Samani and Jokar (25) who found the retest validity for depression, anxiety and tension scales to be 0.80, 0.76 and 0.76, respectively 0.77 and Cronbach's alpha for depression, anxiety and stress scales have been reported as 0.81, 0.74 and 0.78, respectively (26). In the present study, Cronbach's alpha was reported as 0.78.

2- Scale of fear of negative evaluation: it is a self-report scale designed by Watson and Friend (27) and includes 30 items. Participants must answer each item by marking the correct and incorrect options. In 1969, Watson and Friend reported the reliability coefficients of this scale as 0.78 and 0.94 and Cronbach's alpha as 0.78 and 0.94, respectively, and its concurrent validity by calculating its correlation coefficient with the general anxiety scale was 0.6.The scale of fear of negative evaluation in Iran was translated and prepared for implementation by Mehrabizadeh Artman, Najarian and Baharlo in 1378. These researchers have reported the reliability coefficient of this scale with Cronbach's alpha method of 0.86. In the present study, Cronbach's alpha was reported as 0.67.

3- Shyness scale: This scale includes 20 items that Cheek and Bass (29) made to evaluate shyness. Subjects report their shyness by answering each of the items of this questionnaire based on a 5-point Likert scale (from 1 for completely agree to 5 for completely agree). Articles 4, 7, 10, 13, 16 and 19 are scored inversely. The studies of Cheek and Bass indicate the high internal consistency of this scale (0.94) and its good validity in 1983.They obtained the reliability coefficient of this scale in the Iranian society using Cronbach's alpha coefficient of 0.89 and used the factor analysis method to measure the construct validity, and this analysis indicated the construct validity of this scale (30). In the present study, Cronbach's alpha was reported as 0.71.

4- Body esteem scale: This questionnaire was prepared by Francois and Shields (31) in order to measure body esteem and includes a list of 35 aspects of the body (such as, rump, body odor and nose) which are measured using a 5-point Likert scale is evaluated. Grade one indicates a strong negative feeling and grade five indicates a strong positive feeling. This questionnaire includes 3 subscales of sexual attractiveness, concern about weight and physical condition In the initial study by Francois and Shields in 1984 on the reliability of the test with the retest method after 3 months on a group (75 men and 145 women), the correlation coefficient obtained for the scale in the subscales of sexual attraction was r=0.82, concern in The case of weight r=0.87 and physical condition r=0.75 were obtained, and all the coefficients were significant at the level of 0.001. In Iran, during a preliminary study conducted by Najafi in 2000, a body esteem test was administered to a group of 100 female students, and after four weeks, the test was administered again to the same group. The correlation coefficients between the two tests were calculated, and in the female scale, the total score was r=0.72, gender segregation r=0.52, weight concern r=0.63, and physical condition r=0.66 was used from the Cooper-Smith self-esteem questionnaire to determine the convergent validity of the body esteem test (32). The correlation obtained in the present study was also reported with Cronbach's alpha of 0.81.

Findings:

Demographic findings of the participants in the research in terms of age, the highest frequency was 20 to 30 years old (62.5%), the lowest frequency was 40 years and above (5.7%) and 30 to 40 years old (31.8%). In terms of education, they were 68.8, 20.2 and 11% respectively in three levels of bachelor's, masters and doctorate. Table 1 shows the results related to the descriptive indicators of fear of negative evaluation, shyness, body esteem, mental health, depression, anxiety and stress.

Table 1. Descriptive statistics of research variables

variables

Abundance

Average

The standard deviation

minimal

Maximum

Fear of negative evaluation

267

43

89 / 4

33

56

shyness

267

77 / 51

38 / 12

20

79

body esteem

267

42/125

25/17

77

169

DASS total score

267

18/52

14

24

94

depression

267

52 / 12

39 / 5

6

28

anxiety

267

78 / 20

70 / 6

8

39

Stress

267

81 / 16

50 / 4

7

29

As can be seen in Table 1, the average and standard deviation of the research variables are reported Also, the skewness and elongation of the variables and components are in the standard range (-2 and 2), so the distribution of the scores of the studied variables is normal and one of the assumptions of using the Pearson correlation coefficient and multiple regression has been met. In Table (2), the correlation between variables and components is reported at a significant level (p<0.01). Table 2 shows the correlation coefficients between fear of negative evaluation, shyness and body esteem with mental health and its components (depression, anxiety and stress).

