تدوین مدل سازگاری زناشویی بر اساس امنیت روانی، صفات شخصیت و سبک‌های دلبستگی با میانجیگری رضایت جنسی در زنان و مردان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی مقطع دکتری گروه روانشناسی عمومی ، واحد تهران مرکزی ، دانشگاه آزاد اسلامی ، تهران ، ایران ،

2 دانشیار گروه روانشناسی تربیتی ، واحد تهران مرکز ، دانشگاه آزاد اسلامی ،تهران ، ایران

3 استادیار گروه روانشناسی عمومی ، واحد تهران مرکزی ، دانشگاه آزاد اسلامی ، تهران ، ایران

چکیده

مقدمه: سازگاری زناشویی، ساختار اصلی هر خانواده و به‌ عنوان یک واحد اجتماعی – هیجانی، محل رشد، توسعه و تغییرات است؛ بنابراین نمی‌توان تأثیر خانواده بر تعادل روانی، هیجانی و اجتماعی را نادیده گرفت. مطالعه حاضر با تدوین مدل سازگاری زناشویی بر اساس امنیت روانی، صفات شخصیت و سبک‌های دلبستگی با میانجیگری رضایت جنسی در زنان و مردان انجام پذیرفت.
روش پژوهش: پژوهش حاضر از نوع کاربردی و توصیفی -همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش را کلیه زنان و مردان متاهل در منطقه 8 تهران (25 – 45 سال) در سال 1399 – 1398 تشکیل دادند که با استفاده از روش نمونه‌گیری در دسترس 600 نفر مورد بررسی قرار گرفتند.‌ به منظور گردآوری اطلاعات از پرسشنامه سازگاری زناشویی اسپانیر (1976)، پرسشنامه امنیت روانی مزلو (2004)، پرسشنامه صفات شخصیتی نئو مک کری و کاستا (1985)، پرسشنامه سبک‌های دلبستگی کولینز و رید (1990)، پرسشنامه رضایت جنسی لارسون (1998) استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها‌ از نرم‌افزار AMOS نسخه 24 استفاده شد.
یافته‎ها: ضرایب رگرسیونی مدل نشان می‎‌دهد که متغیرهای ذکر شده بخوبی رابطه سازگاری زناشویی بر اساس امنیت روانی، صفات شخصیت و سبک‌های دلبستگی با میانجیگری رضایت جنسی در زنان و مردان را تبیین می‎‌کند و مقادیر شاخص‌های برازش نشان داد که مدل اندازه‌گیری این پژوهش از وضعیت قابل قبولی برخوردار است ( 897/0= GFI).
نتیجه‌گیری: با توجه به یافته‌ها استنباط می‌شود که تاثیرپذیری سازگاری زناشویی به امنیت روانی، رضایت جنسی، صفات شخصیت و سبک‌های دلبستگی است. در نتیجه پیشنهاد می‌شود برای کمک به سازگاری زناشوئی زنان و مردان از نتایج این پژوهش استفاده کرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Develop a model of marital adjustment based on psychological security, personality traits and attachment styles mediated by sexual satisfaction in women and men.

نویسندگان [English]

