بررسی اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد استیون هیز با تاکید بر رویکردهای توجه آگاهی، پذیرش، تعهد و تغییر رفتار بر پرخاشگری، انعطاف‌پذیری روان ‌شناختی و خودکارآمدی تصمیم‌گیری مسیر شغلی نوجوانان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه روان‌شناسی، واحد همدان، دانشگاه آزاد اسلامی، همدان، ایران

2 (نویسنده مسول): استادیار، گروه روان‌شناسی، واحد همدان، دانشگاه آزاد اسلامی، همدان، ایران

چکیده

مقدمه: دوره‌ی نوجوانی دوره‌ای مخاطره آمیز در زمینه انتخاب شغل و آینده است، چون همه ویژگی‌های اصلی شخصیت و علایق و تمایلات شغلی، ارزش‌های کاری و انتخاب مسیر شغلی در این دوره شکل می‌گیرد. لذا این پژوهش با هدف، بررسی اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد  استیون هیز با تاکید بر رویکردهای توجه آگاهی، پذیرش، تعهد و تغییر رفتار بر پرخاشگری، انعطاف‌پذیری روان ‌شناختی و خودکارآمدی تصمیم گیری مسیر شغلی انجام شد.
روش پژوهش‌: روش پژوهش نیمه آزمایشی با طرح پیش ‌آزمون - پس‌ آزمون با گروه کنترل بود. جامعه پژوهش شامل کلیه نوجوانان دختر شهر یزد بودند که در سال تحصیلی 1401-1402 در مقطع دوم متوسطه مشغول به تحصیل بودند و از این تعداد، ۲ گروه 15 نفری به روش نمونه گیری خوشه‌ای انتخاب و به طور تصادفی در دو گروه مداخله و گروه کنترل تقسیم شدند و به پرسشنامه پرخاشگری باس و پری، پرسشنامه انعطاف­پذیری روان شناختی توسط هیز و پرسشنامه خودکارامدی تصمیم‌گیری شغلی بتز و تایلور در دو مرحله پیش‌آزمون و پس‌آزمون پاسخ دادند. آزمودنی‌های گروه آزمایش تحت آموزش درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد به ‌صورت گروهی (در قالب آموزش و مهارت)، به مدت 2 ماه هفته‌ای 1 جلسه 60 دقیقه‌ای قرار گرفتند، اما در این مدت به گروه کنترل هیچ آموزشی داده نشد. داده‌ها با استفاده از آزمون تحلیل کوواریانس چندمتغیره و تک متغیره و سطح معنی‌داری 05/0< p و با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 23 مورد تحلیل آماری قرار گرفت.
یافته‌ها: بر طبق نتایج درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر پرخاشگری، انعطاف‌پذیری روان ‌شناختی موثر نبود ولی بر خودکارآمدی تصمیم گیری مسیر شغلی با سطح معناداری کمتر از ۱ درصد موثر است ولی در مقایسه با گروه کنترل اثربخش بوده است (۰۱/۰ P≤).
نتیجه‌گیری: بنابراین، درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد  با توجه به ماهیت آموزش مهارت‌ها بر سلامت روان و تصمیم‌گیری دانش آموزان موثر بوده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigating the Effectiveness of Treatment based on Acceptance and Commitment of Steven Hayes, Emphasizing the Approaches of Awareness, Acceptance, Commitment and Behavior Change on Aggression, Psychological Flexibility and Self-efficacy in Decidin

نویسندگان [English]

 • farzanehsadatr Razavi 1
 • Mohammad Ebrahim Esmaeli 2
1 Assistant Professor, Department of Psychology, Hamedan Branch, Islamic Azad University, Hamedan, Iran
2 Corresponding author PhD student of Consulting, Consulting Department, Yazd Branch, Islamic Azad University, Yazd, Iran
چکیده [English]

Abstract
Introduction: Adolescence is a risky period in terms of choosing a job and the future, because all the main characteristics of personality and career interests and desires, work values and choosing a career path are formed in this period. Therefore, this research was conducted with the aim of investigating the effectiveness of Steven Hayes' acceptance and commitment therapy, emphasizing the approaches of awareness, acceptance, commitment, and behavior change on aggression, cognitive flexibility, and self-efficacy in career decision making.
Methods: The research method was semi-experimental with a pre-test-post-test design with a control group. The research population included all teenage girls in Yazd city who were studying in the second secondary level in the academic year 1401-1402, and from these, 2 groups of 15 people were selected by cluster sampling method and randomly divided into two intervention groups and a control group. They were divided and responded to Bass and Perry aggression questionnaire, psychological flexibility questionnaire by Hayes and Betz and Taylor self-efficacy questionnaire in two pre-test and post-test stages. The subjects of the experimental group were trained in acceptance and commitment-based therapy in a group (in the form of training and skills) for 1 session of 60 minutes per week for 2 months, but no training was given to the control group during this period. The data were statistically analyzed using multivariate and univariate analysis of covariance with a significance level of p<0.05 and using SPSS version 23 software.
Findings: The survey results showed; the treatment based on acceptance and commitment was not effective on aggression, psychological flexibility, but it was effective on the self-efficacy of career path decision-making with a significance level of less than 1%, but it was effective compared to the control group (P≤0.01).
Conclusion: Therefore, treatment based on acceptance and commitment has been effective on students' mental health and decision-making due to the nature of skills training.