Table 2. Correlation matrix between research variables

 

1

2

3

4

5

6

7

1- fear of negative evaluation

1

 

 

 

 

 

 

2- shyness

23/0

1

         

3- body esteem

35/0

40/0

1

       

4- depression

25/0

45/0

30/0-

1

     

5- anxiety

44/0

50/0

16/0-

88/0

1

   

6- stress

37/0

35/0

37/0-

86/0

92/0

1

 

7- mental health

45/0

56/0

11/0-

89/0

91/0

87/0

1

As can be seen in Table 2, all correlations are statistically significant (p<0.01).In order to check other assumptions of multiple regression, the tolerance coefficient (more than 0.1) was used to check the non-collinearity between the predictor variables and Durbin Watson (1.5-2.5) to check the lack of correlation between the errors. Its value was confirmed in this study. Table 3 presents the results of multiple regression analysis of fear of negative evaluation, shyness and body esteem with mental health.

Table 3. Results of multiple regression analysis of fear of negative evaluation, shyness and body esteem with mental health (DASS)

Criterion variable

predictor variables

Β

T

P

mental health

Fear of negative evaluation

254/0

69/4

0001/0

shyness

448/0

759/7

0001/0

body esteem

22/0-

288/3-

004/0

Table 3 shows that the variables of shyness, fear of negative evaluation and body esteem have the ability to explain the variance of mental health (p<0.01), among which shyness plays a greater role Also, regarding the multiple regression of fear of negative evaluation, shyness and body esteem with the mental health score, the obtained multiple F is equal to 52.59, which is significant at the level (p<0.01) and shows that the predictive variables are 37% They explain the variance of the total mental health score. The results of multiple regression between fear of negative evaluation, shyness and body esteem with depression are presented in Table 4.

Table 4. Results of multiple regression analysis of fear of negative evaluation, shyness and body esteem with depression

Criterion variable

predictor variables

Β

T

P

depression

Fear of negative evaluation

171/0

18/3

0001/0

shyness

361/0

64/5

0001/0

body esteem

156/0-

68/2-

004/0

           

As can be seen in Table 4, the amount of beta related to negative evaluation, shyness, and body esteem are significant (p<0.01), and the role of shyness variable in predicting mental health was greater than other variables. Also, multiple regression was reported equal to 0.47, which is significant with F equal to 26.18 at the level (p<0.01).In addition, these variables together explain 22% of the variance of depression. The results of multiple regression between fear of negative evaluation, shyness and body esteem with anxiety are presented in Table 5.

Table 5. Results of multiple regression analysis of fear of negative evaluation, shyness and body esteem with anxiety

Criterion variable

predictor variables

Β

T

P

anxiety

Fear of negative evaluation

274/0

84/4

0001/0

shyness

389/0

45/6

0001/0

body esteem

121/0-

376/3-

007/0

As can be seen in Table 5, the amount of beta related to negative evaluation, shyness and body esteem are significant (p<0.01), and the role of shyness variable in predicting mental health was more than other variables. Also, the value of multiple regression is equal to 0.56, which is significant with F equal to 40.66 at the level (p<0.01). In addition, these variables together explain 31% of the variance of anxiety.

