مقایسۀ اثربخشی دو رویکرد مبتنی بر درمان پذیرش و تعهد (ACT) و واقعیت درمانی بر معنای زندگی زنان سرپرست خانوار تحت پوشش کمیته امداد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد ابهر

2 دانشگاه آزاد اسلامی ابهر

3 دانشگاه آزاد اسلامی شبستر

چکیده

مقدمه: پژوهش حاضر مقایسۀ اثربخشی دو رویکرد مبتنی بر درمان پذیرش و تعهد و واقعیت‌درمانی بر معنای زندگی زنان سرپرست خانوار تحت پوشش کمیته امداد بود.
روش پژوهش: طرح پژوهش حاضر از نوع نیمه‌آزمایشی با پیش‌آزمون - پس‌آزمون - پیگیری و گروه کنترل بود. جامعۀ آماری پژوهش زنان سرپرست خانوار کمیته امداد شهرستان شبستر به تعداد 153 نفر بودند، از این تعداد 30 نفر بر اساس نمره خط برش پرسشنامه معنای زندگی، با روش نمونه‌گیری در دسترس افراد مورد مطالعه انتخاب شد و در دو گروه آزمایشی (مبتنی بر درمان پذیرش و تعهد و گروه واقعیت‌درمانی) یک گروه کنترل به ‌صورت تصادفی قرار گرفتند. ابزار گردآوری داده‌ها، پرسشنامه معنای زندگی استگر و همکاران (2006) بود. در این پژوهش تجزیه و تحلیل داده‌ها با آزمون تحلیل واریانس آمیخته انجام شد.
یافته‌ها: یافته‌ها نشان داد که دو رویکرد مبتنی بر درمان پذیرش و تعهد و واقعیت‌درمانی به‌طور معناداری باعث افزایش معنای زندگی زنان می‌شود (01/0P≤). همچنین مقایسۀ اثربخشی دو گروه نشان داد که بین اثربخشی روش درمانی مبتنی بر پذیرش و تعهد و واقعیت‌درمانی بر معنای زندگی زنان سرپرست خانوار تفاوت معناداری وجود ندارد (29/0P=).
نتیجه‌گیری: با توجه به نتایج به دست آمده می‌توان از رویکردهای درمانی مبتنی بر پذیرش و تعهد و واقعیت درمانی، برای بهبود معنای مراجعان استفاده کرد

تازه های تحقیق

زنان سرپرست خانواراز آسیب پذیرترین افراد جامعه هستند پس مطالعه و بررسی الگوی زندگی و مشکلات آنان رسالتی است که بر دوش تک تک مسئولان و مصلحان اجتماعی است که دغدغه کمک به هنموعان خود را دارند. بنابراین انتظار می رود تمام افراد توانا و سازمان های حمایتی و غیردولتی برای توانمدسازی این زنان در ابعاد مختلف، بخصوص روان شناختی، تلاش کرده تا سطح کیفی زندگی این زنان و فرزندانشان افزایش یابد. در این راستا، مطالعه حاضر نشان داد که مداخلات درمانی مبتنی بر پذیرش و تعهد و واقعیت درمانی از راهبردهای درمانی اثربخش برای بهبود معنای زندگی در زنان سرپرست خانواده کمیته امداد است. از این رو، این دورویکرد درمانی در مراکز مختلف اعم از بهزیستی، کمیته امداد و همه مراکزی که در حوزه مشاوره و سلامت این گروه از زنان فعالیت دارند، به شدت پیشنهاد می شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison of the effectiveness of two approaches based on acceptance and commitment therapy (ACT) and reality therapy on the meaning of life of female supervisors under the auspices of the Relief Committee

نویسندگان [English]

 • yagoub nikokar 1
 • alireza jafari 2
 • gorban fathi 2
 • jafar poyamanesh 3
1 دانشجو ی دکتری
2 Abhar Islamic Azad University
3 Abhar Islamic Azad University
چکیده [English]

Aim: The meaning of life in women supervisors under the auspices of the Imam Khomeini Relief Foundation is important due to their special circumstances .The purpose of the present study was to compare the effectiveness of two approaches based on acceptance and commitment therapy (ACT) and reality therapy based 0n the life of female-headed households under the auspices of the Relief Committee.
Method: The designof the present studywas quasi-experimental with pre-test-post-test-follow-up and control group. The statistical population of the study was 153 women heads of households of Shabestareh city relief committee, out of which 30 people who had low scores in the meaning of Estger life test were selected by available sampling method and randomly divided into two experimental groups (based on admission and commitment therapy and reality therapy group). Mixed analysis of variance was performed to analyze the data
.results: According to the results obtained the approach based on acceptance and commitment therapy and reality therapy significantly increases the meaning of women's lives (P≤0.01). Also the comparison of the effectiveness of the two groups showed that there is no significant difference between the effectiveness of ACT therapy and reality therapy in terms of life of female-headed households. The results emphasize the importance and application of ACT therapeutic approach andreality therapy on the meaning of life and there is no significant difference between the effectiveness of the two approaches (P = 0.29).