کلیدواژه‌ها [English]

 • ACT
 • Awareness Attention
 • Acceptance
 • Commitment and Behavior Change
 • Adolescence

Investigating the Effectiveness of Treatment based on Acceptance and Commitment on Aggression, Psychological Flexibility and Self Efficacy in Deciding the Career Path of Teenagers

Farzaneh Al-Sadat Razavi,[1] Mohammad Ismail Ebrahimi*[2]

 

1)PhD student of Consulting, Consulting Department, Yazd Branch, Islamic Azad University, Yazd, Iran

[2] - Corresponding author PhD student of Consulting, Consulting Department, Yazd Branch, Islamic Azad University, Yazd, Iran

Abstract

Introduction: Adolescence is a risky period in terms of choosing a job and the future, because all the main characteristics of personality and career interests and desires, work values and choosing a career path are formed in this period. Therefore, this research was conducted with the aim of investigating the effectiveness of Steven Hayes' acceptance and commitment therapy, emphasizing the approaches of awareness, acceptance, commitment, and behavior change on aggression, cognitive flexibility, and self-efficacy in career decision making.

Methods: The research method was semi-experimental with a pre-test-post-test design with a control group. The research population included all teenage girls in Yazd city who were studying in the second secondary level in the academic year 1401-1402, and from these, 2 groups of 15 people were selected by cluster sampling method and randomly divided into two intervention groups and a control group. They were divided and responded to Bass and Perry aggression questionnaire, psychological flexibility questionnaire by Hayes and Betz and Taylor self-efficacy questionnaire in two pre-test and post-test stages. The subjects of the experimental group were trained in acceptance and commitment-based therapy in a group (in the form of training and skills) for 1 session of 60 minutes per week for 2 months, but no training was given to the control group during this period. The data were statistically analyzed using multivariate and univariate analysis of covariance with a significance level of p<0.05 and using SPSS version 23 software.

Findings: The survey results showed; the treatment based on acceptance and commitment was not effective on aggression, psychological flexibility, but it was effective on the self-efficacy of career path decision-making with a significance level of less than 1%, but it was effective compared to the control group (P≤0.01).

Conclusion: Therefore, treatment based on acceptance and commitment has been effective on students' mental health and decision-making due to the nature of skills training.

Keywords: Acceptance and Commitment, Aggression, Psychological Flexibility, Self-efficacy, Adolescence

Citation: Razavi Farzaneh Al-Sadat, Ebrahimi Mohammad Ismail. Investigating the Effectiveness of Treatment based on Acceptance and Commitment on Aggression, Psychological Flexibility and Self Efficacy in Deciding the Career Path of Teenagers, Family and health, 2023; 13(A): 34-45

Received: 11/ September/ 2023       Accepted: 20/ October/ 2023

Introduction:

The structural and psychological changes that occur during puberty for teenagers and students are considered a fundamental developmental crisis (1). Aggression is a negative state of mind with cognitive defects and deviations and incompatible behaviors, and also refers to overt behavior, both physical and verbal, that leads to harming another person, object, or system (2) Roberton et al. (3) introduce aggression as one of the most important problems of adolescence in all cultures and define it as a readiness to express anger. Aggression is expressed in different ways; sometimes it is swallowed in the form of anger and sometimes it is directed at external people and objects (4).

Because at the same time as the cognitive changes, the adolescent goes through puberty and the hormonal and physiological changes caused by it, the possibility of aggression increases in him (5), while aggression can have many negative consequences, including a negative mental image in among peers and teachers, rejection by peers, academic failure, drug use, family relationship problems and delinquency for teenagers (6). Lead to an increase in mental health problems in adolescents. Needs are known as internal and psychological food, which are necessary for psychological development and durability, and the well-being and coherence of adolescents' lives (7).

In addition, the physiological reactions caused by aggression is an important predictive factor in the occurrence of cardiovascular diseases in the future (8). Also, the aggressive behaviors of adolescents in different cultures are closely related to antisocial behaviors in adulthood (9). With aggression, a person loses the opportunity to learn the necessary skills to effectively deal with various events and provides the basis for the continuation of aggression and the problems caused by it (10).

