دوره و شماره: دوره 11، شماره 4 - شماره پیاپی 31، مقالات، اسفند 1400، صفحه 11-300 
بررسی میزان شیوع اختلالات روانی در کارکنان شرکت پتروشیمی خراسان در سال 1399

صفحه 81-95

بهاره سادات شیروانی؛ مرضیه عابدینی؛ فاطمه دینکانی؛ مونا مهدی نسب؛ فرشاد صمدی


کیفی

بررسی عوامل روانشناختی موثر بر رفتار خرید آنی

صفحه 113-131

مینو سادات امین زاده؛ فریبرز باقری؛ مهدی زارع بهرام آبادی


مقاله پژوهشی

اثربخشی بازی درمانی در رفتارهای اجتماعی کودکان طیف اتیسم

صفحه 156-167

مهسا دلداده؛ لیلا موسوی؛ نسیم دامغانیان؛ حسین غلامی بصیر؛ فرشاد صمدی