نقش شاخص‌های والدگری ازدواج بر رضایت زناشویی فرزندان: یک پژوهش کیفی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، روانشناسی تربیتی، واحد ساوه، دانشگاه آزاد اسلامی، ساوه، ایران. Hamyar.khanevade@gmail.com,

2 استادیار، گروه روانشناسی، دانشکده علوم انسانی، واحد ساوه، دانشگاه آزاد اسلامی، ساوه، ایران(نویسنده مسئول). hnamvar@iau-saveh.ac.ir

3 استادیار، گروه جامعه شناسی، دانشکده علوم انسانی، واحد تهران شرق، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

مقدمه: والدین مسئولیت اصلی پرورش اخلاقی، اجتماعی، عاطفی و فرهنگی فرزندانشان را بر عهده ‌دارند و باید در نظر بگیرند که روزی فرزندان زندگی مستقل خواهند داشت. پژوهش حاضر به منظور بررسی نقش شاخص‌های والدگری ازدواج بر رضایت زناشویی فرزندان انجام شد.
روش پژوهش: این پژوهش به روش کیفی، با شیوه تلفیقی و استفاده از مطالعات اسنادی و مطالعات میدانی (مصاحبه) انجام شده است که درآن 16 مصاحبه نیمه ساختار یافته به شیوه نمونه‌گیری قضاوتی و داوطلبانه انتخاب شدند. برای بررسی محتوای مصاحبه‌های صورت گرفته، مفهوم‌سازی و استخراج مقوله‌ها از روش استراس و کوربین استفاده شد.
یافته ها: در این مطالعه، 90 کد در زوجین دارای رضایت زناشویی و 83 کد در زوجین دارای عدم رضایت، 14 مقوله فرعی و 5 مقوله اصلی (آموزشی، روانی، اجتماعی، اخلاقی، فرهنگی) شناسایی شدند.
نتیجه گیری: تجزیه و تحلیل داده‌ ها نشان داد که والدین جهت ایجاد رضایت زناشویی در زندگی آینده فرزندان خود باید به چهارده مقوله شناسایی شده توجه کنند. شاخص‌ های والدگری ازدواج می ‌تواند به والدین، زوجین و درمانگران کمک کند که از آنچه رفتارهای کارآمد و مناسب در راستای والدگری ازدواج است آگاه تر شوند و در نتیجه از این معیارها برای ازدواج موفق‌تر و ایجاد رضایت زناشویی استفاده نمایند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Role of Marriage Parenting Indicators on Marital Satisfaction of Children: Qualitative Research

نویسندگان [English]

 • Fatemeh Farshisobhkhiz 1
 • Hooman Namvar 2
 • Zahra Zare 3
1 PhD student, Educational Psychology, Saveh Branch, Islamic Azad University, Saveh, Iran. Hamyar.khanevade@gmail.com,
2 Assistant Professor, Department of Psychology, Saveh Branch, Islamic Azad University, Saveh, Iran (Corresponding Author). hnamvar@iau-saveh.ac.ir
3 Assistant Professor, Department of Sociology, East Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran. Zzare@iauet.ac.ir
چکیده [English]

Introduction: Parents have the primary responsibility for the moral, social, emotional, and cultural upbringing of their children, and they must consider that one day their children will have an independent life. The present study was conducted to investigate the role of marital parenting indices on children''s marital satisfaction.
Methods: This qualitative research has been done by combined method and using documentary studies and field studies (interviews) in which 16 semi-structured interviews were selected by judgmental and voluntary sampling. The Strauss and Corbin methods were used to examine the content of the interviews, conceptualize and extract the categories. 90 codes in couples with marital satisfaction and 83 codes in couples with dissatisfaction, 14 sub-categories and 5 main categories (educational, psychological, social, moral, cultural) were identified.
Conclusion: Data analysis showed that parents should pay attention to the fourteen identified categories in order to create marital satisfaction in their children''s future lives. Marital Parenting Criteria Can help parents, couples, and therapists become more aware of what constitutes effective and appropriate parenting behaviors, and thus use these criteria for a more successful marriage and marital satisfaction.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Marital Parenting Indices" Marital Satisfaction" Qualitative Method
 1. Sadeghi M., Fatehizadeh M., Ahmadi S.A, Bahrami F., Etemadi O.. "Development of a healthy family model by exploratory mixed research method", Family Psychology Quarterly, Salawal, 2015; 1: 29-40.
 2. Asadi M., Mansoorian Y., Nazari A.M.. Explaining the characteristics of parents and the lack of adolescents in the examples of Iranian families: a qualitative study", Quarterly Journal of Health Education and Promotion, Third Year, 2015; 3: 231-219.
 3. Dai L., Wang .L. "Review of Family Functioning". Open Journal of Social Sciences, 2015; 3(2): 134-141.
 4. Khaksar M.. The Effectiveness of Pre-Marriage Education on the Restrictive Beliefs of Choosing a Husband and Waiting for Marriage, 2016.
 5. Shah Siah M., Bahrami F., Etemadi O., Mohebbi S.. "The effect of sex education on improving marital satisfaction of couples in Isfahan", Health System Research Quarterly, 2010; 6: 690-679.
 6. Miri M., Miri M.R., Sharifzadeh Gh., Masri M.. "The effect of marital relationship enrichment training on marital satisfaction of female primary school teachers in 2012", New Care, Eleventh. 2010; 3: 177-185.
 7. Monadi M. Sociological Introduction to Sociability, Tehran: Jeyhun Publications, First Edition, 2008.
 8. Kaplan P.S.. Developmental Psychology (The Adventurous Journey of a Child), translated by Mehrdad Firoozbakht, Tehran: Rasa Publications, seventh edition, 2016.
 9. Zandan J.V.. Developmental Psychology, translated by Hamzeh Ganji, Tehran: Savalan Publications, 18th edition, 2020.
 10. Segrin C., Talor M E., Altman J.. "Social cognitive mediators and relational outcomes associated with parental divorce."Journal of Social and Personal Relationship, 2005; 22(3): 361-377.
 11. Seif A .A.. Behavior change and behavior therapy, Tehran: Doran Publications, 28th edition, 2020.
 12. Minochin S.. Family and family therapy. Translation: Baqer Sanaei, Tehran: Amirkabir Publications, 13th edition, 2019.
 13. Lennick D., Kiel F.. Moral Intelligence: Enhancing Business Performance and Leadership Success. Upper Saddle River. NJ: Person Eduction Wharton School, 2005.
 14. Borba M.. Cultivation of moral intelligence, translated by Firoozeh Kavousi. Tehran: Javaneh Roshd Publications, Fourth Edition, 2018.
 15. Babaei M.. "Predicting Marital Satisfaction Based on Emotional Intelligence and Creativity", Quarterly Journal of Applied Research in Counseling, 2015; 8: 85-101.
 16. Besharat M.A., Rafi Zadeh B.. "Predicting Gender Satisfaction Levels of Incompatibility Based on Occupational Variables, Commitment, Intimacy and Sexual Orientation" Family Psychology, 2016; 1: 31-46.
 17. Dehghan Sh.. The role of individualism and collectivism of spouses in predicting marital satisfaction with the moderating role of happiness path, Master Thesis in Psychology, Ferdowsi University of Mashhad, 2016.
 18. Rajamand S., Khosravi M.. "The Impact of Reality Therapy approach on Problem Solving Skills and Marital Intimacy among Couples in Isfahan."International Journal of Psychology and Behavioral Sciences, 2017; 7(4): 107-109.