مقایسه هوش پسر و دختر بر ابعاد کارآمدی خانواده

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه روان شناسی واحد اردبیل، دانشگاه آزاد اسلامی، اردبیل، ایران

2 استاد گروه روان‌شناسی دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

3 گروه روان‌شناسی، واحد اردبیل، دانشگاه آزاد اسلامی، اردبیل، ایران

4 گروه روان‌شناسی، واحد اردبیل، دانشگاه آزاد اسلامی، اردبیل، ایران.

چکیده

مقدمه: آزمون هوشی ماتریس‌های پیش‌رونده ریون از آزمون‌های معتبر هوشی است که به منظور سنجش و اندازه گیری هوش کلی استفاده می شود. این پژوهش جهت مقایسه هوش عمومی دانش‌آموزان دختر و پسر بر ابعاد کارآمدی خانواده و بر اساس هوش ریون کودکان انجام شده است.
روش پژوهش: این پژوهش از نوع علی‌مقایسه ای و جامعه آماری کلیه دانش‌آموزان ابتدایی در سال تحصیلی 1400- 1399 بود. نمونه پژوهش 1643دانش‌آموز ابتدایی (808 نفر پسر و 835 نفر دختر) بود که با روش نمونه-گیری تصادفی خوشه‌ای از دو منطقه برخوردار و نیمه برخوردار انتخاب گردیدند. در این پژوهش از آزمون ماتریس-های پیشرونده رنگی ریون کودکان و بخش غیر‌کلامی آزمون استانفورد بینه ویراست 5 برای جمع‌آوری داده‌ها استفاده شد. داده‌های پژوهش با آزمون t مستقل و تحلیل واریانس چند راهه تجزیه و تحلیل شدند.
یافته‌ها: یافته‌ها نشان داد که بین هوش دختران و پسران در پایه‌های اول، دوم، سوم، چهارم و ششم تفاوت معنا‌داری وجود ندارد اما تفاوت هوشی بین دختران و پسران پایه پنجم، با برتری پسران معنادار بود. هم‌چنین تفاوت معناداری بین میانگین نمره کل هوش دختران و پسران در پایه‌های تحصیلی وجود داشت. به عبارتی نمرات هوشی دانش‌آموزان در پایه‌های مختلف تفاوت معناداری داشت و با افزایش پایه که سن نیز افزایش پیدا می‌کرد، هوش نیز افزایش می‌یافت.
نتیجه‌گیری: با بررسی پیشینه تحقیق مشخص شد که عوامل اجتماعی بویژه، خانواده می‌تواند تاثیری زیادی بر کارکردهای هوشی داشته باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Comparing the intelligence of boys and girls on the dimensions of family efficiency

نویسندگان [English]

 • Ali Rasouli Foshtami 1
 • touraj Hashemi 2
 • Azar Kiamarsi 3
 • Azra ghaffari 4
1 Department of psycology, Ardabil branch, Islamic Azad University, Ardabil, Iran.
2 Professor, Department of Psychology, University of Tabriz, Tabriz, Iran
3 Department of Psychology, Ardabil branch, Islamic Azad University, Ardabil, Iran.
4 Department of Psychology, Ardabil branch, Islamic Azad University, Ardabil, Iran.
چکیده [English]

Introduction: Raven's Progressive Matrices IQ test is one of the valid intelligence tests that is used to measure general intelligence. This research was conducted to compare the general intelligence of male and female students on the dimensions of family efficiency and on the basis of children's Raven intelligence.
Methods: The research method was comparative causal and the statistical population was all primary school students in the city in the academic year 1399-1400. The sample of the study was 1643 elementary students (808 boys and 835 girls) who were selected by cluster random sampling from two areas and half. In this study, the children's Raven color matrix test and the non-verbal part of the Stanford Binet version 5 test were used to collect data. Research data were analyzed by independent t-test and multivariate analysis of variance.
Results: The results showed that there was no significant difference between the intelligence of girls and boys in the first, second, third, fourth and sixth grades, but the difference in intelligence between girls and boys in the fifth grade was significant to the negation of boys. There was also a significant difference between the mean total score of intelligence of girls and boys in educational levels. In other words, there was a significant difference in the intelligence scores of students in different grades and with the increase in age, intelligence also increased.
Conclusion: By examining the background of the research, it was found that social factors, especially the family, can have a great impact on intellectual functions.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Family
 • Raven IQ test
 • Student
 • Girl and Boy
 • تاریخ دریافت: 22 فروردین 1402
 • تاریخ بازنگری: 07 اردیبهشت 1402
 • تاریخ پذیرش: 13 اردیبهشت 1402