مقایسه اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد و شناخت درمانی بک بر روان نژندی و درونگرایی دانشجویان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری تخصصی مشاوره، گروه مشاوره، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران؛

2 دانشیار گروه روانشناسی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران؛

3 استاد گروه روانشناسی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

4 استادیار گروه روانشناسی، دانشگاه خاتم، تهران، ایران؛

چکیده

مقدمه: هدف این پژوهش، مقایسه اثربخشی دو روش درمان تعهد و پذیرش و شناخت درمانی بک برروان رنجوری و درون گرایی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر بود.
روش پژوهش: پژوهش حاضر، از نوع پژوهش‌های شبه آزمایشی با طرح پیش‌آزمون و پس‌آزمون و پیگیری با گروه کنترل و با استفاده از انتخاب آزمودنی‌ها در گروه‌های آزمایش و کنترل بود. جامعه آماری این پژوهش دانشجویانی هستند که در بازه زمانی فروردین ماه 1393 تا شهریور 1398 به مرکز مشاوره و خدمات بهداشت روانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر مراجعه نمودند. حجم نمونه به تعداد ۴۵ نفر دانشجو بود که به روش نمونه گیری هدفمند ازجامعه آماری انتخاب و به صورت تصادفی به سه گروه آزمایش درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد (۱۵نفر)، آزمایش شناخت درمانی (۱۵ نفر) و کنترل (۱۵ نفر) گمارده شدند. هر دوگروه آزمایشی به مدت ۱۰ جلسه۹۰ دقیقه ای در معرض آموزش قرار گرفتند و برای گروه کنترل (گروه سوم) هیچ گونه مداخله ای انجام نگرفت. محتوای مداخلات در گروه های آزمایشی   ACTوCT در۱۰جلسه براساس بسته آموزشی ارایه شده است. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه شخصیتی چند وجهی مینه‌سوتا ۲- فرم باز سازی شده بود. در این پژوهش از مدل آماری اندازه گیری مکرر ترکیبی استفاده شده است.
یافته ها: نتایج نشان داد «درمان گروهی مبتنی بر پذیرش و تعهد» بیشتر از «شناخت درمانی بک» بر متغیرهای، «روان نژندی» و «درونگرایی» موثر می باشد (001/0)؛
نتیجه گیری: با توجه به یافته ها نتیجه گرفته می شود که درمان گروهی مبتنی بر پذیرش و تعهد می تواند بر بهبود روان نژندی و درون گرایی دانشجویان مؤثر واقع شود

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison of the effectiveness of Beck acceptance and commitment therapy and cognitive therapy on students' neuroticism and introversion

نویسندگان [English]

