بررسی رابطه خود تعیینی و خود کارآمدی نوجوانان دبیرستان‌های شیراز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه علوم تربیتی، واحد لامرد، دانشگاه آزاد اسلامی، لامرد، ایران. fdoodman@gmail.com,

2 کارشناسی ارشد روانشناسی و آموزش کودکان استثنائی، گروه روانشناسی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیت، دانشگاه علامه طباطبایی تهران، ایران (نویسنده مسئول).

3 کارشناسی ارشد مشاوره و راهنمایی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز، اهواز، ایران

چکیده

مقدمه: امروزه یکی از مهم‌ترین و اصلی‌ترین عوامل در تبیین رفتارهای انسانی، باورهای خودکارآمدی محسوب می‌شود. پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه خود تعیینی و خود کارآمدی نوجوانان دبیرستان‌های شیراز انجام شد.
روش پژوهش: روش پژوهش حاضر از نوع همبستگی بود. جامعه آماری  شامل دانش آموزان دبیرستانی مشغول به تحصیل ناحیه 4 شیراز در سال تحصیلی 96-97 بودند که از این تعداد 120 دانش‌آموز (80 دختر و 60 پسر) به روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چندمرحله‌ای انتخاب شدند. ابزار مورد استفاده در این پژوهش، پرسشنامه خودمختاری نوجوان نوم و خودکارآمدی عمومی شرر و همکاران بود.  برای تحلیل داده‌ها از رگرسیون خطی و چندگانه و آزمون تی گروه‌های مستقل با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 21 استفاده شد.
یافته ها: نتایج نشان داد که از طریق خود تعیینی می‌توان خودکارآمدی را پیش‌بینی کرد. متغیر هدف‌گرایی قادر به پیش‌بینی خودکار آمدی می‌باشد. همچنین  بین میانگین نمرات دختران و پسران در خودکارآمدی و خود تعیینی تفاوت معناداری مشاهده نشد.(5/0p< )
نتیجه گیری: بر اساس یافته ها باورهای افراد و خودکارآمدی آن‌ها برای انجام رفتار، قوی‌ترین پیش‌بینی کننده هستند و افراد دارای خودکارآمدی بالا در مقابل استرس‌ها خیلی برانگیخته نمی‌شوند و احساس آرامش می‌کنند و احتمال موفق شدن آن‌ها بیشتر می‌شود

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the relationship between self-determination and self-efficacy of high school adolescents in Shiraz

نویسندگان [English]

 • Parvaneh Doodman 1
 • Nastaran Dastgahi 2
 • Tahmineh Hoseini 3
1 PhD Student, Department of Educational Sciences, Lamerd Branch, Islamic Azad University, Lamerd, Iran. fdoodman@gmail.com
2 Master of Psychology and Education of Exceptional Children, Department of Psychology, Faculty of Psychology and Educational Sciences, Allameh Tabatabaei University, Tehran, Iran (Corresponding Author).
3 Master of Counseling and Guidance, Faculty of Humanities, Islamic Azad University, Ahvaz Branch, Ahvaz, Iran
چکیده [English]

Introduction: Another important factor in the nature of human behavior is self-efficacy beliefs. The present study aimed to investigate its relationship to you and the effectiveness of Shiraz high school adolescents.
Methods: The method of the present study was correlational. The statistical population included high school students studying in Shiraz District 4 in the academic year of 2018-2019, from which 120 students (80 girls and 60 boys) were selected by multi-stage cluster sampling. The instrument used in this study was the Nom adolescent autonomy and general self-efficacy questionnaire of Scherer. For data analysis, linear and multiple regression and independent group t-test were used using SPSS software version 21.
Results: The results showed that self-efficacy can be predicted through self-determination. The targeting variable is able to predict self-efficacy. Also, there was no significant difference between the mean scores of girls and boys in self-efficacy and self-determination (p <0.5).
Conclusion: Based on the findings, people's beliefs and their self-efficacy to perform behavior are the strongest predictors and people with high self-efficacy are not very aroused and stressed in the face of stress and are more likely to succeed.

