شناسایی عوامل خطرساز پایداری ازدواج در فرهنگ ایرانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مشاوره، گروه مشاوره ، واحد اراک ، دانشگاه آزاد اسلامی ، اراک ، ایران a_kiany_m@yahoo.com

2 ویسنده مسئول) استاد گروه مشاوره دانشکده روان شناسی وعلوم تربیتی دانشگاه خوارزمی تهران،ایران و استاد گروه مشاوره، ، دانشگاه آزاد اسلامی ، اراک، ایران . navabinejad93@gmail.com

3 استاد مرکز تحقیقات علوم رفتاری، دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج)، تهران، ایران. kh_ahmady@yahoo.com

4 دانشیارگروه روان شناسی، واحد اراک ، دانشگاه آزاد اسلامی ، اراک ، ایران. davoodtaghvaei@yahoo.com

چکیده

مقدمه: ازدواج از مهمترین و اساسی‌ترین روابط انسانی بوده و اولین واحد برای روابط خانوادگی و پرورش نسل بعدی می‌باشد از طرفی نادیده‌گرفتن عوامل خطرساز موجب کاهش رفاه زوجین و افزایش تعارضات زناشویی می‌شود. به همین دلیل مطالعه حاضر با هدف شناسایی عوامل خطرساز پایداری ازدواج بر روی 318 نفر از افراد متاهل شهر تهران صورت پذیرفت.
روش‌ پژوهش: این مطالعه از نوع آمیخته (کیفی -کمی) بود و در بخش کیفی از رویکرد تحلیل محتوا و مرورمنابع وادبیات پژوهش های ده سال اخیر و در بخش کمی داده های جمع آوری شده با استفاده از روش توصیفی و همبستگی پیرسون و تحلیل عاملی تاییدی با استفاده از نرم افزار 24 AMOS تجزیه و تحلیل شدند. افراد گروه نمونه بادرنظرگرفتن معیار های ورودی و به صورت نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند.
یافته‌ها: نتایج تحقیق نشان می‌دهد که گویه‌های چک لیست خطرساز ازدواج که در بخش کیفی شناسایی شده بودند و از توان قابل قبول برای سنجش عوامل و مؤلفه های فرهنگی، اجتماعی و اقتصاد، خانواده مبداء، شخصیتی، کفایت عقلانی، مهات‌های مالی، جنسی/ زناشویی ،مهارتهای ارتباطی ومسایل فرزندآوری و تربیت فرزند برخوردارند.
نتیجه‌گیری: شناخت بهتر عوامل خطرساز در ازدواج پایدار هم می‌تواند به شکل‌گیری یک رابطه پایدار و رضایت بخش کمک کند و هم از بروز آسیب های فردی و اجتماعی به ویژه معضل طلاق در جامعه پیشگیری نماید. لذا نتایج این مطالعه می‌تواند برای متخصصان و مشاوران حوزه ازدواج و خانواده مفید باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identifying risk factors for marriage stability in Iranian culture

نویسندگان [English]

 • Ardeshir Kiyani 1
 • SHookooh Navvabinejad 2
 • KHodabakhsh Ahmadi 3
 • Davood Tghvaie 4
1 PhD Student in Counseling, Department of Counseling, Arak Branch, Islamic Azad University, Arak, Iran: a_kiany_m@yahoo.com
2 Responsible author) Professor of Counseling Department, Faculty of Psychology and Educational Sciences, Kharazmi University, Tehran, Iran, and Professor of Counseling Department, navabinejad93@gmail.com, Islamic Azad University, Arak, Iran
3 Professor of Behavioral Sciences Research Center, Baqiyatallah University of Medical Sciences, Tehran, Iran. kh_ahmady@yahoo.com
4 Associate Professor, Department of Psychology, Arak Branch, Islamic Azad University, Arak, Iran. davoodtaghvaei@yahoo.com
چکیده [English]

