مطالعه فرا ترکیب پریشانی روانشناختی در جامعه ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه کاشان

چکیده

هدف از پژوهش حاضر بررسی مطالعات انجام شده پیرامون پریشانی روانشناختی با استفاده از رویکرد استقرایی فراترکیب کیفی است. این روش شامل گام های هفتگانه ای است که به ارزیابی و تحلیل نظام مند یافته های مطالعات پیشین میپردازد. بنابراین نتایج پژوهش‌های پیشین از منابع داخلی طی سالهای ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۱ جمع آوری و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. در پژوهش حاضر با مطالعه 73مقاله علمی معتبر سعی شد تا مدلی از عوامل متاثر از پریشانی روانشناختی طراحی شود که تعدادی از مقالات به دلیل عدم تناسب با ابعاد پریشانی روانشناختی حذف گردید در ادامه این جستجو ها 37 مقاله انتخاب و مورد مطالعه عمیق قرار گرفت. نتایج پژوهش با توجه به بررسی مقالات استخراج شده به 102 کد منجر شد که با بررسی اولیه در این پژوهش پس از رفت و برگشت میان زمینه های فرعی، ۱6 زمینه اصلی به دست آمد که عبارتند از: متغیرهای زمینه ای، احساسات، حالات روان رنجورانه، اختلالات، وضعیت خانوادگی، کیفیت روابط زوجین، بیماری ها، خدمات درمانی، کرونا، نگرش های مذهبی، ابعاد اجتماعی، فرهنگی، آموزشی، اقتصادی، مصرف مواد و تکانه های کنترلی می باشد. همچنین می توان از مهم ترین مولفه ها با توجه به تکرارشان به: اضطراب، افسردگی، استرس، خشونت خانگی، انواع بیماری ها، اختلال شخصیت و... اشاره کرد. در واقع می توان گفت که در عصر حاضر، زندگی استرس زاست. و به دلایل مختلف اجتماعی، اقتصادی و انواع بیماری های جسمی روانی افراد دچار پریشانی روانشناختی می شوند. پریشانی روانشناختی می‌تواند روابط بین فردی را به شدت تخریب کند چون این افراد تنش بیشتری را با اطرافیان خود تجربه می کنند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

مطالعه فرا ترکیب پریشانی روانشناختی در جامعه ایران

نویسندگان [English]

  • محسن نیازی
  • ali farhadian
  • مهدیه کاظمیان
  • fatemeh khoshbeyani
دانشگاه
چکیده [English]

The aim of the current research is to examine the studies conducted on psychological distress using the qualitative meta-inductive approach. This method includes seven steps that evaluate and systematically analyze the findings of previous studies. Therefore, the results of previous researches have been collected and analyzed from internal sources during the years 1395 to 1401. In the current research, by studying 73 valid scientific articles, an attempt was made to design a model of factors affected by psychological distress, and a number of articles were removed due to their incompatibility with the dimension of psychologicaldistress. The results of the research, according to the review of the extracted articles, led to 102 codes, which after the initial review in this research, after going back and forth between the sub-fields, 16 main fields were obtained, which are: contextual variables, emotions, neurotic states. , disorders, family status, quality of couple relationships, diseases, medical services, corona, religious attitudes, social, cultural, educational, economic dimensions, drug use and control impulses. Also, one can mention the most important components according to their repetition: anxiety, depression, stress, domestic violence, various diseases, personality disorder, etc. In fact, it can be said that life is stressful nowadays. And due to various social, economic reasons and various physical and mental illnesses, people suffer from psychological distress. Psychological distress can severely destroy interpersonal relationships because these people experience more tension with those around them.

کلیدواژه‌ها [English]

  • پریشانی روانشناختی
  • اضطراب
  • افسردگی
  • استرس
  • طراحی الگو و مدل