Table 6. The results of multiple regression analysis of fear of negative evaluation, shyness and body esteem with stress

Criterion variable

predictor variables

Β

T

P

stress

Fear of negative evaluation

0/260

26/4

0001/0

shyness

0/296

54/4

0001/0

body esteem

-0/144

44/2-

015/0

As can be seen in Table 6, the amount of beta related to negative evaluation, shyness (p< 0.01) and body esteem (p<0.05) are significant, and the role of shyness variable in predicting mental health is greater than other variables. Was. Regarding the multiple regression of fear of negative evaluation, shyness and body esteem with stress, the obtained multiple F was equal to 22.40, which is significant at the level (p<0.01). Therefore, predictor variables explain 20% of stress variance Discussion and

Discussion and Conclusion:

The findings of the present study showed that all three variables of fear of negative evaluation and shyness are predictors of mental health and its components (depression, anxiety and stress). et al. (21), Liu et al. (22) and Maleki (23) are consistent. In the explanation of these findings, it can be said that due to the importance of social interaction among students in order to improve their psychological, physiological and social responses (22), the role of evaluation of oneself and others is highlighted, which in turn can Be associated with social anxiety, poor academic performance, disruption in interpersonal relationships, and as a result, negative consequences in mental health. Fear of negative evaluation is a psychological condition characterized by distress caused by negative evaluations by others regardless of judged qualitative performance (33).In relation to the university population, students' fear of negative evaluation in various areas of social status appearance, test, class discussion, dating, talking to their professors, job interview or speech and so on. Therefore, negative evaluation for a long period is related to anxiety (34) and social withdrawal. Socially withdrawn people are often rejected by their peers and because these people experience more rejection and victimization, they feel and think less than what they are. Also, due to anxiety caused by negative social evaluations, they are less present in social organizations and activities and criticize themselves, and these factors lead to various negative consequences such as depression, anxiety and more stress (35).Also, in explaining the role of shyness, which was the strongest predictor of mental health in this research, it can be said that shyness can be the result of strong concerns about being approved and not being approved (36). And in fact, it is an extreme "self-attention" and fear of encountering others, because it is considered a form of fear or social anxiety in which a person avoids encountering unfamiliar people and social connections (37). Therefore, shyness is excessive caution in interpersonal relationships that can occur at some or all cognitive, emotional, physiological, and behavioral levels (38). Therefore, people often suffer from anxiety, stress, depression, loneliness, and face serious problems in establishing and maintaining emotional ties (16).Also, in general, shy people are seen as ineffective and inconsistent people in the society, and even their silence and silence in the first meeting may cause the misunderstanding that they are cold or arrogant, and this causes them to be rejected by their peers who are isolated leads to (39) that this can cause an increase in stress, anxiety and depression in a person. Therefore, if shyness is not controlled, it turns into a vicious cycle that displays its symptoms in the person and causes critical experiences from others, and this problem causes problems in his current and future decisions and disturbs the mental health of the person (40).

Also, the results showed that body esteem can negatively and significantly predict mental health problems In explaining this finding, it can be said that the fear of others' judgment leads to a feeling of inadequacy and inadequacy, shame and humiliation in the individual and withdrawal from social interactions and ultimately leads to negative feelings such as stress, anxiety and depression. Avoiding social situations has negative consequences in one's work, social and financial life. A plausible reason for this result is that having a poor perception of self-esteem leads to poor interpersonal relationships by creating negative feelings of self-esteem, therefore, students with low body esteem experience body dissatisfaction and, as a result, in They are vulnerable to social anxiety, which is often associated with social adjustment problems and distress (8), which can lead to negative consequences on mental health and its components also, since the appearance is an important part of a person's identity and in social situations, it is immediately visible when dealing with others, therefore, the importance of this personality structure is very obvious; Because dissatisfaction with the body (negative body esteem) will have important psychological consequences that will have an impact on people's evaluation of their appearance, and self-affirmation and self-acceptance and having a sense of value that a person feels about himself are among the characteristics of a healthy and normal personality. It is considered that he has high mental health (41).

Research limitations

This study was accompanied by limitations, the most important of which was the collection of information based on a questionnaire, as a result, some people may have refused to provide real answers and provided unrealistic answers. In addition, considering that the present research was conducted on Shiraz University students, it limits the ability to generalize the results to other students and non-students in other cities.

