دوره و شماره: دوره 11، الف(ویژه جوانان) - شماره پیاپی 29، مقالات، شهریور 1400، صفحه 11-250