 • reyhaneh nazirirad 1
 • susan emamipour 2
 • Fariba Hassani 3
1 PhD Student, Department of Psychology, Faculty of Psychology and Educational Sciences, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Iran
2 Associate Professor, Department of Educational Psychology, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
3 Assistant Professor, Department of General Psychology, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Introduction: Marital adjustment is the main structure of every family and as a social-emotional unit, the place of growth, development and change; Therefore, the effect of family on psychological, emotional and social balance cannot be ignored. The present study was conducted by developing a marital adjustment model based on psychological security, personality traits and attachment styles mediated by sexual satisfaction in men and women.
Methods: The present study was applied and descriptive-correlational. The statistical population of the study consisted of all married men and women in District 8 of Tehran (25-45 years old) in 2016-2017, which were surveyed using the available sampling method of 600 people. Dyadic Adjustment Scale (DAS) (1976), Maslow's Psychosocial Security (2004), NEO Five-Factor Inventory (NEO-FFI) (1985), Revised Adult Attachment Scale (RAAS) (1990), Larson Sexual Satisfaction Questionnaire (1998) used.
Results: AMOS software version 24 was used to analyze the data. The regression coefficients of the model indicate that the mentioned variables well explain the relationship between marital adjustment based on psychological security, personality traits and attachment styles mediated by sexual satisfaction in men and women. Has an acceptable condition (GFI = 0.897).
Conclusion: According to the results, the most important effects of marital adjustment on mental security are sexual satisfaction, personality traits, and attachment styles. Therefore, it is suggested to use the results of this study to help marital adjustment between men and women.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Keywords: marital adjustment
 • psychological security
 • personality traits
 • attachment styles
 • . sexual satisfaction
 1. Hatami Varzaneh A., Ismaili M., Borjali A.. Providing a Satisfactory Sustainable Marriage Model: A Grounded Theory. Family counseling and psychotherapy, 2016; 1(21): 141-149.
 2. Sanai B.. Family pathology. Journal of Educational Research, 2017; 1(3): 1-14.
 3. Sivandian M., Habibi Asgarabad M., Moghaddamzadeh A.. The role of my strength modulator in the relationship between attachment styles and levels of couple adjustment. Social Health Research Quarterly.2015; 3 (1): 41-53.
 4. Hosseini Birjand SM..Counseling on the eve of marriage. Tehran: Avaye Noor Publications. Fifth Edition, 2017.
 5. Sarkhosh A.. The relationship between early maladaptive schemas with students' psychological security and self-efficacy. Master Thesis in Psychology. Faculty of Educational Sciences and Psychology. Islamic Azad University. Marvdasht Branch. 2015.
 6. Dontsov AI., Perelygina EB.. Tense situations and the significance of stability for psychological security. Psychology in Russia: State of the Art, 2013; 6(2): 20-31.
 7. Jafari Senejani M., Tiz Dast T., Farhangi AH.. Examining the relationship between psychological security. emotional maturity. and attachment styles and marital adjustment. International Journal of Medical Research & Health Sciences, 2016; 5(9S): 229-239.
 8. Luo S., Klohnen EC.. Assortative mating and marital quality in newlyweds: a couple-centered approach. Journal of personality and social psychology. 2005; 88(2): 304.
 9. Shakerian A., Fatemi A., Farhadian M.. Investigating the relationship between personality traits and marital satisfaction. Scientific Journal of Kurdistan University of Medical Sciences, 2011; 16: 92-99.
 10. Gordon KC., Christman JA.. Integrating social information processing and attachment style research with cognitive-behavioral couple therapy. Journal of Contemporary Psychotherapy, 2008; 38(3): 129-138.
 11. Asghari Ganji A., Vardanian K., Kopai Haji Sh.. The relationship between attachment styles and marital adjustment. The Second National Conference on Psychology - Family Psychology. Marvdasht, 2011.
 12. Hazrati L., Emamipour H., Rezajo Sh., Akbarzadeh D.. The relationship between attachment styles and sexual satisfaction in couples. The First National Congress of Family Psychology A step in drawing the desired family model. Ahvaz, 2011.
 13. Collins NL., Feeney BC.. A safe haven: an attachment theory perspective on support seeking and caregiving in intimate relationships. Journal of personality and social psychology, 2000; 78(6): 1053.
 14. Corcoran KOC., Mallinckrodt B.. Adult attachment, self‐efficacy. perspective taking and conflict resolution. Journal of Counseling & Development, 2000; 78(4): 473-483.
 15. Sprecher S., Cate RM.. Sexual satisfaction and sexual expression as predictors of relationship satisfaction and stability. In The handbook of sexuality in close relationships. Psychology Press, 2004: 245-266.
 16. Omidvar B., Fatehizadeh M., Ahmadi A.. Investigating the effect of premarital education on students' marital expectations on the eve of marriage in Shiraz. Family Studies, 2009; 18(5): 246-231.
 17. Saberi M., Fayyaz H., Touzandeh Jani H., Samari A., Nejat H.. Predicting the stability of marriage based on marital adjustment and sexual self-expression mediated by emotional intelligence. Journal of Clinical Psychology and Counseling Research (Educational Studies and Psychology), 2019; 9 (2): 56-56.