کلیدواژه‌ها [English]

 • Keywords: Acceptance and Commitment Therapy (ACT)
 • Reality Therapy
 • Meaning of Life
 • Women.headed households
 1. Afshani S., Fatehi E.. An Investigation of Socio-cultural Factors influencing Women Householder Abilities in the City of Tabriz. Quarterly Journal of Women and Society, 2017; 7(27): 19-38.
 2. Cheeseman S., Ferguson C., Cohen L.. The experience of single mothers: Community and other external influences relating to resilience. Aust. Community Psychol. 2011 Aug; 23:32-49.
 3. Lew B., Chistopolskaya K., Osman A., Huen JM., Talib MA., Leung AN.. Meaning in life as a protective factor against suicidal tendencies in Chinese University students. BMC psychiatry. 2020 Dec; 20(1):1-9.
 4. Melton AM., Schulenberg SE.. On the measurement of meaning. Logotherapy's empirical contributions to humanistic psychology. The Humanistic Psychologist, 2008 Feb 20; 36(1):31-44.
 5. Feldman DB., Snyder CR.. Hope and the meaningful life. Theoretical and empirical associations between goal–directed thinking and life meaning. J social and clinical psychology. 2005 May 1; 24(3):401-21.
 6. The Relationship between Life's Meaningfulness, Hope, Happiness, Life Satisfaction and Depression. Women in Development & Politics, 2008; 6(2): 157-176.
 7. Julom AM., de Guzmán R.. The effectiveness of logotherapy program in alleviating the sense of meaninglessness of paralyzed in-patients. International J Psychology and Psychological Therapy, 2013;13(3):357-71.
 8. Lorca F., Pérez S., Giner F., Marco JH.. What dimension of meaning in life is the stronger predictor of borderline personality disorder symptom? J Constructivist Psychology, 2019 Dec 5: 1-3.
 9. Araqi Y., Bazazian , Amiri Majd M., Qamari M.. The Effectiveness of an Acceptance and Commitment Based Approach on Reducing Emotional Dysfunction and Disappointment of Divorced Couples. J Analytical-Cognitive Psychology, 2020; 83-97.
 10. Aalami M., Teymouri A., Ahi G.. Comparison of the effectiveness of acceptance and commitment therapy and the combined approach of commitment and acceptance therapy schema on reducing the desire for divorce of couples seeking divorce. Family Paradise Quarterly. 2020; 10 (4): 11-25.
 11. Omid Mehr A., Hekmat HR., Kurdistani D., Gholami MT.. The effectiveness of mindfulness therapy, meaning therapy and behavioral activator therapy on their negative thoughts and attention of depressed female students; 2020; (3): 19-35.
 12. Roditi D., Robinson ME.. The role of psychological interventions in the management of patients with chronic pain. Psychology research and behavior management; 2011; 4:41.
 13. Davae markazi M., Karimi J., Goodarzi K.. Evaluation of the effectiveness of couple therapy interventions based on reality and emotion therapy on happiness and resilience of couples. J Consulting Research, 2021; 20 (77): 89-121.
 14. Prezman S., Murphy RM.. Effects of teaching control theory and reality therapy as an approach to reducing disruptive behaviors in middle school physical education. International J Reality Therapy. 2016; 57(1): 149-150.
 15. Mohamadpor F, Aflak Garlic A. Mohammadi, N. Hadian, H.. Analysis of meaning components of life in the elderly, Journal of Positive Psychology. 2020; 7 (1): 1-18.
 16. Hayes SC.. Acceptance and commitment therapy, relational frame theory, and the third wave of behavioral and cognitive therapies. Behavior therapy. 2004 Sep 1;35(4):639-65.
 17. Torkhan M.. The effectiveness of acceptance and commitment therapy on regulating emotion and meaning in the lives of depressed women. Psychological studies, 2017;13 (3): 147-164.
 18. Rahmanian M, Dehestani M, Alavi Barooq SF. The effectiveness of commitment-based therapy and acceptance on irrational beliefs and bias of attention to stimuli with negative emotional load, in adolescent girls, J social cognition, 2018; 7 (1 /13): 103-89.
 19. Aslami R, Hashemian P, Surgery L, Modarres Gharavi M. The effectiveness of group reality therapy approach on happiness and quality of life of abused adolescents in Mashhad, J Mashhad University of Medical Sciences, 2013; 56 (5): 306-300.
 20. Share H, Dealer Moghaddam F, Haghi A. The effectiveness of acceptance and commitment-based therapy on meaning of life, emotional distress tolerance and pain self-efficacy in patients with multiple sclerosis. Clinical Psychology. 2020; 11 (3): 39- 42.