Introduction: Marriage is one of the most important and basic human relationships and is the first unit for family relationships and the upbringing of the next generation. On the other hand, ignoring risk factors reduces the well-being of couples and increases marital conflicts. For this reason, the aim of this study was to identify the risk factors for marital stability on 318 married people in Tehran.
Methods: This study was of mixed type (qualitative-quantitative) and in the qualitative part of the content analysis approach and reviewing sources and literature of the last ten years and in the quantitative part of the data collected using descriptive method and Pearson correlation and confirmatory factor analysis using software AMOS24 were analyzed. The members of the sample group were selected based on the input criteria and by available sampling.
Results: The results show that the risk checklist items of marriage that were identified in the qualitative section and the acceptable ability to assess cultural, social and economic factors and components, family of origin, personality, intellectual adequacy, financial skills, sex / marriage, skills They have communication and issues of childbearing and child rearing
Conclusion: Better understanding of the risk factors in a stable marriage can both help to form a lasting and satisfying relationship and prevent individual and social harms, especially the problem of divorce in society. Therefore, the results of this study can be useful for experts and counselors in the field of marriage and family

کلیدواژه‌ها [English]

 • Iranian culture" marriage stability" risk factors
 1. References:

  1. The Holy Quran
  2. Carr A.. Family therapy and systemic interventions for child‐focused problems: the current evidence base. Journal of Family Therapy, 2019Apr; 41(2):153-213.
  3. Goldberg P., Peterson B., Rosen K., Sara M. Cybersex: The impact of a contemporary problem on the practices of marriage and family therapists. Journal of Marital and Family Therapy. 2008(38)
  4. 4. Girgis S., George R., Anderson R.T.. What is Marriage? Harvard Journal of Law and Public Policy, 2010; 34(1): 245-287
  5. www.sabteahval.ir
  6. Bramlet, M.D. Mosher W.D.. First marriage dissolution, divorce and remarriage: United States. Hyattsville, M.D: National center for health statistics.2010

  7 Ghezelsfloo M., Hashemi S.. Predictors of Marriage Instability. Quarterly Journal of Applied Counseling. Shahid Chamran University of Ahvaz 2018;8(1) :1-18