Conflict of interest

 This article has no financial sponsor or conflict of interest.

Application of research

This research has important results in the field of prevention, treatment and counseling services of the patients and based on this, guidelines can be provided for the implementation of future research.

References

 

 © 2020 The Author(s). This work is published by family and health as an open access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/). Non-commercial uses of the work are permitted, provided the original work is properly cited.

1- Restrepo JE, Cardona EY, Montoya GP, Bardales MD, Alemán YP. Academic stress and adaptation to university life: mediation of cognitive-emotional regulation and social support. Anales de Psicología/Annals of Psychology. 2023; 39(1):62-71. https://doi.org/10.6018/analesps.472201  
2- Browning MH, Shin S, Drong G, McAnirlin O, Gagnon RJ, Ranganathan S, Sindelar K, Hoptman D, Bratman GN, Yuan S, Prabhu VG. Daily exposure to virtual nature reduces symptoms of anxiety in college students. Scientific reports. 2023; 13(1):1239. https://doi.org/10.17605/OSF.IO/R73X5 
3- Dessauvagie AS, Dang HM, Nguyen TA, Groen G. Mental health of university students in southeastern Asia: a systematic review. Asia Pacific Journal of Public Health. 2022; 34(2-3):172-81. https://doi.org/10.1177/10105395211055545 
4- Leichsenring F, Steinert C, Rabung S, Ioannidis JP. The efficacy of psychotherapies and pharmacotherapies for mental disorders in adults: an umbrella review and meta‐analytic evaluation of recent meta‐analyses. World Psychiatry. 2022; 21(1):133-45. https://doi.org/10.1002/wps.20941 
5- World Health Organization. Child and adolescent health in humanitarian settings: operational guide: a holistic approach for programme managers. https://www.who.int/health-topics/adolescenthealth#tab=tab_1
6- Foster K, Roche M, Giandinoto JA, Furness T. Workplace stressors, psychological well‐being, resilience, and caring behaviours of mental health nurses: A descriptive correlational study. International journal of mental health nursing. 2020;29(1):56-68. https://doi.org/10.1111/inm.12610 
7- McGorry PD, Mei C, Chanen A, Hodges C, Alvarez‐Jimenez M, Killackey E. Designing and scaling up integrated youth mental health care. World Psychiatry. 2022; 21(1):61-76. https://doi.org/10.1002/wps.20938 
8- Pop LM, Iorga M, Iurcov R. Body-esteem, self-esteem and loneliness among social media young users. International journal of environmental research and public health. 2022 Apr 21;19(9):5064. https://doi.org/10.3390/ijerph19095064 
9- Yang H, Wang JJ, Tng GY, Yang S. Effects of social media and smartphone use on body esteem in female adolescents: Testing a cognitive and affective model. Children. 2020; 7(9):148. https://doi.org/10.3390/children7090148  
10- Chen X, Xiao M, Qin J, Bian Z, Qiu J, Feng T, He Q, Lei X, Chen H. Association between high levels of body‐esteem and increased degree of midcingulate cortex global connectivity: A resting‐state fMRI study. Psychophysiology. 2022 Oct;59(10):e14072. https://doi.org/10.1111/psyp.14072 
11- Gao W, Ping S, Liu X. Gender differences in depression, anxiety, and stress among college students: a longitudinal study from China. Journal of affective disorders. 2020; 263:292-300. https://doi.org/10.1016/j.jad.2019.11.121 
12- Ho, J. T., & Moscovitch, D. A. (2022). The moderating effects of reported pre-pandemic social anxiety, symptom impairment, and current stressors on mental health and affiliative adjustment during the first wave of the COVID-19 pandemic. Anxiety, Stress, & Coping, 35(1), 86-100. https://doi.org/10.1080/10615806.2021.1946518 