 21. Jvanbakht Z, Manshae The effectiveness of acceptance and commitment-based therapy on the meaning of life and loneliness of adolescents in quasi-family centers. Social Work Quarterly. 2017; 5 (4): 39-32.
 22. Fallah Berejestanaki V, saberi H, Shomali Oskooei A. A Comparative Study of the Effect of Group Reality Therapy Training and Group Cognitive-Behavioral Training on Empathy and Self-Control and Marital Satisfaction of Women with Marital Conflict. QJCR. 2021; 20 (79) :167-194.
 23. Julom AM, de Guzmán R. The effectiveness of logotherapy program in alleviating the sense of meaninglessness of paralyzed in-patients. International Journal of Psychology and Psychological Therapy. 2013;13(3):357-71.
 24. Sadok BJ, Sadok V. Summary of Psychiatry, Behavioral Sciences - Psychiatry. translated by Rezaei, Farzin. Tehran: Arjmand Publications. 2015.
 25. Zimmerman M. Interview Guide for DSM-5 Evaluation, translated by Jabbari Amiri, Maryam. First Edition, Tehran: Danjeh Publishing. 2015.
 26. Steger MF, Frazier P, Oishi S, Kaler M. The meaning in life questionnaire: assessing the presence of and search for meaning in life. Journal of counseling psychology. 2006 Jan;53(1):80.
 27. Jamali F. A study of the relationship between religious attitudes, sense of meaning in life and mental health in students of Tehran universities. Master Thesis in Psychology, Tehran, Faculty of Educational Sciences and Psychology, Al-Zahra University; 2017.
 28. Peymanfar AA, Mohtashami I. Comparing the feeling of loneliness and sense of meaning in the lives of the elderly with different levels of religious attitudes. Journal of Psychology and Religion. 2013; 5 (4): 52-41.
 29. Dal J, Stuart I, Martel CH, Kaplan J. ACT and RFT in relationships. Translator: Shokooh Navabi Nejad; nadere saadati; Mehdi Rostami. Tehran: Jangal; 2016.
 30. Nejat R. Evaluation of the effectiveness of reality therapy in a group method on self-efficacy and resilience in female high school students in Mashhad. Payame Noor University - Payame Noor University of Tehran - Faculty of Humanities; 2014.
 31. Haji Karam A, Gamari M, Amiri Majd M. Comparison of the effectiveness of acceptance and commitment-based therapy (ACT) and reality therapy on work-family conflict and psychological well-being of married women with a lasting effect. Scientific Journal of Kurdistan University of Medical Sciences. 2019; 24 (3 /101): 20-33.
 32. Zamani Foroushani Z, Dokaneifard F. Comparing the Effectiveness of Acceptance, Commitment and Reality Therapy on Mental Health and Welfare-Psychology of Women Referred to Ashtiani Neighborhood House, 3rd National Conference on Science and Technology of Educational Sciences, Social Studies and Psychology, Tehran, Institute for Development-Based Conferences Sam Iranian Science and Technology; 2017.
 33. Javanbakht Z, Manshae G. The effectiveness of acceptance and commitment-based therapy on the meaning of life and loneliness of adolescents in quasi-family centers. Social Work Quarterly. 2017; 5 (4): 39-32.
 34. Hayes SC, Strosahl KD, Wilson KG. Acceptance and commitment therapy: The process and practice of mindful change. Guilford Press; 2011.
 35. Forman EM, Herbert JD. New directions in cognitive behavior therapy: acceptance-based therapies, chapter to appear. In: O'Donohue WT, Fisher, JE, Cognitive behavior therapy: applying empirically supported techniques in your practice. 2nd ed. Hoboken, NJ: John Wiley & Sons. 2009; 263-8.
 36. Harris R. ACT made simple: An easy-to-read primer on acceptance and commitment therapy. New Harbinger Publications; 2019 May 1.
 37. Hayes SC, Strosahl KD. A practical guide to acceptance and commitment therapy. Springer Science+ Business Media; 2010.
 38. Sianturi R, Keliat BA, Wardani IY. The effectiveness of acceptance and commitment therapy on anxiety in clients with stroke. Enfermeria Clinica. 2018; Feb 1(28): 94-7.
 39. Levitt JT, Karekla M. Integrating acceptance and mindfulness with cognitive behavioral treatment for panic disorder. InAcceptance and mindfulness-based approaches to anxiety 2005 (pp. 165-188). Springer, Boston, MA.
 40. Shariatipour S. Barabadi H, Heydarnia A. The effectiveness of group reality therapy based on choice theory on the psychological capital of homeless adolescent girls. Journal of Consulting Research. 2020;18 (71): 36-59.