بررسی میزان شیوع اضطراب ناشی از پاندمی کرونا و ارتباط آن با ویژگی‌های جمعیت شناختی در خانواده‌های شهر کرمان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی،گروه روانشناسی، واحد سیرجان، دانشگاه آزاد اسلامی، سیرجان، ایران.

2 استادیار، گروه روانشناسی، واحد سیرجان، دانشگاه آزاد اسلامی، سیرجان، ایران (نویسنده مسئول)

چکیده

چکیده
مقدمه: ویروس کرونا موجب بروز مشکلات روانشاختی در خانواده‌ها شده است. شناخت متغیرهای مرتبط با آن به‌ویژه اطلاعات جمعیت شناختی ضرورت دارد. هدف پژوهش حاضر بررسی میزان شیوع اختلالات اضطرابی خانواده‌های شهر کرمان در شرایط بحران کرونا و ارتباط آن با ویژگیهای جمعیت شناختی بود.
روش پژوهش: طرح پژوهش از نوع توصیفی بود. جامعه آماری پژوهش شامل تمامی شهروندان کرمانی بود که حداقل یکی از اعضای خانواده به بیماری کرونا مبتلا بودند. از این جمعیت به روش نمونه‌گیری تصادفی ساده تعداد 384 نفر انتخاب شدند. ابزار پژوهش پرسشنامه‌ اضطراب کرونا علیپور (1398) بود. تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از آزمون‌های آمار توصیفی و خی دو و به کمک نرم افزار آماری SPSS_22 انجام شد.
یافته‌ها: نتایج نشان داد درصد افراد مبتلا به کرونا که در این جمعیت از لحاظ علائم روانی، اضطراب متوسط به بالا دارند برابر 07/83 درصد بود. کسانی که علائم جسمانی اضطراب کرونا را در این جمعیت دارند برابر 55.98 درصد بود. بین میزان شیوع اختلالات اضطرابی و جنسیت رابطه معنا‌داری نبود. بین میزان شیوع اختلالات اضطرابی و سن، وضعیت تاهل، مقاطع تحصیلی و شغل رابطه معنا‌داری وجود داشت (P<0/01).
نتیجه‌گیری: با توجه به شیوع بالای اختلالات اضطرابی در هنگام شیوع بیماری کرونا و پیامدهای ناشی از آن، اجرای مداخلات روانشناختی با توجه به ویژگیهای جمعیت شناختی آنان پیشنهاد می‌گردد.
کلیدواژه‌ها: اختلالات اضطرابی، بحران کرونا، خانواده، ویژگی های جمعیت شناختی.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Prevalence of Anxiety Disorders in Kerman Families in Corona Crisis and Its Relationship with Demographic Characteristics

نویسندگان [English]

 • eshrat karimi 1
 • Mehdi Tajaddini 2
1 Master of Clinical Psychology, Department of Psychology, Sirjan Branch, Islamic Azad University, Sirjan, Iran.
2 Assistant Professor, Department of Psychology, Sirjan Branch, Islamic Azad University, Sirjan, Iran
چکیده [English]

Abstract
Introduction: Corona virus has caused psychological problems in families. It is necessary to know the variables related to it, especially demographic information. The aim of this study was to investigate the prevalence of anxiety disorders in families in Kerman during the corona crisis and its relationship with demographic characteristics.
Research method: The research design was descriptive. The statistical population of the study included all Kermani citizens who had at least one family member with coronary heart disease. From this population, 384 people were selected by simple random sampling method. The research instrument was Corona Alipour Anxiety Questionnaire (1398). Data were analyzed using descriptive and chi-square tests using SPSS_22 statistical software.
Results: The results showed that the percentage of people with coronary heart disease who have moderate to high anxiety in this population in terms of psychological symptoms was 83.07%. Those with physical symptoms of coronary heart disease in this population were 55.98%. There was no significant relationship between the prevalence of anxiety disorders and gender. There was a significant relationship between the prevalence of anxiety disorders and age, marital status, educational background and occupation (P <0.01).
Conclusion: Due to the high prevalence of anxiety disorders during the outbreak of coronary heart disease and its consequences, the implementation of psychological interventions is recommended according to their demographic characteristics.
Keywords: Anxiety Disorders, Corona Crisis, Family, Demographic Characteristics.