One of the factors that can prevent anger from turning into aggression is psychological flexibility. In fact, according to this view, anger and judgment are our fleeting emotions that come and go like the clouds in the sky or the changing seasons, and can be prevented from turning into ineffective aggression with mindfulness, acceptance, fault, and focus on values. 3). the results of Hayes et al.'s research (11) show that the reason for showing prejudice and aggression to others stems from three things: the relative inability to adopt the perspective of others, the inability to feel the pain of others, and the inability to be emotionally open. Increasing psychological flexibility can affect all three factors.

Psychological flexibility refers to the ability to contact the moment of life and change or stabilize behavior, behavior that is in line with the individual's values according to the situation (12), the processes of achieving psychological flexibility from the six principles of help. They take it so that people can be flexible Adaptability: cognitive breakdown, acceptance, contact with the present moment, self-observation, values and committed action (13) adaptive behavioral patterns according to environmental changes and the ability to change its cognitive set, the main part of adaptation is derived from psychological flexibility. (14), psychological flexibility can adapt a person's thoughts and behavior in response to changes in environmental conditions. Accordingly, psychological flexibility is associated with psychological well-being and vulnerability in a wide range of discomforts, including depression, anxiety, and mental disorders. It happens, it has a relationship (15).

One of the possible factors causing aggression in teenagers is the many pressures they have to bear in the way of choosing their future field of study and career. In fact, being a human being is hard and being a teenager is not easier than that (16). In fact, the teenage period is the time to make big decisions such as choosing a field of study, which can affect the career future and a large part of a person's life, therefore, the self-efficacy of deciding the career path is one of the most important concerns of this age period because the beginning of the career path People and the basis of their future career choices are formed at this age. People's work is one of the main reasons for tension in their lives (17). For each person, a job is considered as a social identity forming factor, a source of providing life needs and forming social relations (16).

Making a suitable career decision is important for job seekers. By making a career decision, in addition to choosing a job, a person also chooses a special lifestyle and consciously or unconsciously chooses things such as position, the need to continue education, the skill of spending free time, and his work environment (18). In reality, career decision-making is a set of operations that a person, while determining a job, undertakes to reach the implementation stage by performing the necessary behaviors and benefiting from his choice (19). Self-efficacy in career path decision-making means the degree of a person's belief that he can succeed in fully performing the necessary tasks of career path decision-making (20).

Various therapeutic approaches have been used to treat and manage aggression, among which third wave behavioral treatments have been among the most successful. One of the third wave behavioral therapies that is increasingly popular around the world is acceptance and commitment therapy. Treatment based on acceptance and commitment is one of the treatments of the third wave of behavioral therapy that Steven Hayes, a professor at the University of Nevada and his colleagues introduced in the beginning of the eighties, and is known by the abbreviation of acceptance and commitment. The aim of this approach is to help clients to create a rich, complete and meaningful life, so that people know their values and goals and know how they want to be in life (13).

Acceptance and commitment therapy focuses on self-acceptance, awareness and observation. The underlying principles of acceptance and commitment therapy include accepting or willing to experience pain or other disturbing events without trying to control them; Value-based action or commitment combined with the desire to act as meaningful personal goals precedes the elimination of unwanted experiences (11). This therapy, focusing on exposure-based exercises and self-awareness, seeks to help clients achieve a valuable life. 21). The main goal of acceptance and commitment is to strengthen psychological flexibility in people so that they are able to choose between different options (22), in the process of acceptance and commitment therapy, the treatment seekers are helped to instead of trying to change and modify their attitude to experience life, problematic thoughts and emotions in a different way (23), because in this therapeutic approach it is believed that any action to control adverse mental experiences is ineffective (24). According to the available findings, acceptance and commitment therapy is effective in reducing injuries and psychological problems such as anxiety and depression, increasing flexibility and resilience, improving the level of mental health and well-being, and self-help behaviors (25), Therefore, this research was conducted with the aim of investigating the effectiveness of the treatment based on acceptance and commitment on aggression, psychological flexibility and self-efficacy in career decision making.

 

Research Method:

The research method was semi-experimental with a pre-test-post-test design with a control group. The research population included all teenage girls who were students of the second grade of high schools in the two districts of Yazd city, who were studying in the academic year of 1401-1402, and from these, 2 groups of 15 people were selected by cluster sampling and randomly in the experimental group and The control group was divided and responded to Bass and Perry's (1978) aggression questionnaire, Hayes' (2000) psychological flexibility questionnaire, and Betz and Taylor's (1983) career decision self-efficacy questionnaire in two phases, pre-test and post-test.

