بررسی تاثیر رفتار درمانی عقلانی هیجانی بر پریشانی روانشناختی افراد مبتلا به اختلال اضطرابی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری روانشناسی بالینی ، دانشکده روانشناسی و علوم اجتماعی، دانشگاه ازاد اسلامی رودهن، رودهن. ایران. keynooshef@yahoo.com,

2 نویسنده مسئول: استادیار گروه روان شناسی، دانشکده روانشناسی وعلوم اجتماعی واحد رودهن، دانشگاه ازاد اسلامی، رودهن. ایران shahram.vaziri@gmail.com,

چکیده

مقدمه: خانواده به عنوان نخستین واحد اجتماعی، وظایف و کارکردهای متفاوتی در ارتباط با سلامت افراد بر عهده دارد و مکان اصلی یادگیری ارزش ها، هنجارها و شکل گیری کنش و تعاملات بین فردی است که دراین میان باورهای منطقی و غیرمنطقی از مهمترین عوامل انعطاف پذیری و آسیب پذیری در خانواده می داند .پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر رفتار درمانی عقلانی هیجانی بر پریشانی روانشناختی افراد مبتلا به اختلال اضطرابی صورت گرفت.
روش پژوهش: این پژوهش کاربردی و از نوع نیمه آزمایشی (به صورت پیش آزمون - پس آزمون با گروه کنترل) بود. جامعه پژوهش حاضر افراد با تشخیص اختلال اضطرابی مراجعه کننده به بیمارستان لقمان شهر تهران بود. پس از انتخاب آزمودنی ها با رعایت ملاکهای ورود ، 20 نفر انتخاب شده، به طور تصادفی در دو گروه (رفتار درمانی عقلانی هیجانی و گروه کنترل) به طور مساوی (هرگروه 10 نفر) قرار گرفتند. برای اجرای این پژوهش، طرح آزمایشی پیش آزمون- پس آزمون با استفاده از مقیاس افسردگی اضطراب استرس (DASS )اجرا شد و گروه آزمایش تحت سه ماه(هر هفته یک جلسه دو ساعته) بود.
یافته ها: نتایج با روش تحلیل کوواریانس تحلیل شد. نتایج نشان داد مداخله رفتاردرمانی عقلانی هیجانی به طور معناداری در پریشانی روانشناختی(اضطراب(05/0=p، 552/5=F)،افسردگی (05/0=p،880/1= F) واسترس(05/0=p،232/2= F)   بیماران مؤثر واقع شد.
نتیجه گیری: رفتاردرمانی عقلانی هیجانی با کمک به مراجع در جهت بازشناسی وسیع تر باورهای غیر منطقی خود و کاستن از اضطراب(سرزنش خود) و خصومت(سرزنش کردن دیگران و جهان) باعث کاهش مشکلات روانشناختی آنان می شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Investigation on the Effect of Rational Emotive Behavior Therapy on Reduction of Anxiety, Depression, and Distress in People with Anxiety Disorder in the age of Corona

نویسندگان [English]

 • Keynoosh Kashef Keyvan 1
 • Shahram Vaziri 2
1 PhD Student of Psychology, Department of Psychology, Islamic Azad University, Roudehen Branch, Roudehen, Iran. keynooshef@yahoo.com,
2 Corresponding Author: Assistant Professor of Psychology, School of Psychology and Social Sciences, Rouden Branch, Islamic Azad University, Rouden. Iran. shahram.vaziri@gmail.com,
چکیده [English]

Introduction: This study aimed to investigate the effect of rational emotive behavior therapy (REBT) on the reduction of anxiety, depression, and distress in people with an anxiety disorder. Methods: The present study was applied and quasi-experimental in terms of the method (consisting of pre-test, post-test, and control group). The population of this study consisted of people with anxiety disorder referred to Loghman Hospital in Tehran. 20 people who were selected as participants based on the inclusion criteria, were randomly divided into two groups (i.e., REBT and control groups) equally (10 people in each group). Experimental pretest and posttest were performed using the Depression Anxiety Stress Scale and the participants in the experimental group underwent the experiment for three months (a two-hour session per week). The results were analyzed using the analysis of covariance.
Results: The results showed that REBT intervention was significantly effective in reducing patients' distress, depression, and anxiety.
Conclusion: REBT can be effective in reducing patients’ psychological problems by helping them recognize their irrational beliefs better and reducing their anxiety (self-blame) and hostility (blaming others and the universe).