 • Muhammad reza feizi lafmajani 1
 • Valiyollah Farzad 2
 • Ali Delavar 3
 • Anahita khodabakhshi 4
1 PhD Student in Counseling, Department of Counseling, Research and Sciences branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran;
2 Associate Professor, Department of Psychology, Kharazmi University, Tehran, Iran, (corresponding author) vfarzad @yahoo.com
3 Professor, Department of Psychology, Allameh Tabatabai University, Tehran, Iran
4 Assistant Professor, Department of Psychology, Khatam University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Introduction: The aim of this study was to compare the effectiveness of commitment and acceptance treatment and Beck's cognitive therapy on the suffering and introversion of students of Islamic Azad University, Islamshahr Branch.
Methods: The present study was a quasi-experimental study with pre-test and post-test design and follow-up with the control group and using the selection of subjects in the experimental and control groups. The statistical population of this study is students who referred to the Mental Health Counseling and Services Center of Islamic Azad University, Islamshahr Branch from April 2014 to September 2019. The sample size was 45 students who were selected by purposive sampling from the statistical population and were randomly assigned to three groups of acceptance and commitment therapy experiments (n = 15), cognitive therapy (n = 15) and control (n = 15). Both experimental groups were trained for 10 sessions of 90 minutes and no intervention was performed for the control group (third group). The content of the interventions in the ACT and CT experimental groups was presented in 10 sessions based on the training package. The content of the interventions in the ACT and CT experimental groups was presented in 10 sessions based on the training package. The research instrument included a Minnesota Multidimensional Personality Questionnaire 2- Reconstructed Form. In this research, the statistical model of repeated measures measurement has been used.
Results: The results showed that "group therapy based on acceptance and commitment" is more effective on variables, "neuroticism" and "introversion" than "Beck cognitive therapy''. (0.001);
Conclusion: Based on the findings, it is concluded that group therapy based on acceptance and commitment can be effective in improving students' neuroticism and introversion.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Beck cognitive therapy" Commitment and acceptance" introversion" neuroticism" students
 1. Costa P., McCrae R.R.. Revised NEO Personality Inventory (NEO PI-R) and NEO five factors Inventory (NEOFFI) professional Manual. Odessa, FL Psychological Assessment Resources. 1992.
 2. Abdolahi H., Kamali M., Mobaraki H.. Relationship between personality extraversion-introversion with job satisfaction in disabled employees, Organizational Culture Management, 2017; 14(42): 1025-1042.
 3. Hosseini A., Zahrakar K., Davarnia R., Shakarami M.. Prediction of Vulnerability to Stress Based on Social Support, Resiliency, Coping Strategies and Personality Traits among University Students, Researches of Cognitive and Behavioral Science, 2017; 6(2): 27-42.
 4. Parvin Hemmat Afza, ferozeh sepehrian, Esmaeil Soleymaniyan, The effectiveness of acceptance and commitment based therapy on social adjustment, mental turmoil and self-rupturing among people with transgender sexual disorder, Ethical Research, 2018; 9(1): 269.
 5. Hayes S. C., Levin M. E., Plumb-Vicarage J., Villatte J. L. and Pistorello J.. Acceptance and commitment therapy and contextual behavioral science: Examining the progress of a distinctive model of behavioral and Cognitive Therapy. Behavior Therap, 2013; 44: 180-196.
 6. Berkout O.V., Tinsley D., Flynn M.K.. A review of anger, hostility, and aggression from an ACT perspective. J Contextual Behavioral Science, 2019; 11: 34–43.
 7. Hayes S.C., Luoma J.B., Bond F.W., Masuda A., Lillism J.. Acceptance and commitment therapy: model, processes and outcomes. Behav Res Ther, 2006; 44 (1): 1-25.
 8. Hayes S.C., Levin M.E., Plumb-Vicarage J., Villatte J.L. Pistorello J.. Acceptance and commitment therapy and contextual behavioral science: Examining the progress of a distinctive model of behavioral and Cognitive Therapy. Behavior Therapy, 2013; 44: 180-196.
 9. American Psychiatry Association. Diagnostic and Statistical manual of mental disorder (5th Ed.). Washington, 2013. DC: Author.

10- Beck A.T.. Cognitive therapy for depression: theoretical reflection and personal thinkings. Psychology & society (Psihologìâ ì suspìlʹstvo), 2019;  1: 83-89.