Subjects of the experimental group were trained in Acceptance and Commitment Therapy (by the first author, who is a school counselor and has a certificate of specialized supervision of Acceptance and Commitment Therapy) in a group (in the form of training and skills), for 2 months, 1 session of 60 minutes per week were placed, but no training was given to the control group during this time.

The entry criteria were: 1. Second year high school students; 2. Female students; 3. Students of Yazd city; 4. Not receiving psychological treatment at the same time with the aim of treating aggression disorder and the exclusion criteria were: students who were absent in more than 2 consecutive sessions and 3 irregular sessions.

The research tools were: (1) Bass and Perry Aggression Questionnaire: The new version of the aggression questionnaire, whose previous version was called hostility questionnaire, was revised by Bass and Perry in 1992. This questionnaire is a self-report instrument that includes 29 items and four subscales, which are physical aggression (PA), verbal aggression (VA), anger (A) and hostility (H). Subjects responded to each statement on a 5-point scale from: completely like me (5), somewhat like me (4), neither like me nor not like me (3), somewhat not like me (2). ), not very similar to me (1). The two statements 9 and 16 are scored inversely. The total score for aggression is obtained by summing the scores of the subscales. The total score for aggression is obtained by summing the scores of the subscales. Bass and Perry have reported the internal consistency coefficient of this questionnaire as 0.89 and its reliability using the test-retest method as 0.80 (26). Cronbach's alpha coefficient for this questionnaire was reported by Samani as 0.78 (27). Also, the high correlation of the factors with the total score of the questionnaire, the weak correlation of the factors with each other and the alpha coefficient values all indicate the adequacy and efficiency of this questionnaire for the use of researchers, specialists and psychologists in Iran. Hossein Khanzadeh and his colleagues (28) used Cronbach's alpha and halving methods during research among students to determine the reliability of this questionnaire, and the coefficients obtained for the entire questionnaire were 0.89 and 0.90, respectively, which indicates a favorable reliability coefficient.

2) Acceptance and Action Questionnaire by Bund and colleagues: It was compiled to measure experimental/psychological inflexibility, especially in relation to experimental avoidance and the tendency to engage in action despite unwanted thoughts and feelings, and it has 7 questions. The questions of this questionnaire measure the unwillingness to experience unwanted thoughts and feelings (I am afraid of my feelings), the inability to be in the present and move towards inner values (painful memories deprive me of a satisfying life). The questions of this questionnaire are rated based on the amount of agreement in a 7-point Likert scale (never 1 to always 7). Higher scores in this scale indicate lower psychological flexibility and higher experiential avoidance. The test-retest reliability of this questionnaire has been obtained by Bund and colleagues; its internal consistency is 0.84 (29). Cronbach's alpha coefficient for this questionnaire was reported by Safarzai et al. to be 0.59 (30).

3) Self-efficacy scale for deciding career path: this scale was compiled by Taylor and Betts in 1983, this questionnaire evaluates five competences in the field of career choice based on the Crites (1961) model. Therefore, the questions of this questionnaire are in these areas: 1) proper self-evaluation, 2) gathering job information, 3) choosing a goal, 4) planning for the future 5) solving the problem. The questionnaire is on a four-point scale from no self-confidence to complete self-confidence. The number of questions in this test is 25 questions. In 1983, Taylor and Betts calculated a reliability of 0.97 for this scale using Cronbach's alpha (31). ). Cronbach's alpha coefficient for this questionnaire has been reported as 0.78 (32).

4) Treatment protocol based on acceptance and commitment: This protocol was developed in 1986 during 8 sessions by Hayes (11) and it is a mixture of 4 attention approaches, awareness, acceptance, commitment and behavior change, and its overall goal is to finally achieve flexibility. It is psychological in such a way that there is no need to remove or destroy the bad feeling, but despite the presence of this feeling, the person moves towards the behavior based on the thought value (11). The first experimental group was subjected to treatment based on acceptance and commitment; the content of which sessions are presented in Table No. 1.

Table 1. Summary of content of therapy sessions based on acceptance and commitment

meetings

The content of the meetings

Briefing

Implementation of pre-test, evaluation of research participants, diagnostic interview and regulation of derma.

First

Getting to know the therapeutic concepts of acceptance and commitment, creating insight in participants towards the problem and challenging control

Second

Education of creative despair and familiarization with the list of discomforts and problems that the client has tried to get rid of

Third

Creating acceptance and mindfulness by letting go of trying to control and creating a cognitive fault and reviewing the previous session and assignments

Fourth

Teaching value-oriented life and selecting and reviewing previous meetings and assignments

the fifth

Evaluation of goals and actions, specification of values, goals and actions and their obstacles

the sixth

Re-examining values, goals and actions and familiarity and engagement with passion and commitment

the seventh

Identifying and removing obstacles to committed action, summarizing and implementing post-examination

Eighth

Evaluation of research participants, diagnostic interview and regulation of treatment and implementation of pre-test

The data were statistically analyzed using multivariate and univariate analysis of covariance with a significance level of p<0.05 and using SPSS version 23 software.