کلیدواژه‌ها [English]

 • self
 • determination" self
 • efficacy" high school
 1. Rosnow R. L., Rosenthal R.. Effect sizes for experimenting psychologists. Canadian Journal of Experimental Psychology, 2003;57(3): 221-237.
 2. Bandura A.. Social cognitive theory: An agentic perspective. Annual Review of Psychology, 2001; 52: 1-26.
 3. Mohammadi Ramqani S., Yousefi F.. Relationship between self-efficacy and life satisfaction dimensions: The mediating role of academic burnout. Master Thesis, Department of Educational Psychology, Shiraz University, Faculty of Educational Sciences and Psychology, 2014
 4. Zajacova A., Lynch SM., Espenshade TJ.. Self-efficacy, stress, and academic success in college. J Res High Educ, 2005; 46(6): 677-706.
 5. Emamjomeh M.. Relationship between emotional intelligence and academic self-efficacy and goal orientation in the humanities and engineering students at Tehran University [Dissertation]. Tehran University, 2007
 6. Kurt T., Duyar I., Calik T.. Are we legitimating yet? A closer look at the casual relationship mechanisms among principal leadership, teacher self-efficacy and collective efficacy. J Manag Dev, 2011; 31(1): 71-86.
 7. Perez J.M. Effects of Self-Efficacy on Objective and Subjective Outcomes In Transactions And Disputes. International Journal of Conflict Management, 2011; 22(2): 170-189.
 8. Pajares F.. Self-Efficacy Beliefs, Motivation, and Achievement in Writing: A Review of The Literature. Reading and Writing Quarterly: Overcoming Learning Difficulties. 2002;19(2): 139-158.
 9. Ryan M., Deci L.. Intrinsic and extrinsic motivations: classic definitions and new directions. Contemp Educ sychol, 2000; 25(1): 54-67.
 10. Mogasha T.. Applicability of Constructivist Theory in Qualitative Educational Research. American International Journal of Contemporary Research, 2014; 4(7): 51-59.
 11. Pajares F., Schunk D.. Self – beliefs and school success: self-efficacy, self-concept, and school achievement. London, Ablex publishing, 2001: 239-266.
 12. Palmer W.. Simple, surprising, useful? Three questions for judging teaching methods. Pedagogy, 2003; 3(2): 285-287.
 13. Dincer A., Yesilyurt S., Takkac M... The Effects of Autonomy- Supportive Climates on EFL Learner’s Engagement, Achievement and Competence in English Speaking Classrooms. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 2012; 46: 3890-3894.
 14. Hassani F., Mohammadzadeh H.. Comparison of self-determined and controlled coaching style in satisfaction of the basic psychological needs of female students. 2nd National Conference on Applied Sciences of Sports and Health, Tabriz, Azerbaijan Shahid Madani University, 2016
 15. Mir Heydari S.A., Neyestani M.R.. Relationship between self-efficacy and academic satisfaction with academic achievement in the mathematics course of third grade students in the second year of high school in Isfahan in the academic year of 1992-93. Research in Curriculum Planning, 2015; 12 (2): 60-51.
 16. Hejazi G., Khezri Azar H., Amani J.. Student's perception of teacher support for English autonomy and self-efficacy: The mediating role of basic psychological needs. Journal of Teaching and Learning Studies, 2012; 4 (1): 50-29.
 17. Turgut M.. Academic self-efficacy beliefs of undergraduate mathematics education students. Acta Didactica Napocensia, 2013; 6(1): 33.
 18. Ojeda L., Flores L.Y. Navarro R. L.. Social Cognitive Predictors of Mexican American College Students’academic and Life Satisfaction. Available From, 2011
 19. Ramdass D., Zimmerman B.L.. Effects of self-correction strategy training on middle school student's self-efficacy, self-evaluation and mathematics division learning. Journal of Advanced Academics, 2008; 20: 18-41.
 20. Zimmerman B.L.. Effects of self-correction strategy training on middle school student's self-efficacy, self-evaluation and mathematics division learning. Journal of Advanced Academics, 2008; 20: 18-41.
 21. Noom J. M., Dekovic M., Meeus W.. Autonomy, attachment and psychosocial adjustment during adolescence: A double-edged sword? Journal of Adolescence,1999; 22: 771-783.
 22. Sherer M., Maddux J.E., Mercandante B., Prentice-Dunn S., Jacobs B., Rogers R.W.. The self-efficacy scales: Construction and validation. Psychological Reports, 1982: 51.
 23. Arabian H., Khodapnahi M., Heydari M., Sadeghpour S.. Investigating the relationship between self-efficacy beliefs on students' mental health and academic achievement. Journal of Psychology, 2004; 8 (4): 371-360.
 24. Jahani S.. The relationship between the level of awareness of life skills and self-efficacy beliefs in students of Shahid Beheshti University. Beheshti University Master Thesis, 2007