پیش‌بینی خودمتمایزسازی بر اساس مدل های ارتباطی خانواده و تیپ‌های شخصیتی زنان متاهل

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 نویسنده مسئول: کارشناس ارشد مشاوره توانبخشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان، قوچان، مشهد. Email: samirasheyda@gmail.com

2 کارشناس ارشد روانشناسی بالینی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تربت جام، تربت جام، ایران Mrrazi67@gmail.com,

3 کارشناس ارشد روانشناسی بالینی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تربت جام، تربت جام، ایران Eforoughi69@gmail.com

4 استادیار، گروه مشاوره و روانشناسی، واحد قوچان، دانشگاه آزاد اسلامی ، قوچان، ایران

چکیده

مقدمه: یکی از مشکلات افراد بعد از ازدواج، خودمتمایزسازی پایین آنهاست، بطوری که این افراد هنوز به طور عاطفی برای روابط صمیمی جهت دستیابی به بلوغ بهینه با دیگران مشکل دارند. هدف پژوهش حاضر، پیش­بینی خودمتمایزسازی بر اساس مدل های ارتباطی خانواده و تیپ­های شخصیتی زنان متاهل بود.
روش پژوهش: جامعه آماری این پژوهش شامل همه زنان متاهل مراجعه­کننده به فرهنگسرای شهرداری شهر مشهد در سال 1399 بود، که حدود 460 نفر بودند. روش نمونه­گیری پژوهش در دسترس و بر اساس جدول کرجسی و مورگان تعداد 210 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. نمونه مورد نظر به سه پرسشنامه مدل های ارتباطی خانواده ریتچی و فیتزپاتریک، فرم تجدیدنظر شده پرسشنامه پنج عاملی شخصیت نئو و خودمتمایزسازی (DSI) پاسخ دادند. به منظور تحلیل داده‌ها در این پژوهش از شاخص‌های آمار توصیفی و آمار استنباطی ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندمتغیره استفاده شد.
یافته­ ها: نتایج حاکی از آن بود که بین مدل­های ارتباطی خانواده و تیپ­های شخصیتی با خودمتمایزسازی در زنان متاهل رابطه وجود دارد. در واقع مدل ارتباطی گفت و شنود خانواده (001/0P< )، برون گرایی، باز بودن و سازگاری (05/0P< )  با خودمتمایزسازی در زنان متاهل، رابطه مثبت و معناداری دارند. دو مدل ارتباطی همنوایی و شخصیت روان رنجور با خودمتمایزسازی دارای رابطه منفی و معناداری دارند. همچنین از بین مدل­های ارتباطی خانواده و تیپ­های شخصیتی، ابعاد همنوایی و گفت و شنود، باز بودن، سازگاری و باوجدان بودن، خودمتمایزسازی را پیش­بینی می­کنند، اما روان­رنجور خویی و برون­گرایی قابلیت پیش­بینی معنادار خودمتمایزسازی را نداشتند.
نتیجه ­گیری: با توجه به نتایج پژوهش می­توان چنین برداشت نمود که زنان متاهلی که همنوایی و گفت و شنود بیشتری در خانواده آنها وجود دارد، همچنین گشودگی، سازگاری و باوجدان بودن بیشتر در آنها دیده می­شود، به احتمال بیشتری خودمتمایزسازی داشته­ اند. لذا مدل­های ارتباطی مطلوب در خانواده و تیپ­های شخصیتی سازگارانه­ تر افراد، با خودمتمایزسازی بیشتر افراد همراه خواهد بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Predicting self-differentiation based on family communication models and personality types of married women

نویسندگان [English]

 • Samira Sheyda 1
 • Davood Razairoodi 2
 • Elnaz Froughi 3
 • Shahed Masoudi 4
1 Corresponding author, Master of Rehabilitation Counseling, Islamic Azad University, Quchan Branch, Quchan, Mashhad. Email: samirasheyda@gmail.com
2 Master of Clinical Psychology, Islamic Azad University, Torbat-e Jam Branch, Torbat-e Jam, Iran, Mrrazi67@gmail.com
3 Master of Clinical Psychology, Islamic Azad University, Torbat-e Jam Branch, Torbat-e Jam, Iran Eforoughi69@gmail.com
4 Assistant Professor, Department of Counseling and Psychology, Qochan Branch, Islamic Azad University, Qochan, Iran
چکیده [English]

Introduction: The aim of this study was to predict self-differentiation based on family communication models and personality types of married women
Method: The statistical population of this study includes all women in Mashhad. Among the married women who referred to the municipal cultural centers, which were about 460 people, which were by cluster sampling method and based on Krejcie and Morgan table 210 People were selected as a sample. They answered three questionnaires of family communication models, personality types and self-differentiation. In order to analyze the data of this study, descriptive statistics of mean and variance and inferential statistics of Pearson correlation coefficient and regression were used
Results: The results showed that there is a relationship between family communication models and personality types with self-differentiation in married women. In fact, the communication model of family dialogue, extraversion, openness and adaptation to self-differentiation in married women have a positive and significant relationship.
Conclusion: The two communication models of conformity and neurotic personality have a negative and significant relationship with self-differentiation. Also, among the communication models of family and personality types, the dimensions of conformity and dialogue, openness, adaptability and conscientiousness predict self-differentiation, but neuroticism and extroversion are predictable. They do not have a meaningful nose of self-differentiation.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Family communication models" Personality types" Self
 • differentiation
 • References:

  • Khamseh, A..New strategies in couple therapy.Dear Publications; 2010: 75-86.
  • Talebi, M;Ghobari Bonab, B.Determining self-differentiation, emotional intelligence and marital satisfaction in counseling centers in Shahroud.Women and Family Studies; 2014; 5 (18): 15-32. [Persian]
  • Chung H., Gale J.. Family Functioning and Self Differentiation: A Cross-Cultural Examination. Springer Science Journal, 2010; 54:19-33.
  • Likcani, A.. Differentiation an intimate partner violence. Dissertation for Doctor of Philosophy. College of Human Ecology, Kansas State University, 2014: 126-131.
  • Sadati S.E., Mehrabizadeh Honarmand M. Sudani M..The causal relationship between differentiation, neuroticism and generosity with marital boredom mediated by marital conflict.Family Psychology, 2016; 1: 68- 55. [Persian]
  • Latifian M. Fakhari N.. The role of mediating self-differentiation in relation to family communication patterns and mental health.Cultural and Educational Quarterly of Women and Family, 2016; 8: 91-76. [Persian]
  • Malouff JM., Thorsteinsson EB. Schutte NS.. The Relationship Between the Five-Factor Model of Personality and Symptoms of Clinical Disorders: A Meta-Analysis. Psychopathology and Behavioral Assessment; 2011; 27(2): 101-14.
  • Donnellan B.M. Conger D.. Bryant C.. The Big Five and enduring marriages. Research in Personality, 2004; 38: 481-504.
  • Bidram M., Bani Asadi H., Rahmati A.. Relationship between communication patterns and personality traits of couples with marital adjustment and marital satisfaction.Master Thesis.Kerman Shahid Bahonar University, 2016:49-56. [Persian]
  • Koerner A.F. Fitzpatrick M.A.. Communication in intact families. In A. Vangelisti (Ed.), Handbook of family communication. Mahwah, NJ: L. Erlbaum Associates, 2009:242-256.
  • Nardo C.. Individual differences in two emotion regulation processes: implications for affect, relationships, and well-being. personality and social psychology, 2011; 85(2): 348.
  • Schwartz J.P. Thigpen S.E. Montgomery J.K.. Examination of emotional processing parenting styles and differentiation of self. The Family Journal, 2015; 14: 41-48.
  • Askari S., Rashidi A., Naghshineh T., Sharifi S..Relationship between family communication patterns and self-differentiation with quality of life of women seeking divorce.The Rise of Psychology, 2017; 4 (11): 112-87. [Persian]
  • Grossi M.T.. Investigating the relationship between five-factor model of personality and job satisfaction in the employees of Tabriz Tractor Manufacturing Factory.Journal of Psychological Achievements (Educational Sciences and Psychology), 2009; 4 (2): 128-113. [Persian]
  • Hashemi L., Latifian M..Predicting normal and neurotic perfectionism of girls by the dimensions of maternal perfectionism and family communication patterns.Journal of Family Studies, 2014; 8 (32): 405- 425. [Persian]
  • Rezaian H.,Masoumi S. Hassanian S..Examining and comparing self-differentiation, communication patterns and sexual satisfaction in divorced and normal couples.Two Quarterly Journal of Applied Consulting, 2019; 7 (2): 17- 32. [Persian]
  • Costa E.. The Relationship Between Family Communication Patterns and Self-Concept with Self-differentiation in Married Women. Family Communication, 2012; 16 (9): 91-104.
  • Elgeray, G.A., Pits B.. The relationship between self-differentiation and communication patterns and personality traits. Personality and social psychology, 2020; 85(2): 348.
  • Goldenberg E., Goldenberg A..Family Therapy.Translated by Hamid Reza Hosseinshahi Barvati, Siamak Naqshbandi and Elham Arjmand,Psychic Publications, 2019
  • Schwartz J.P., Thigpen S.E., Montgomery J.K., Examination of emotional processing parenting styles and differentiation of self. The Family Journal, 2015; 14: 41-48.
  • Sepehri S., Pakdaman S..Family communication patterns and conflicts between children and parents.Journal of Psychiatric Methods and Models, 2010; 1 (2): 75- 83. [Persian]
  • Drake J.R.. Differentiation of Self Inventory –Short Form: Creation & Initial Evidence of Construct Validity. Doctoral Thesis. University of Missouri-Kansas City, 2013:77-84.
  • Bakhshaish A..Investigating the relationship between general health and personality types with job satisfaction of Yazd Health Center staff.Journal of School of Paramedical Sciences, Tehran University of Medical Sciences, 2015; 7 (1): 55-42. [Persian]