 

Findings:

The purpose of the present study is to compare the effectiveness of acceptance and commitment therapy on aggression, psychological flexibility and self-efficacy of the career path in high school female students in Yazd city.

Table 2. Descriptive statistics of dependent variables

 

groups

M

SD

number

aggression

Experimental

91.33

13.526

15

control

72.25

19.413

16

Psychological flexibility

Experimental

78.73

14.978

15

control

74.88

11.002

16

career path self-efficacy

Experimental

67.00

12.610

15

control

72.25

12.223

16

Table 3. Multivariate test

observed power

square of the parabola

sig

F

 

amount of

level

Effect

0.931

0.211

0.004

3.485

0.4232

Pillai effect

0.950

0.230

0.002

3.779

0.593

Landay Wilkes

0.964

0.248

0.001

4.062

0.659

by Hotlings

0.984

0.381

0.000

7.992

0.615

The largest zinc root

 

 

According to the values of the significance level and the eta square of the contribution in Table No. 3, it is possible to interpret the therapeutic approaches as a significant influencing factor in the dependent variables. The squared values of eta are the reason for the third of the variance that is related to the factor variable. The general rule is that if this value is greater than 0.14 or 14%, it indicates that the effect size is large.

 

 

 

Table 4. Covariance analysis of variables

Source

dependent variable

df

average of squares

f

sig

square of the parabola

observed power

group

 

aggression

2

426.607

6.879

0.003

0.256

0.902

Psychological flexibility

2

16.454

0.243

0.785

0.012

0.086

Job self-efficacy

2

110.695

5.115

0.011

0.204

0.793

Source

aggression

40

76.016

 

 

 

 

Psychological flexibility

40

67.661

 

 

 

 

Job self-efficacy

40

21.640

 

 

 

 

 

You can see the results of the significance test of the factor or agent in the summarized table 4. Considering the significance level of less than 0.05 for aggression and job self-efficacy variable and high observed power and eta square greater than 0.14 for these two variables, our intervention has a significant effect on aggression and job self-efficacy variables.

Now, in order to compare groups two by two and to compare the effectiveness of these three treatments, Benferroni test is used in Table No. 5.

Table 5. Comparison of means for post-test aggression variable

dependent variable

(J) Group

Average difference (I-J)

standard error

sig

95% confidence interval for the difference in means

lower limit

upper limit

 

aggression

Experimental

-0.070

3.171

1.00

-7.995

7.855

Control

-11.524

3.796

0.013

-21.011

-2.037

Experimental

11.524

3.796

0.013

2.037

21.011

Control

11.454

3.243

0.003

3.351

19.557

 

From the results of Table No. 5 in the control row, the comparison of treatment methods with the control group, which did not use any treatment method, was made and its significant difference according to the significance level of 0.013 for the treatment method of acceptance and commitment has a significant effect. This treatment method compares with the control group in the variable of aggression.

Table 6. Comparison of means for psychological flexibility variable

dependent variable

(J) Group

Average difference (I-J)

standard error

sig

95% confidence interval for the difference in means

lower limit

upper limit

 

Psychological flexibility

Experimental

-1.004

3.313

1.000

-9.282

7.274

Control

1.333

3.965

1.000

8.576

11.242

Experimental

-1.333

3.965

1.000

-11.242

8.576

Control

-2.337

3.387

1.000

-10.801

6.127

As it is clear from the results of table number 6, no significant difference can be seen in the variable of psychological flexibility between the average of the control group and the treatment approach in this variable. Therefore, the effect of treatment intervention was not significant.

Table 7. Comparison of means for the variable of job self-efficacy

dependent variable

(J) Group

Average difference (I-J)

standard error

sig

95% confidence interval for the difference in means

lower limit

upper limit

Job self-efficacy

Experimental

-2.957

1.873

0.367

-7.639

1.724

Control

3.033

2.243

0.552

-2.571

8.637

Experimental

-3.033

2.243

0.552

-8.637

2.571

Control

-5.990

1.916

0.010

-10.777

-1.203

 

The results of Table No. 7 show the only significant difference between the intervention approach and the control group in the occupational self-efficacy variable with a significance level of 0.01, which is less than 0.05. This significant mean difference of 5.990 is in favor of the approach of the intervention group compared to the control group.

 

Discussion and Conclusion:

The survey results showed; the treatment based on acceptance and commitment was not effective on aggression, psychological flexibility, but it was effective on the self-efficacy of career path decision-making with a significance level of less than 1%, but it was effective compared to the control group.