13- Downing VR, Cooper KM, Cala JM, Gin LE, Brownell SE. Fear of negative evaluation and student anxiety in community college active-learning science courses. CBE—Life Sciences Education. 2020;19(2):ar20. https://doi.org/10.1187/cbe.19-09-0186 
14- Jia Y, Yue Y. Fear of positive evaluation mediates the relationship between self-efficacy and fear of negative evaluation in nursing students: A cross-sectional study. Journal of Professional Nursing. 2023; 47:88-94. https://doi.org/10.1016/j.profnurs.2023.04.007 
15- Bozkurt M. Self-esteem and fear of negative evaluation as predictors of self-handicapping among university students (Master's thesis, Middle East Technical University). https://hdl.handle.net/11511/98162
16- Ding X, Chen X, Fu R, Li D, Liu J. Relations of shyness and unsociability with adjustment in migrant and non-migrant children in urban China. Journal of Abnormal Child Psychology. 2020; 48:289-300. https://doi.org/10.1007/s10802-019-00583-w  
17- Zeytinoglu S, Neuman KJ, Degnan KA, Almas AN, Henderson H, Chronis‐Tuscano A, Pine DS, Fox NA. Pathways from maternal shyness to adolescent social anxiety. Journal of Child Psychology and Psychiatry. 2022; 63(3):342-9. https://doi.org/10.1111/jcpp.13477 
18- Vilaplana-Pérez A, Pérez-Vigil A, Sidorchuk A, Brander G, Isomura K, Hesselmark E, Kuja-Halkola R, Larsson H, Mataix-Cols D, de la Cruz LF. Much more than just shyness: the impact of social anxiety disorder on educational performance across the lifespan. Psychological medicine. 2021; 51(5):861-9. https://doi.org/10.1017/S0033291719003908 
19- Naz S, Malik A, Farooq M, Waseem B. Impact of Body Appreciation and Social Appearance Anxiety on Life Satisfaction among Young Adults. http://dx.doi.org/10.21015/vtess.v11i1.1441 
20- Vasudeva B. Body Shape Concerns As A Predictor Of Self Esteem And Appearance Anxiety. Paper Title (use style: paper title) (ijiras.com)
21- Swami V, Robinson C, Furnham A. Associations between body image, social physique anxiety, and dating anxiety in heterosexual emerging adults. Body Image. 2021; 39:305-12. https://doi.org/10.1016/j.bodyim.2021.10.004 
22- Liu X, Yang Y, Wu H, Kong X, Cui L. The roles of fear of negative evaluation and social anxiety in the relationship between self-compassion and loneliness: A serial mediation model. Current Psychology. 2020 Sep 4:1-9. https://doi.org/10.1007/s12144-020-01001-x 
23- Maleki, Bahram. The role of discrepancy between self-esteem and self-esteem in predicting depressive symptoms in universities. Knowledge and research in applied psychology, 2022; 22 (3): 163-173. http://doi:10.30486/jsrp.2020.1883791.2167.  [in persian]
24- Lovibond SH. Manual for the depression anxiety stress scales. Sydney psychology foundation. 1995. https://doi.org/10.1016/0005-7967(94)00075-U
25- Samani S, Jokar B. Investigating the validity and validity of the short form of the scale of depression, anxiety and stress. Journal of Social Sciences and Humanities, Shiraz University. 2007;26(3):65-76. https://ensani.ir/fa/article/download/177422
26- Ghasemipour Y, RoshanBehnaaz B. Investigating the Relationship Between Mindfulness and Social Support with Mental Health of Mothers with Mentally Retarded Child. J Child Ment Health 2019; 6 (1) :176-187
27- Watson D, Friend R. Measurement of social-evaluative anxiety. Journal of consulting and clinical psychology. 1969; 33(4):448. https://psycnet.apa.org/doi/10.1037/h0027806 