کلیدواژه‌ها [English]

 • کلیدواژه‌ها: اختلالات اضطرابی
 • بحران کرونا
 • خانواده
 • ویژگی های جمعیت شناختی
 1. Nasirzadeh M., Akhondi M., Jamalizadeh nooq A., Khorramnia S.. A Survey on Stress, Anxiety, Depression and Resilience due to the Prevalence of COVID-19 among Anar City Households in 2020: A Short Report. JRUMS. 2020; 19 (8) :889-898.
 2. World health organization. Director-General's opening remarks at the media briefing on COVID-19 [Internet]. Geneva: World health organization. 27 March 2020.
 3. Wang M., Zhao Q., Hu C., Wang Y., Cao J., Huang S., Li J., Huang Y., Liang Q., Guo Z., Wang L.. Prevalence of psychological disorders in the COVID-19 epidemic in China: A real world cross-sectional study. Journal of affective disorders. 2021; 281: 312-20.
 4. Li S., Wang Y., Xue J., Zhao N., Zhu T.. The impact of COVID-19 epidemic declaration on psychological consequences: a study on active Weibo users. Int J Environ Res Public Health 2020; 17(6): 20-32.
 5. ghili M., Rahat ramrodi A.. The relationship between perceived anxiety caused by Corona virus (Covid-19) with post-traumatic stress disorder and chronic pain in nurses. Journal of Clinical Psychology, 2021; 13(3): 45-57.
 6. Alizadeh fard S., Saffarinia M.. The prediction of mental health based on the anxiety and the social cohesion that caused by Coronavirus. Quarterly Social Psychology Research. 2020; 9(36): 129-141.
 7. Lei L., Huang X., Zhang S., Yang J., Yang L., Xu M.. Comparison of prevalence and associated factors of anxiety and depression among people affected by versus people unaffected by quarantine during the COVID-19 epidemic in Southwestern China. Medical science monitor: international medical journal of experimental and clinical research. 2020;m26(5):92-108.
 8. Lingeswaran A.. Suicide related risk factors during the COVID-19 pandemic. Paripex-Indian Journal of Research. 2020;9(8).56-69.
 9. Sasaki N., Kuroda R., Tsuno K., Kawakami N.. Workplace responses to COVID‐19 associated with mental health and work performance of employees in Japan. Journal of occupational health. 2020;62(1): 121-134.
 10. Mazloomzadeh M., Asghari Ebrahim Abad M., Shirkhani M., Zamani Tavousi A., Salayani F. Relationship between Corona virus anxiety and health anxiety: Mediating role of emotion regulation difficulty. Journal of Clinical Psychology. 2021; 13(2): 111-120. 
 11. Mohammadi S., Nakhaeizadeh A., Arazi, T.. Assessment of covid-19-related anxiety and its physical and psychological symptoms in the Iranian adult. Journal of Military Medicin, 2021: 23 (2): 142-150.
 12. Li J., Yang Z., Qiu H., Wang Y., Jian L., Ji J., Li K.. Anxiety and depression among general population in China at the peak of the COVID‐19 epidemic. World Psychiatry. 2020 Jun;19(2):249-264.
 13. Sher L.. COVID-19, anxiety, sleep disturbances and suicide. Sleep medicine. 2020;70:124-138.
 14. Alipour A., Ghadami A., Alipour Z., Abdollahzadeh H. Preliminary validation of the Corona Disease Anxiety Scale (CDAS) in the Iranian sample. Quarterly J Health Psychology, 2020; 8(32): 163-175.
 15. Kumar A., Somani A.. Dealing with Corona virus anxiety and OCD. Asian Journal of Psychiatry. 2020 Jun 1;51:102053.
 16. Erceg N., Ružojčić M., Galić Z.. Misbehaving in the corona crisis: The role of anxiety and unfounded beliefs. Current Psychology. 2020 Sep 12:1-10.
 17. Ezazi Bojnourdi E., Ghadampour S., Moradi Shakib A., Ghazbanzadeh R.. Predicting corona anxiety based on cognitive emotion regulation strategies, health hardiness and death anxiety in diabetic patients. Iranian Journal of Psychiatric Nursing. 2020;8(2):34-44.
 18. Amirfakhraei A., Masoumifard M., Esmaeilishad B., DashtBozorgi Z., Darvish Baseri L. Prediction of Corona virus Anxiety based on Health Concern, Psychological Hardiness, and Positive Meta - emotion in Diabetic Patients. J Diabetes Nurs. 2020; 8 (2) :1072 -1083
 19. Aziziaram S., Basharpoor S.. The Role of Rumination, Emotion Regulation and Responsiveness to Stress in Predicting of Corona Anxiety (COVID-19) among Nurses. Quarterly Journal of Nursing Management. 2020; 9(3): 8-18.