In fact, acceptance and commitment therapy have been effective on aggression in second year high school students. These findings are in line with the results of Robert, Ogundaba, Ajokpaniyo, and Fajonyomi (33), Mohadi Rad, Ebrahimi, Sahibi (23), Chegani, Ebrahimi, Sahibi (24).

In explaining this conclusion, it can be said that the treatment and treatment of the secondary school's aggression has been effective in reducing the aggression of the secondary school students, with the two more high -incomes in the fields. It has been the case that can be lifted and lifted up have continuity over time (11). In both treatments, secondary school students learned that despite environmental, family, academic and social problems and issues, they still have a significant level of choice and free will. In both cases, they learned to stop trying to control things that are not in their control and focus on actions and choices that are in their control. Finally, there has been a process of smart plan or intelligent planning to change the conditions in both approaches (34).

In other words, in both approaches, we emphasize on the discussion of values and the meaning of life. In the present research, the students in the selection theory group have become familiar with the concept of the ideal world, and by examining and memorizing people, beliefs, relationships and other matters which are meaningful and valuable for them, they learned the necessity of anger management to prevent harmful behaviors for these elements of the desirable world, and in the acceptance and commitment group, they are one of the six sides of the psychological flexibility hexagon of the values section.

In explaining the effectiveness of group therapy based on acceptance and commitment on psychological flexibility, it can be said that psychological flexibility is a deep and complex and multi-dimensional concept that requires an acceptable period of time and specific environmental conditions for its formation or increase. This intervention has been carried out for two months and was implemented in a situation where high school students were preparing for the end-of-year exams and did not have the necessary concentration for sufficient practice and reviewing the material. It seems that in the three-month follow-up that will be done in the coming months and after the exams, we can expect changes in each of the two experimental groups.

In fact, according to neuroscience research, changing the prefrontal parts of the brain, which are responsible for mindfulness, reasoning, and attention to spiritual matters, is similar to physical therapy for an injured body part, which requires sufficient time. Therefore, for the effectiveness of these approaches, including the change of self-evaluation with the WDEP process, as well as the process of anchoring and paying attention to values and performing effective actions in the approach of acceptance and commitment, people may experience failure many times before achieving success.

Also, the treatment based on acceptance and commitment had an effect on the self-efficacy of deciding the career path of second year high school students and this effect has been different. So far, no research has been done that examines the effectiveness of group therapy based on acceptance and group commitment on the self-efficacy of choosing a career path, but this research is in line with the research of Abbaszadeh et al. Is. In explaining this result, it can be said that the reason that both acceptance and commitment therapy have been effective on the self-efficacy of career path decision-making is the increase in the sense of self-efficacy and self-esteem that people observe in themselves by learning positive approaches. In fact, in both of these approaches, people learn that they can set a vision for themselves and set goals based on that vision and move in line with those visions and goals with intelligent planning.

In fact, considering the fact that the sample group of this research was not adults of legal age who can easily form new relationships with work and family groups, but rather teenagers whose important people in their lives are their parents and officials. They are their school. Therefore, by learning the theory of choosing and implementing treatment based on acceptance and commitment, their relationships with these people have increased and improved, and they have been able to achieve a higher level of mental health and peace, and ultimately self-efficacy and achieve higher levels of career path self-efficacy.

 

Research limitations:

This research, like other researches, has limitations, among which we can mention the age limit and the city of Yazd, and in addition, due to the chemical attacks on girls' schools, during the interventions, I had to hold two meetings in cyberspace and also, the possibility of receiving a follow-up of this event may be the result of effective interventions.

Research Application:

This research has been conducted on teenage girls who have an identity crisis, and in line with that, they have problems in making decisions about their career paths, so the results of this research are published in Kara schools.

Acknowledgements:

This article is taken from the treatise. Obtaining ethical permits and code of ethics IR.IAU.YAZD.REC.1402.006 Obtaining informed consent from all participants in the study, explaining the implementation method and purpose of the research and answering the participants' questions were among the ethical considerations in this research observed

 

Conflict of interest

No conflicts of interest are declared by the authors.

 

Reference:

 1. Reference

  1. Hayes SC, Levin ME, Plumb-Vilardaga J, Villatte JL, Pistorello J. Acceptance and commitment therapy and contextual behavioral science: examining the progress of a distinctive model of behavioral and cognitive therapy. Behav Ther. 2013 Jun; 44(2):180-98. doi: 10.1016/j.beth.2009.08.002. Epub 2011 Jun 1. PMID: 23611068;
  2. Kanter JW. The vision of a progressive clinical science to guide clinical practice. Behav Ther. 2013 Jun; 44(2):228-33. doi: 10.1016/j.beth.2010.07.006. Epub 2011 May 25.
  3. Roberton T., Daffern, M., & Bucks, R. S. Emotion regulation and aggression. Aggression and violent behavior; 2012.
  4. Hayes SC, Ciarrochi J, Hofmann SG, and Chin F, Sahdra B. Evolving an idionomic approach to processes of change: Towards a unified personalized science of human improvement. Behav Res Ther. 2022 Sep; 156:104155. doi: 10.1016/j.brat.2022.104155. Epub 2022 Jul 3.
  5. Mennin DS, Ellard KK, Fresco DM, Gross JJ. United we stand: emphasizing commonalities across cognitive-behavioral therapies. Behav Ther. 2013 Jun; 44(2):234-48. doi: 10.1016/j.beth.2013.02.004. Epub 2013 Mar 4. PMID: 23611074
  6. Ngô TL. Les thérapies basées sur l'acceptation et la pleine conscience [Acceptance and mindfulness-based cognitive-behavioral therapies]. Sante Ment Que. 2013 autumn; 38(2):35-63. French. doi: 10.7202/1023989ar. PMID: 24719002.
  7. Batchelder AW, Moskowitz JT, Jain J, Cohn M, Earle MA, Carrico AW. A novel technology-enhanced internalized stigma and shame intervention for HIV-positive persons with substance use disorders. Cogn Behav Pract. 2020 Feb; 27(1):55-69. doi: 10.1016/j.cbpra.2019.03.001. Epub 2019 Apr 16. PMID: 33790528
  8. Mennin DS, Ellard KK, Fresco DM, Gross JJ. United we stand: emphasizing commonalities across cognitive-behavioral therapies. Behav Ther. 2013 Jun; 44(2):234-48. doi: 10.1016/j.beth.2013.02.004.
  9. Kanter JW. The vision of a progressive clinical science to guide clinical practice. Behav Ther. 2013 Jun; 44(2):228-33. doi: 10.1016/j.beth.2010.07.006.
  10. El-Sayed MM, Elhay ESA, Taha SM, Khedr MA, Mansour FSA, El-Ashry AM. Efficacy of acceptance and commitment therapy on impulsivity and suicidality among clients with bipolar disorders: a randomized control trial. BMC Nurs. 2023 Aug 17; 22(1):271. doi: 10.1186/s12912-023-01443-1. PMID: 37592290
  11. Hayes SC, Levin ME, Plumb-Vilardaga J, Villatte JL, Pistorello J. Acceptance and commitment therapy and contextual behavioral science: examining the progress of a distinctive model of behavioral and cognitive therapy. Behav Ther. 2013 Jun; 44(2):180-98. doi: 10.1016/j.beth.2009.08.002.
  12. Hofmann SG, Sawyer AT, Fang A. The empirical status of the "new wave" of cognitive behavioral therapy. Psychiatr Clin North Am. 2010 Sep; 33(3):701-10.

  doi: 10.1016/j.psc.2010.04.006. PMID: 20599141;