 18. Butzer B., Campbell L., Wong J.. The importance of the organization of partner knowledge in understanding perceptions of relationship quality and conflict resolution behavior in married couples. Personality and Social Psychology Bulletin, 2008; 34(6): 723-740.
 19. Litzinger S., Gordon KC.. Exploring relationships among communication. sexual satisfaction. and marital satisfaction. Journal of sex & marital therapy, 2005; 31(5): 409-424.
 20. Masters NT., Casey E., Wells EA., Morrison DM.. Sexual scripts among young heterosexually active men and women: Continuity and change. Journal of sex research, 2013; 50(5): 409-420.
 21. Charania MR.. Personality influence on marital satisfaction: An examination of actor, Partner. and interaction effects. University of Texas at Arthington, 2007; 14: 187-208.
 22. Hazan C., Shaver PR.. Love and work: An attachment theoretical perspective. Journal of Personality and Social Psychology, 1987; 59 (2): 220-280.
 23. Spannier GB.. Measuring dyadic adjustment: new scales for assessing quality of marriage and similar dyads. Journal of marriage and the family,1976; 38:15-28.
 24. Sharply CF., Cross DG.. A psychometric evaluation of the Spanier Dyadic Adjustment Scale. Journal of Marriage and the Family, 1982; 49: 739–741.
 25. Mousavi S., Fatehizadeh M., Jazayeri R.. The effectiveness of couple's education based on personality-system couple therapy model on marital adjustment. Cognitive and Behavioral Sciences Research, 2017; 7 (2 consecutive 13): 83-106.
 26. Spanier GB., Thompsonal A.. Aconfimatory analysis of the dyadic adjustment scale. Journal of marriage and the family, 1982; 44(3): 731738.
 27. Mulazadeh J., Mansour M., Ejei J., Kiamanesh A.. Coping styles and marital adjustment in control children. Psychology, 2002; 23: 275-255.
 28. Bowen S., Chawala N., Marlatt GA.. Mindfulness-Based Relapse Prevention for Addictive Behaviors. The Guilford Press New York London, 2011.
 29. Grossi Farshi M.. Application of the new neo-personality test and study of the analysis of its characteristics and factor structure among students of Iranian universities. Al-Zahra Humanities, 2001; 11 (39): 196-173.
 30. Costa PT., McCrae RR.. Resived NEO personality inventory (NEO-PI-R) and NEO five-factor inventory (NEO-FFI). Professional manual. Odessa: Psychological assessment resources, 1997; 34-53.
 31. Atrooz B.. Predicting academic achievement through attachment and five personality traits. Master Thesis in Psychology. Shahid Beheshti University, 2007.
 32. Collins NL., Read SJ.. Adult attachment, working models, and relationship quality in dating couples. Journal of personality and social psychology, 1990; 58(4): 644.
 33. Pakdaman Sh.. Investigating the Relationship between Attachment and Socialism in Adolescence. PhD Thesis in Psychology. University of Tehran, 2005.
 34. Larson JH., Anderson SM., Holman TB., Niemann BK.. A longitudinal study of the effects of premarital communication, relationship stability, and self-esteem on sexual satisfaction in the first year of marriage. Journal of sex & marital therapy, 1998; 24(3): 193-206.
 35. Bahrami N., Yaghoubzadeh A., Sharifnia SH., Soleimani MA., Haghdoost AA.. Psychometric properties of the Persian version of the Larson Sexual Satisfaction Questionnaire in a sample of Iranian infertile couples. Iranian Journal of Epidemiology, 2016 ;12 (2): 31-18.
 36. Maslow A.. Abraham Maslow. New York, 2008.
 37. Mahmoudi P.. The relationship between psychological security and marital satisfaction in women. Master Thesis in Women Studies, Faculty of Humanities. Tarbiat Modares University, 2014.
 38. Martin AA., Horn AB., Allemand M.. Within-person associations between attachment security, need satisfaction and psychological adjustment in daily life of older adults. The Journals of Gerontology: Series B, 2021; 76(1): 56-66.
 39. Doustar T.. The relationship between attachment styles and intimacy and marital adjustment in cultural couples. Master Thesis in Clinical Psychology, Faculty of Humanities, Islamic Azad University. Shahroud Branch, 2013.
 40. Young M., Riggs S., Kaminski P.. Role of marital adjustment in associations between romantic attachment and coparenting. Family Relations, 2017; 66(2): 331-345.
 41. Hosseini S.. Relationship between infertility stress, personality traits, social support and coping styles on infertile women 's marital adjustment. Master of General Psychology, Faculty of Psychology of Educational Sciences. Teacher Training University of Tehran, 2009.
 42. Donnellan BM., Conger RD., Bryant Ch M.. The big five and enduring marriages. J Res Pers, 2004; 38: 481-504.
 43. Taggart TC., Bannon SM., Hammett JF.. Personality traits moderate the association between conflict resolution and subsequent relationship satisfaction in dating couples. Personality and Individual Differences. 2019; 139: 281-289.
 44. Farahdel S., Hussein M.. Investigating the relationship between body image anxiety and sexual satisfaction with marital adjustment in married female students. Fifth National Conference on Positive Psychology News. Bandar Abbas, 2019.
 45. Mohammadzadeh A., Rezaei A., Alizadeh Mansour A.. Comparison of life satisfaction and sexual satisfaction of couples according to attachment style in two personality forms a and b in married students. Journal of Psychological Sciences, 2019; 18(75): 316-307.