دوره و شماره: دوره 12، شماره 1 - شماره پیاپی 32، مقالات، خرداد 1401، صفحه 11-300