بررسی کیفی مشکلات خانوادگی افراد ترانس قبل و بعد از عمل جراحی

نوع مقاله : کیفی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قشم، قشم، ایران.

2 کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران.

3 دکتری تخصصی روانشناسی بالینی، دانشگاه غیر انتفاعی قشم، قشم، ایران

4 کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد رودهن، رودهن، ایران.

5 دکتری تخصصی روانشناسی سلامت، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد رودهن، رودهن، ایران. farshadsamdi.com@gmail.com

چکیده

مقدمه: جنسیت هر فرد بخش مهمی از هویت‌اش را تشکیل می‌دهد و در بردارنده‌ی تصویری است که هر فرد به عنوان یک مرد یا زن از خود دارد. هدف پژوهش حاضر بررسی کیفی مشکلات خانوادگی افراد ترانس قبل و بعد از عمل جراحی بود.
روش پژوهش: روش پژوهش حاضر از نوع کیفی و توسط روانشناس و با ابزارمصاحبه‌ای نیم‌ساختارمند بود. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه زنان و مردانی بود که از طریق نهاد‌های تحت نظر مثل دانشگاه‌های علوم پزشکی، بهزیستی و هلال احمر به عنوان ترانس تشخیص داده شد. نمونه آماری به روش نمونه‌گیری هدفمند انتخاب شد و پرسشنامه‌ها بین آن‌ها توزیع شد. به منظور تجزیه و تحلیل داده‌های کیفی و استخراج مقوله‌های مورد نظر از آن، از روش کلایزی بهره گرفته شد.
یافته‌ها: نتایج پژوهش نشان داد که مشکلات خانوادگی افراد ترانس قبل از عمل جراحی شامل مخالفت خانواده همراه با آسیب جسمی و روانی، طرد از خانواده، محرومیت از حقوق، تفکر منفی خانواده نسبت به عمل بود و مشکلات خانوادگی آن‌ها پس از عمل جراحی شامل عدم پذیرش هویت جدید از سوی خانواده و ترک خانه بود.
نتیجه‌گیری: بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که دیدگاه‌های فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی حاکم در خانواده و عدم شناخت درست اختلال هویت جنسی باعت ایجاد مشکلات فراوانی برای افراد دارای این اختلال می‌شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Qualitative evaluation of family problems of trans people before and after surgery

نویسندگان [English]

 • Nabi moradi 1
 • Safoora Arab 2
 • Ali Heydarnia 3
 • Mona Mehdinasab 4
 • Farshad Samadi 5
1 Master of General Psychology,، Islamic Azad University, Qeshm Branch, Qeshm, Iran.
2 Master of Clinical Psychology, Islamic Azad University, Science and Research Branch, Tehran, Iran
3 PhD in Clinical Psychology, Qeshm Non-Profit University, Qeshm, Iran
4 Master of Clinical Psychology, Islamic Azad University, Roodehen Branch, Roodehen, Iran.
5 PhD in Health Psychology, Islamic Azad University, Roodehen Branch, Roodehen, Iran. farshadsamdi.com@gmail.com
چکیده [English]

Introduction: Each person's gender is an important part of his / her identity and contains the image that each person has of himself / herself as a man or a woman. The aim of this study was to qualitatively evaluate the family problems of trans people before and after surgery.
Methods: The method of this study was qualitative and by a psychologist with semi-structured interview tools. The statistical population of the study included all men and women who were identified as trans through the supervised institutions such as universities of medical sciences، welfare and the Red Crescent. Statistical sample was selected by purposive sampling method and questionnaires were distributed among them. In order to analyze qualitative data and extract the desired categories from it، Klaizi method was used.
Results: The results showed that trans family problems before surgery included family opposition with physical and psychological harm، family rejection, deprivation of rights، negative family thinking about surgery and their family problems after surgery. It included the family not accepting a new identity and leaving home.
Conclusion: Therefore, it can be concluded that the prevailing cultural، social، political and economic perspectives in the family and lack of proper recognition of sexual identity disorder cause many problems for people with this disorder.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Trans
 • Mental Health
 • Surgery
 • Identity acceptance
 1. 1.Ganji M. Psychopathology based on DSM-5. Tehran: Savalan, 2020.

  2.Sadock B.J., Sadock V.A., Rulz P.. Kaplan &Sadock’s comprehensive textbook of psychiatry.  Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins, 2009.

  3.Nikkelen S.W., Kreukels B.P.. Sexual experiences in transgender people: the role of desire for gender-confirming interventions، psychological well-being، and body satisfaction.  J sex & marital therapy, 2018; 44(4): 370-381. ‌

  4.Weiselberg E., Shadianloo S.. Overview of care for transgender children and youth. Curr Probl Pediatr Adolesc Health Care, 2019; 12(10): 15

  5.Sirin S., Polat A., Firdevs A.. Psychometric Evaluation of Adapted Transsexual Voice Questionnaire for Turkish Trans Male Individuals, J Voice In press, 2020

  6.Valentine S.E., Shipherd J.C.. A systematic review of social stress and mental health among transgender and gender non-conforming people in the United States. Clinical Psychology Review, 2018; 66: 24-38.

  1. Kerchkov M.A. et al. Prevalence of sexual dysfunction in transgender person، journal of sexual medicine, 2019: 1-12.
  2. Dowers E., White C., Kingsley J., Swenson R.. Transgender experiences of occupation and the environment: A scoping review.  J Occupational Science, 2019; 26(4): 496-510. ‌
  3. McFadden C.. Discrimination Against Transgender Employees and Jobseekers. Handbook of Labor, Human Resources and Population Economics, 2020: 1-14. ‌
  4. Cussino M.C., Crespicd V., Minecciacd M., Moloce G., Mottad F., Vegliaa.. State of mind of attachment and reflective function in an Italian transsexual sample. 2020; European Journal of Trauma Dissociation, 2021; 5(4):100-108. doi.org/10.1016/j.ejtd.2019.05.001
  5. Shoaa Kazemi M, Momeni Javid M.. Investigating the relationship between mental health and poor sexual performance in infertile women with breast cancer in Tehran. Quarterly J Breast Diseases of Iran. 2011; 4(1 and 2): 56-48.
  6. Schneider J., Page J., Van Nes F.. Now I feel much better than in my previous life: Narratives of occupational transitions in young transgender adults.  J Occupational Science, 2019; 26(2): 219-232.
  7. ‌Johns M.M., Lowry R., Andrzejewski J., Barrios L.C., Demissie Z., McManus T., Underwood J.M.. Transgender identity and experiences of violence victimization, substance use, suicide risk, and sexual risk behaviors among high school students-19 states and large urban school districts، 2017. Morbidity and Mortality Weekly Report, 2019; 68(3): 67. ‌
  8. Abedini S., Sepehrinia H.. Relationship between socio-cultural and family dimensions with perception of sexual identity before and after surgery in patients with gender identity disorder studied in Ardabil. Sociological studies, 2016; 8(29): 21-38.