  1. Xu K, Zhang XY, Ma JY, Guo X, Zhu SS, Zhang H, Sun YY. Effectiveness of acceptance and commitment therapy in patients who had a stroke: a systematic review protocol. BMJ Open. 2023 Aug 17; 13(8):e069121. doi: 10.1136/bmjopen-2022-069121. PMID: 37591639;
  2. Ortega-Otero M, Montesinos F, Charrabe L. Influence of psychological inflexibility and mindfulness on hypersexuality and sexual satisfaction in a Spanish sample. Front Psychol. 2023 Jul 20; 14:1182222. doi: 10.3389/fpsyg.2023.1182222. PMID: 37546467
  3. Armstrong H.L., Reissing E.D. Women who have sex with women: A comprehensive review of the literature and conceptual model of sexual function. Sexual and Relationship Therapy, 2013; 28: 364–399. https://doi.org/10.1080/14681994.2013.807912.
  4. Backchalaki N, Mansouri A. The Effect of Acceptance and Commitment Therapy on the Sexual Function and Life Satisfaction in Women with Substance Use Disorders. MEJDS 2017; 7 :89-89 URL: http://jdisabilstud.org/article-1-763-en.html
  5. Yusufov M, McHugh RK, Greer JA, Dalrymple K, Sannes T, Braun IM, Tulsky J, Pirl W. An acceptance and commitment therapy-based intervention for opioid use disorder risk in individuals with cancer: A treatment development study. J Contextual Behav Sci. 2023 Apr; 28:226-234. doi: 10.1016/j.jcbs.2023.04.006. Epub 2023 Apr 25. PMID: 37333769
  6. Hayes SC, Levin ME, Plumb-Vilardaga J, Villatte JL, Pistorello J. Acceptance and commitment therapy and contextual behavioral science: examining the progress of a distinctive model of behavioral and cognitive therapy. Behav Ther. 2013 Jun; 44(2):180-98. doi: 10.1016/j.beth.2009.08.002. Epub 2011 Jun 1. PMID: 23611068
  7. Akbarian M, Saeidi N, Borjali A, Abolghasemi S, Hassanabadi H R. The Effect of Acceptance and Commitment Therapy on the Psychological Consequences of Anxiety, Pain Intensity, and Fatigue in Women with Fibromyalgia: Study with the Effect of Waiting. Avicenna J Clin Med 2022; 28 (4): 244-252. URL: http://sjh.umsha.ac.ir/article-1-2277-en.html
  8. Parishany, N., Nilforooshan, P. Career Indecision in Boys: The Role of Individual Factors and Parenting Styles. Knowledge & Research in Applied Psychology. 2014; 15(3): 55-63.
  9. Koumoundouro G., Tsausi I., Kounenou K. Parental influences on Greek Adolescents Careedecision- making difficulties: The mediating role of core self- evaluations. Journal of Career Assessment. 2011; 19(2): 165-182.
  10. Di Fabio A., Palazzeschi L., Asulin- peretz L., Gati I. Career indecision versus indecisiveness associations with personality traits and emotional intelligence. Journal of Career Assessment. 2013; 20(1): 42-56
  11. Movahedirad M, Ebrahimi M I, Sahebi A. The effect of teaching choice theory on the basic need’s satisfaction and level of aggression among high school girls. Rooyesh. 2021; 10 (9): 137-148. URL: http://frooyesh.ir/article-1-2844-fa.html
  12. Chegini L, Ebrahimi M I, Sahebi A. The Effect of Choice Theory Training to Parents on the Aggression of Their Children in Elementary School. J Child Ment Health. 2019; 6(1): 70-82.  http://childmentalhealth.ir/article-1-405-fa.html
  13. Benoy C., Knitter B., Knellwolf L., Doering S., Klotsche J., Gloster AT. Assessing psychological flexibility: Validation of the Open and Engaged State Questionnaire. Journal of Contextual Behavioral Science. 2018; 18 (1): 1-17. DOI:1016/j.jcbs.2018.08.005
  14. Buss, A. H., & Perry, M. (1992). The Aggression Questionnaire. Journal of Personality and Social Psychology, 63, 452-459.
  15. Samani S. Study of Reliability and Validity of the Buss and Perry's Aggression Questionnaire. IJPCP 2008; 13 (4): 359-365. URL: http://ijpcp.iums.ac.ir/article-1-356-fa.html
  16. Hossein Khanzadeh AA., Malekimanesh A., Taher M., Maojarad A. The Effectiveness of Self-Awareness Training on Reduce Aggressive Behavior, Addict ability, and the Suicide of High School Girl Students. The Journal of New Thoughts on Education, 2018; 14(1): 135-157. doi: 10.22051/jontoe.2018.16655.1902
  17. Bond FW. Bunce The role of acceptance and job control in mental health, job satisfaction, and work performance. Journal of Applied Psychology 2003; 88(6):1057-1067.
  18. Safarzaei M, Ameri F, Mehrinejad S A, Khodabakhsh R, Peivastegar M. Psychometric properties of the Psychological Flexibility Questionnaire among students. Journal title 2020; 14 (2): 50-65. URL: http://rph.khu.ac.ir/article-1-3787-fa.html
  19. Crites A model for the measurement of vocational maturity. Journal of Counseling Psychology 1961; 8: 255-259.
  20. Parishany N., Nilforooshan P. Career Indecision in Boys: The Role of Individual Factors and Parenting Styles. Knowledge & Research in Applied Psychology, 2014; 15(3): 55-63. https://jpcp.uswr.ac.ir/article-1-180-en.pdf
  21. Roberton , Daffern M., Bucks RS. Emotion Regulation and Aggression. Aggression and Violent Behavior. 2012; 17: 72-82. https://doi.org/10.1016/j.avb.2011.09.006
  22. Hossein Mardi A.A., Khalatbari J. Comparison of the effectiveness of cognitive-behavioral therapy (CBT) and Acceptance and Commitment Therapy (ACT) on the Rate of Anger in High School Students in Tehran. Pajouhan Sci J 2018; 16 (2): 59-66. URL: http://psj.umsha.ac.ir/article-1-401-fa.html.
  23. Abbaszadeh M, Ghazanfari A, Chorami M, Ahmadi R. Comparison of the Efficacy of Group Therapy Based on Acceptance and Commitment Therapy, Cognitive-Behavioral Therapy, and Reality Therapy on the Symptoms of Depression, Anxiety, Aggression and Physical Complaints of Prisoners. Iran J Forensic Med 2023; 28 (4): 214-227. URL: http://sjfm.ir/article-1-1372-fa.html