اثربخشی آموزش مهارت‌های زندگی بر بهبود تحمل ناکامی و تحریک‌پذیری در افراد چاق

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه علوم پزشکی شیراز

2 روانشناسی بالینی،دانشکده اقتصاد و مدیریت دانشکاه ازاد اسلامی واحد شیراز،شیراز،ایران

3 دانشیار گروه فارماکولوژی، مرکز تحقیقات کولورکتال، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران

چکیده

زمینه و هدف: چاقی به یک نگرانی جدی برای سلامت عمومی تبدیل شده است که عوامل خطر زیادی را به دنبال خواهد داشت؛ هدف اصلی این پژوهش تعیین اثربخشی مهارت‌های زندگی بر تحمل ناکامی، دل‌زدگی زناشویی و تحریک‌پذیری در افراد چاق بود.
روش بررسی: طرح این پژوهش نیمه‌آزمایشی، از نوع پیش‌آزمون - پس‌آزمون بود جامعه آماری این پژوهش شامل تمام افراد چاق مراجعه‌کننده به کلینیک چاقی بیمارستان مادر و کودک غدیر بودند، روش نمونه‌گیری تصادفی ساده انتخاب و این افراد به‌صورت انتساب تصادفی در دو گروه کنترل (۳۰ نفر) و آزمایش (۳۰ نفر) گمارده شد. برای گروه آزمایش تعداد ۱۰ جلسه (هر جلسه ۶۰ دقیقه) دوره آموزش مهارت‌های زندگی اجرا شد جهت جمع‌آوری اطلاعات از پرسش‌نامه‌های تحمل ناکامی هارینگتون و تحریک‌پذیری باس و پلومین به کار رفت، داده‌ها توسط آزمون آماری تحلیل کوواریانس چندمتغیری و نرم‌افزار spss ورژن 26تجزیه‌وتحلیل شدند.
یافته‌ها: نتایج حاکی از آن بود سطح معنی‌داری آزمون آماری تحلیل کوواریانس چندمتغیره کوچک‌تر از سطح معناداری (05/0)می‌باشد؛ بنابراین بین، تحمل ناکامی، تحریک‌پذیری دو گروه در مرحله پس‌آزمون تفاوت معناداری وجود دارد، به عبارتی آموزش مهارت‌های زندگی بر بهبود تحمل ناکامی، و تحریک‌پذیری در افراد چاق تأثیر معناداری دارد.
نتیجه‌گیری: بنابراین آموزش مهارت‌های زندگی با بهبودبخشیدن و بالابردن تحمل ناکامی افراد چاق می‌توانند احساس ناکامی، تنهایی کمتری داشته باشند. این افراد کنترل بیشتری می‌تواند بر خشم و استرس خود دارند و قادر هستند نیازها، خواسته‌ها و علایق خود را با دیگران در میان بگذارند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The effectiveness of life skills training on improving frustration tolerance and irritability in obese people

نویسندگان [English]

  • zahra sobhani 1
  • mohammad javad ebrahimi asmenjerdi 2
  • Hajar Khazraee 3
1 shiraz university of medical sciences
2 Clinical Psychology, Faculty of Economics and Management, Islamic Azad University, Shiraz Branch, Shiraz, Iran
3 Associate Professor, Department of Pharmacology, Colorectal Research Center, Shiraz University of Medical Sciences, Shiraz, Iran
چکیده [English]

Background and objective: obesity has become a serious concern for public health, which will lead to many risk factors; The main purpose of this research was to determine the effectiveness of life skills on tolerance of failure, marital heartbreak and irritability in obese people.
Research method: The design of this semi-experimental research was of pre-test-post-test type. The statistical population of this research included all obese people referred to obesity clinic of Ghadir Mother and Child Hospital, simple random sampling method was selected and these people were randomly assigned to two control groups (30 people) and experiment (30 people) was assigned. For the experimental group, 10 sessions (60 minutes each session) of the life skills training course were conducted to collect information from Harrington's frustration tolerance questionnaires and Bass and Plomin's irritability questionnaires. The data were analyzed by multivariate covariance analysis and spss version 26 software.
Findings: The results indicated that the significance level of the statistical test of multivariate covariance analysis is smaller than the significance level (0.05); Therefore, there is a significant difference between failure tolerance and irritability of the two groups in the post-test phase, in other words, life skills training has a significant effect on improving failure tolerance and irritability in obese people.
Conclusion: Therefore, teaching life skills by improving and increasing failure tolerance of obese people can make them feel less frustrated and lonely. These people can have more control over their anger and stress and are able to share their needs, desires and interests with others.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Life skills
  • irritability
  • failure tolerance
  • obese people