کلیدواژه‌ها [English]

 • Distress" Depression" Rational Emotive Behavior Therapy (REBT)
 1. References

  1. Norton P. J.. Depression Anxiety and Stress Scales (DASS-21): psychometric analysis across four racial groups. Anxiety, Stress & Coping, 2007; 20: 253–265.
  2. American Psychiatric Association. Diagnostic and statistical manual of mental disorders.5th edition. Washington D.C: Author ;2013
  3. Iqbal N., Dar K. A. Negative affectivity, depression, and anxiety: Does rumination mediate the links? Journal of Affective Disorders, 2015; 181: 18-23.
  4. Laceulle O.L., Marcel A.G. van Aken , M. A. G. , Ormel .J. Esther Nederhof E.. Stress-sensitivity and reciprocal associations between stressful events and adolescent temperament. Personality and Individual Differences, 2015; 81: 76-83.
  5. Prochska JN.. Theories of psychotherapy. Trans. Seyed Mohammadi. Tehran: Roshd Publisher.2008
  6. Shahandeh M., Safarzadeh S.. Evaluation of the effectiveness of rational-emotional therapy on reducing anxiety. Journal of Isfahan Medical School, 2010 ;28 .108: 310-315.
  7. David D.. Rational emotive behavior therapy. New York: Oxford University Press. David, D., Lynn S.J., Ellis A.. Rational and irrational beliefs: Research, theory, and clinical practice. Oxford: Oxford University Press, 2014
  8. David D., Lynn S.J.. Ellis A.. Rational and irrational beliefs: Research, theory, and clinical practice. Oxford: Oxford University Press, 2010
  9. Dryden W., Branch, R.. The fundamental of rational emotive behavior therapy. London: Wiley; 2008.
  10. Vîslă A., Flückiger C., Grosse Holtforth M., David D.. Irrational beliefs and psychological distress: A meta-analysis. Psychotherapy and Psychosomatics, 2016 ;85(1): 8–15.
  11. Culhane E., Watson P.J.. Alexithymia, irrational beliefs, and the rational-emotive explanation of emotional disturbance. Journal of Rational-Emotive and Cognitive Behavior Therapy, 2003;21:57–73.
  12. DiGiuseppe R., Leaf R., Gorman B., Robin M.W.. The development of a measure of irrational/rational beliefs. Journal of Rational-Emotive & Cognitive-Behavior Therapy, 2018; 36(1): 47-79.
  13. Mayhew R., Edelmann R .J. Self-esteem irrational beliefs and coping strategies in relation to eating problems in a non-clinical population. Personality and Individual Differences, 1989; 10(5): 581–584.
  14. Caserta D.A., Dowd E.T., David D Ellis A.. Rational and irrational beliefs in primary prevention and mental health. In D. David, S. J. Lynn, A. Ellis (Eds.), Rational and irrational beliefs: Research, theory and clinical practice, 2010: 173–194.
  15. Balkıs M. Duru E.. The Protective Role of Rational Beliefs on the Relationship Between Irrational Beliefs, Emotional States of Stress, Depression and Anxiety. Journal of Rational-Emotive & Cognitive-Behavior Therapy, 2018: 1-17.
  16. Buschmann T., Horn R. A., Blankenship V. R., Garcia Y. E., Bohan K.B.. The Relationship Between Automatic Thoughts and Irrational Beliefs Predicting Anxiety and Depression. Journal of Rational-Emotive & Cognitive-Behavior Therapy, 2018;36(2): 137-162.
  17. Wood A.G., Barker J., Turner J.. Developing performance using rational emotive behavior therapy (REBT): A case study with an elite archer. The Sport Psychologist, 2017 ;31(1): 78-87.
  18. Oltean R., Hyland P., Vallières F. David D.O.. An empirical assessment of REBT models of psychopathology and psychological health in the prediction of anxiety and depression symptoms. Behavioral and Cognitive Psychotherapy, 2017; 45(6): 600-615
  19. Eifediyi G., Ojugo A., Aluede O.. Effectiveness of rational emotive behavior therapy in the reduction of examination Anxiety among secondary school students in Edo State, Nigeria. Asia Pacific Journal of Counselling and Psychotherapy, 2017: 1-16.
  20. Beck A.. The evolution of the cognitive model of depression and its neurobiological correlates. American Journal of Psychiatry, 2008; 165: 969–977.
  21. Ashayeri H., Hooman H.. The effectiveness of desensitization treatments through eye movement and reprocessing, drug therapy and cognitive therapy in reducing anxiety symptoms, Psychological Research, 2009;1 (3):51-63.
  22. Antony M., Bieling P.J., Cox B.J., Enns M.W., Swinson, R.P. Psychometric properties of the 42-item and 21-item versions of the Depression Anxiety Stress Scales in clinical groups and a community sample. Psychological assessment, 1998;10(2): 176.
  23. Dobson ET., Strawn J.R.. Placebo response in pediatric anxiety disorders: implications for clinical trial design and interpretation. Journal of child and adolescent psychopharmacology, 2016; 26(8): 686-693.
  24. Trip S., Vernon A., McMahon J.. Effectiveness of rational-emotive education: a quantitative meta-analytical study. Journal of Cognitive and Behavioral Psychotherapies, 2007; 7(1): 81–93.
  25. Dryden W.. First steps in using REBT in life coaching: 2011
  26. Connor K.M., Davidson J.R.. Development of a new resilience scale: The Connor‐Davidson resilience scale (CD‐RISC). Depression and anxiety, 2003;18(2): 76-82.