 1. Coatworth J.M.. Therelation ship between social class and childrearing behaviors: Parents` perpective taking and value orientations. Journal of Marriage and Family, 2007; 59: 33-40.
 2. Davison T.E., Eppingstall B., Runci S., O'Connor D.W., A pilot trial of acceptance and commitment therapy for symptoms of depression and anxiety in older adults residing in long-term care facilities. Aging & mental health, 2016; 21 (7): 766-773.
 3. Muratori P., Levantini V., Manfredi A., Ruglioni L., Lambruschi F.. Parent training interventions for children and adolescents with aggressive behavioral problems. Parenting - Empirical Advances and Intervention Resources, 2018: 101-113.
 4. Shulman B., Dueck R., Ryan D., Breau G., Sadowski I., Misri S.. Feasibility of a mindfulness-based cognitive therapy group intervention as an adjunctive treatment for postpartum depression and anxiety. Journal of Affective Disorders, 2018; 235: 61-67.
 5. Sirota N.A., Moskovchenko D.V., Yaltonsky V.M., Makarova I.A., Yaltonskaya A.V.. Cognitive therapy of depressive ruminations. Neuroscience and Behavioral Physiology, 2020; 50 (1): 51-56.
 6. Yadavaia J. E., Hayes S. C., Vilardaga R.. Using acceptance and commitment therapy to increase self-compassion: A randomized controlled trial. J Contextual Behavioral Science, 2014; 3 (4): 248-257.
 7. Wetherell J.L., Liu L., Patterson T.L., Afari N., Ayers C.R., Thorp S. R., Petkus A. J.. Acceptance and commitment therapy for generalized anxiety disorder in older adults: A preliminary report. Behavior therapy, 2011; 42 (1): 127-134.
 8. Hopwood C.J., Malone J.C., Ansell E. B., Sanislow C.A., Grilo C.M., McGlashan T.H., et al. Personality assessment in DSM-5: empirical support for rating severity, style, and traits. J Pers Disord, 2011; 25 (3): 305-320.
 9. Herbert D., Forman E. M. New directions in cognitive behaviortherapy: Acceptance based therapies, chapter to appear in W.O’donohue, Je. Fisher, (Eds), cognitive behavior therapy: Applyingempirically supported treatments in your practice. Hoboken.NJ: Wiley, 2013
 10. Naeimi E., Mazaheri Z.. The Effect of Acceptance and Commitment Therapy (ACT) on Career Adaptability, Quarterly of Clinical Psychology Studies, 2017; 7(27): 159-178.
 11. Azizi S., Rasool Zade Tabatabaie K., Janbozorgi M.. Comparing the Efficacy of Acceptance and Commitment Therapy (ACT) with Cognitive-Behavioral Therapy (CBT) on Depression Taking into Account the Level of Psycho-Spiritual Development (Case Study), Quarterly of Clinical Psychology Studies, 2019; 9(35): 147-172.
 12. Rahmani F., Malmir T.. investigate the effectiveness of group training based on Acceptance and Commitment Therapy (ACT) on aggression and anxiety in patients with panic, Quarterly J Psychological Studies, 2018; 13(4): 141-156.
 13. A.Amanollahi, M., Zare Gh., Rajabi.. The effectiveness of acceptance and commitment therapy on acceptance and growth after break up in female students with break-up experience, Counseling Research & Developments, 2018; 16(64): 4-29.
 14. Agha Yousefi A., Alipour A., Sharif N.. Estimating Reliability and Validity of Index Personal well-being Scale - Cognitive Disability, J Exceptional Children, 2009; 9(2): 145.
 15. Kimiaye A., Shafi Abadi A., Delavar A., Sahebi A.. The comparision of effectiveness of Beck and Teasedale cognitive therapy and yoga exersise in the treatment of major depression, Studies in Education and Psychology, 2007; 7(2): 87.
 16. S. Rezaee Farahabadi M. A. Mazaheri S. Amiri H.. Talebi, The Effectiveness of Attachment-Based Intervention in Reducing Aggressive and Law-Breaking Behavior among Adolescent Girls, Journal of Family and Research, 2014; 11(3): 97.
 17. Yasaie Sokeh M., Abdollah Shafiabadi, Farzad V.. Comparison of the efficacy of acceptance and commitment group therapy (ACT) with mindfulness-based cognitive therapy (MBCT) on hemodialysis patients in terms of anxiety and depression, J Fundamentals of Mental Health, 2017; 19(78): 220-230.
 18. Sadatlarijani Z., Mohammadkhani P., Hasani F., Sepahmansour M., Mahmoodi GH.. A comparison of the Effectiveness of Mindfulness based cognitive therapy and Metacognitive therapy on depressive symptoms,positive and negative beliefs about rumination and experiential avoidance in students, Quarterly J Psychological Studies, 2014; 10(2): 27-50.
 19. Kahrizi SH., Taghavi M., Ghasemi R., Goodarzi M.A.. The effectiveness of mindfulness-based cognitive therapy (MBCT) on Depression, Anxiety and Somatic Symptoms in Asthma patients, Razi Journal of Medical Sciences, 2017; 24(154): 27-36.
 20. Yabandeh M.R., Bagholi H., Sarvghad S., Kouroshnia M.. Comparing the Effectiveness of Cognitive Behavioral Therapy with Acceptance and Commitment Therapy on Reduction of Social Anxiety Disorder Symptoms, J Psychological Models and Methods, 2019; 10(36): 177-196.
 21. Ghadampour E., Marmazipour Z., Ranjbordar M., Arman Aj, Pireinoldin S.,.The Effectiveness of Acceptance and Commitment-Based Therapy on g reduce Cognitive Conflicts and Negative Self-coming Thoughts, Iranian J Nursing Research, 2019; 14(59): 67-76.
 22. Izadi R., Neshatdust H., Asgari K., Abedi M.,.Comparison of the efficacy of Acceptance and Commitment Therapy and Cognitive-Behavior Therapy on symptoms of treatment of patients with obsessive- compulsive disorder, J Research in Behavioural Sciences, 2014; 12(1): 19-33.