28- Sohrabi, Zahra, Dartaj, Fariborz, Saadipour, Ismail. The effectiveness of self-encouragement training on cognitive slippage and fear of negative evaluation. Transformational psychology: Iranian psychologists, 2019; 16(64): 401-410. https://ensani.ir/fa/article/download/442141   [in persian]
29- Cheek JM. Revised cheek and buss shyness scale. Journal of Personality Assessment. 1983. https://psycnet.apa.org/doi/10.1037/t05422-000 
30- Hassanvandemuzadeh Mehdi, Shoairi Mohammad Reza, Asghari Moghadam Mohammad Ali. Social anxiety prediction model according to cognitive behavioral components. JOURNAL OF RESEARCH AND HEALTH [Internet]. 2012; 3(2):379-387. Available from: https://sid.ir/paper/214416/fa    [in persian]
31- Franzoi SL, Shields SA. The Body Esteem Scale: Multidimensional structure and sex differences in a college population. Journal of personality assessment. 1984; 48(2):173-8. https://doi.org/10.1207/s15327752jpa4802_12 
32- Abbaszadeh Mohammad, Alizadeh Aghdam Mohammad Bagher, Pourmohammed Rana. The role of body esteem and social physics anxiety on the body evaluation culture of Tabriz women. Cultural Studies and Communication [Internet]. 2011; 8(26):107-132. Available from: https://sid.ir/paper/118115/fa  [in persian]
33- Momeñe J, Estévez A, Etxaburu N, Pérez-García AM, Maguregi A. Emotional dependence on the aggressor partner and its relationship to social anxiety, fear of negative evaluation and dysfunctional perfectionism. Psicología Conductual. 2022;30(1):51-68. http://DOI:10.51668/bp.8322103n  
34- Yuan Y, Jiang S, Yan S, Chen L, Zhang M, Zhang J, Luo L, Jeong J, Lv Y, Jiang K. The relationship between depression and social avoidance of college students: A moderated mediation model. Journal of Affective Disorders. 2022; 300:249-54. https://doi.org/10.1016/j.jad.2021.12.119 
35- Wenzel K, Reinhard MA. Tests and academic cheating: do learning tasks influence cheating by way of negative evaluations?. Social Psychology of Education. 2020; 23:721-53. https://doi.org/10.1007/s11218-020-09556-0 
36- Tian Y, Qin N, Cao S, Gao F. Reciprocal associations between shyness, self-esteem, loneliness, depression and Internet addiction in Chinese adolescents. Addiction Research & Theory. 2021; 29(2):98-110. https://doi.org/10.1080/16066359.2020.1755657 
37- Cordier R, Speyer R, Mahoney N, Arnesen A, Mjelve LH, Nyborg G. Effects of interventions for social anxiety and shyness in school-aged children: A systematic review and meta-analysis. Plos one. 2021; 16(7):e0254117. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0254117.s001 
38- Wang P, Pan R, Wu X, Zhu G, Wang Y, Tian M, Sun Y, Wang J. Reciprocal associations between shyness, depression, and Internet gaming disorder among Chinese adolescents: A cross-lagged panel study. Addictive Behaviors. 2022; 129:107256. https://doi.org/10.1016/j.addbeh.2022.107256 
39- Poole KL, Sosa‐Hernandez L, Green ES, Wilson M, Labahn C, Henderson HA. Children's shyness and physiological arousal to a peer's social stress. Developmental Psychobiology. 2023; 65(4):e22388. https://doi.org/10.1002/dev.22388
40- Geng J, Lei L, Han L, Gao F. Shyness and depressive symptoms: a multiple mediation model involving core self-evaluations and sense of security. Journal of Affective Disorders. 2021 May 1;286:19-26. https://doi.org/10.1002/dev.22388 
41- Coyne SM, Gale M, Rasmussen S, Bateman M, Griffin A, Oldroyd E, Sheppard JA. Beliefs, practices, or culture? A mixed-method study of religion and body esteem. Psychology of Religion and Spirituality. 2022. https://psycnet.apa.org/doi/10.1037/rel0000471