  1. Akhavisamarin Z., Zahrakar K., Mohsenzadeh F., Ahmadi K.. Investigating the Underlying Factors of Divorce in the Socio-Cultural Context of Tehran. Cultural and Educational Quarterly of Women and Family, 2018;12(40) :105-126
  2. Reihani R., Soleimanian A., Nazifi. Predicting Marriage Instability Based on Emotional Regulation Skills and Identity Styles Journal of Clinical Psychology Research and Counseling, 2016; 6(1):60-76
  3. Zareaan M.. Meta-analysis of factors affecting divorce. A review of studies recorded in the last decade. Journal of Women's Research Institute, 2017;16(61):135-149
  4. Akbari H., Rafia T.. Premarital counseling, theories and application by introducing the approach of risk factors risk factors. First Edition Bot Publications, 2016.
  5. Cheung M.. Across-cultural comparison of gender factors contributing to long-term marital satisfaction: A narrative analysis. Journal of Couple and Relationship Therapy, 2005; 4(1): 51-78
  6. Tabachnick, B.G., Fidell L. S.. Using multivariate statistics Boston: Allyn and Bacon, 2013.
  7. Soleimanian A.. The study of the effect of irrational thoughts based on cognitive approach on marital dissatisfaction. Master Thesis in Counseling. Tehran Kharazmi University, 1995
  8. Mahdavian F.. The effect of relationship education on marital satisfaction and psychological selature. Master Thesis of Tehran Institute of Psychiatry, 1998
  9. Sanaei B., Barati T.. Assessment scales for Family and Marriage. Tehran. Besat Publication 2000.
  10. Sanaei B.. Measures of family and marriage. Tehran. Besat Publications2009
  11. Tabachnick B.G., Fidell, L. S.. Using multivariate statistics (5 th ed.). Boston: Allyn and Bacon, 2007
  12. Bowen M.. Family therapy in clinical practice. New York: Aronson. 1978
  13. Car A. Family therapy: concept, process and practice. London: Wiley. 2006
  14. Eftekhari N., Ahmadi K.. Determining the role of factors of main family strength, differentiation, commitment and responsibility in marital satisfaction and marital, 2018
  15. Margasinski A.. Rodzina alkoholowa uzaleznionym leczeniu. Krakow: Oficyna Wydawnicza Impuls, 2010
  16. Ahmadi, Kh. Family health indicators in the Islamic and Iranian model of progress. Publications of the model of progress. First edition. 2016
  17. Hatami Varzaneh A, Ismaeili M, Farahbakhsh K, Borjali A. Presenting a model of stable and satisfied marriage. Journal of Family Counseling and Psychotherapy2016; 6(1); 120-149
  18. Moghaddamzadeh A, sadat alavi T, Mazaheri M A, Hejazi Moghari A, Salehi K, afrooz GH. Representation of individual factors affecting the probability of divorce: A phenomenological study2018;8(2):115-146
  19. Lashari S. Environmental and Personal Factors as Predictors of Material Adjustment – an Investigation in Pakistani Context. International Seminar on Generating Knowledge Through Research, UUM-UMSIDA, University Utara Malaysia, Malaysia, 2016:25-27
  20. O’leary K. D, Smith D. A. Marital interactions. Annu. Rev. psychology.1991; (42)191-212.
  21. Larson J.H, Holman T.B. Premarital predictors of marital quality and stability. Family Relations, 1994;(43)228 -237.
  22. Gholizadeh A, Bankipour Fard A, Masoudinia Z. Qualitative study of the experiences of divorced men and women from the cultural factors underlying divorce. Journal of Applied sociology 2015;26(1):39-64
  23. Glasser W. Choice theory A new psychology of personal freedom. New York: HarperCollins. 1998
  24. Pasandideh A. Marital Satisfaction. Qom. Dar al-Hadith Publishing Organizatio2012
  25. Træen B , Stulhofer A, Janssen E, Carvalheira AA, Hald GM, Lange T, Graham C. Sexual activity and sexual satisfaction among older adults in four European countries. Archives of sexual behavior. 2019:Apr 1;48(3):815-29.
  26. Ahmadi N. Sociological study of relations outside the framework. Master Thesis in Women Studies. University of Tehran 2012
  27. Shirdel M. Factors in the tendency of married men and women to have illicit sex. Journal of Social Welfare 2007;6(22):133-148
  28. Faghipour M.. The effect of a preventive program based on cognitive-behavioral approach on marital adjustment. Journal of Women and Health2010;1(3):13-24
  29. Rick S.I, Small D. A, Finkel E. J. Fatal (fiscal) attraction: Spendthrifts and tightwads in marriage. Journal of Marketing Research2011:48(2) 228-237.
  30. Ingram J.R. Money stories of successful long-term married couples. ProQuest Dissertations and Theses. Texas woman’s university 2010
  31. Azadi S,Sahami S, Gharamani Z, Gholipourg G. Assessing the social factors underlying the emotional divorce of female employees of Gachsaran Oil Company. Journal of Women and Health Quarterly 2010;1(3):101-117
  32. Kiani F, Maddzadeh N .The Effect of Demographic Variables on Marital Satisfaction and Postpartum Depression in Women of Astara in 2008. Journal of Women and Health2010;1(2):21-32
  33. Sadeghi R. Social-economic factors affecting divorce in Iran. Journal of Strategic Studies in Sports and Youth 2016 :15 (32)
  34. Rossi, F. S, Holtzworth M, Rudd B. N. Intimate partner violence and child custody. Parenting plan evaluations: applied research for the family court .2016
  35. Koraei, A, Khojasteh Mehr R, Sudani M, Aslani K. Identifying the effective factors in lasting sustainable marriages in women, Journal of Family Counseling and Psychotherapy2016; 6(2):129-164
  36. Satir W. Humanization in Family Psychology. Translated by Behrouz Birshak 2007 Tehran: Roshd Publications1987
  37. Long, L, Young M.E. Counseling and Therapy for Couples. Thomson: BROOKS/COLE. 2007
  38. Guttman, J, Guttman J.S. The science of couples and family therapy. Behind the scenes at the "love lab" 2018
  39. Ashouri J. Islamic way of life is a solution to deal with the generational rupture of families. Islamic Social, Research Quarterly 2014; 100: 81-102
  40. Bandura, A. Social cognitive theory. R. Vasta (Ed.), Annals of Child Development. Greenwich, CT: JAI Press 1989:1-60
  41. Mehrabani V. Economic Theory of Optimal Marriage. Quarterly Journal of Economic Modeling. 2016;10 (1):49-66
  42. Kapinus C. A., Johnson M. P. Personal, Moral, and Structural Commitment: Gender and The Effects of Family Life Cycle Stage". Sociological Focus.2002;35: 189-205.
  43. Yi Z T.. Paul, S. Wang D. Gu Danan. "Association of Divorce with Socio- Demographic Covariates in China, 1955-1985". Demographic Research, 2002; 7 (11) :43-407